2-48

2-48

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DINSDAG 30 MEI 2000 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie (Stuk 2-288) (Evocatieprocedure)

Voorstel van resolutie over de sociaal verantwoorde productie (van de heer Marcel Colla, Stuk 2-415)

Voortzetting van de algemene bespreking

De voorzitter. - Ik stel voor dit wetsontwerp en dit voorstel van resolutie samen te bespreken. (Instemming)

De heer Michiel Maertens (AGALEV), corapporteur. - Twee weken geleden heb ik als rapporteur het wetsontwerp ter bevordering van de sociaal verantwoorde productie naar de commissie laten terugzenden ingevolge een aantal juridische opmerkingen vanwege de diensten die verder gingen dan een gewone tekstcorrectie, doch die geen wijzigingen op inhoudelijk vlak vereisten. Het voorstel van resolutie heeft betrekking op hetzelfde onderwerp.

De commissie heeft vertrouwen geschonken aan de rapporteurs voor het opstellen van het verslag. De gewijzigde tekst werd door de meerderheid van de aanwezige leden goedgekeurd.

De stemming over het wetsontwerp en over de resolutie was gepland voor morgen, maar het Bureau heeft beslist de evocatietermijn met twee weken te verlengen om de senatoren toe te laten de beide teksten te vergelijken. Ik wijs erop dat het geamendeerde ontwerp in de commissie werd goedgekeurd en dat er enkel in de plenaire vergadering nog amendementen kunnen worden ingediend.

De heer Marcel Colla (SP). - De organisatie van onze werkzaamheden laat te wensen over. Hoewel de commissie verscheidene keren over dit ontwerp heeft gedebatteerd en er voldoende leden aanwezig waren om geldig te stemmen, liet het Bureau van de Senaat uitschijnen dat de stemming moest worden uitgesteld. Ik heb de voorzitter er persoonlijk op gewezen dat de stemming in de commissie wel degelijk had plaatsgevonden. Thans moeten wij vaststellen dat de bespreking in de plenaire vergadering samenvalt met de vergadering van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de Landsverdediging.

Het Bureau moet een adequater organisatieschema opstellen. Misschien zou men voor één keer een voorbeeld kunnen nemen aan de werkwijze van de Kamer, waar de commissievoorzitters de vergaderingen van het Bureau mogen bijwonen. Op die manier kan heel wat ongenoegen worden vermeden.

Als commissievoorzitter heb ik de werkzaamheden en de opmerkingen van de diensten van de Senaat ten zeerste gewaardeerd. Zij hebben enkele juridisch verantwoorde opmerkingen gemaakt, met als gevolg dat de tekst werd aangepast.

Dit ontwerp is een idealistisch voorstel. Er rijzen ongetwijfeld vragen over de praktische toepasbaarheid van de tekst op het terrein. Wat zou politiek echter zijn zonder een beetje idealisme? Alle fracties van de hoge vergadering hebben zich bereid getoond vorm te geven aan dit idealisme. Wij hopen dat dit ontwerp een aanzet zal zijn tot een ruimer initiatief. Het behandelt immers slechts een aspect van het begrip "eerlijke wereldhandel". Er moet een ruimer debat worden gevoerd over eerlijke wereldhandel, waarvan de sociaal verantwoorde productie een element is. Wij hopen tevens dat de goedkeuring van dit ontwerp zal leiden tot een initiatief op Europees niveau.

Het ontwerp is idealistisch. Er zal veel overtuigingskracht nodig zijn tegenover de bedrijven, de betrokken landen, het Europese niveau en tenslotte tegenover de consument in ons eigen land.

We vinden in het ontwerp een eigenaardige combinatie terug van enerzijds mogelijke economische "incentives" voor bedrijven die dit ontwerp naleven, en anderzijds fundamentele sociale doelstellingen. Het ontwerp getuigt ook van een zekere bitterheid tegenover de wereldsituatie. Wat hier wordt gevraagd, namelijk de naleving van minimale sociale voorwaarden, vormt eigenlijk een evidentie. Het is bitter vast te stellen dat supplementair wetgevend werk nodig is om een evidentie af te dwingen. In dit verband is de door de commissie goedgekeurde resolutie even belangrijk en moeten ontwerp en resolutie als één geheel worden bekeken. Het ontwerp wil op een voluntaristische wijze in zoveel mogelijk landen de meest essentiële sociale voorwaarden rond arbeid doen naleven, zoals de vrijheid van vereniging, syndicalisatie, vertegenwoordiging en de minimale voorwaarden rond kinderarbeid en loonsvoorwaarden.

De resolutie roept onze vergadering, de regering en de Europese instellingen op tot een stuk noodzakelijke begeleiding om de consumenten te informeren over het initiatief zodat zij hun gedrag zouden aanpassen. De kracht van ons initiatief zou evenwel worden afgezwakt wanneer de consument zou worden geconfronteerd - een situatie waarheen we geleidelijk evolueren - met een gamma van labels die soms van overheidsinitiatief getuigen, soms van privé-initiatief en waarbij men niet altijd meer het bos door de bomen ziet. Er zal hier een harmoniseringsbeleid moeten tot stand komen. De resolutie vraagt om initiatieven te nemen op het Europese niveau. Het is duidelijk dat de zaak meer sluitend wordt naarmate het een internationaal issue wordt. Er is overtuigingskracht en informatie naar de betrokken landen nodig. Het initiatief is immers niet tegen de landen gericht. Het wil wel een situatie van eerbiediging van minimale sociale voorwaarden bereiken. Voor de informatiecampagne is het evident dat de regering een inspanning moet doen om onze consumenten te informeren opdat ze zouden participeren.

Ik heb bijzonder geapprecieerd dat het ontwerp, dat van de Kamer kwam, grondig werd herwerkt. Wij wilden niet nog idealistischer zijn, maar het meer praktisch toepasbaar maken. Daarom hebben wij onze doelstellingen enigszins teruggeschroefd. Het is belangrijk dat over alle fracties heen de doelstelling werd behouden, ondanks het feit dat een aantal amendementen niet werd goedgekeurd. Rond het ontwerp is dus unanimiteit tot stand gekomen. Dat is voor een dergelijk onderwerp van essentieel belang, niet alleen voor de fracties, maar voor de Senaat in het algemeen. Met de hulp van de diensten hebben we ook goed wetgevend werk verricht. Ik hoop dat de Kamer dit zal appreciëren.

De heer André Geens (VLD). - Ik sluit mij aan bij de opmerkingen van de commissievoorzitter over de regeling van de werkzaamheden. Senatoren die hun werk behoorlijk willen doen, hebben het soms bijzonder moeilijk. Het ontwerp werd in de Kamer besproken op 28 april 1999, waarna het naar de Senaat werd overgezonden met als uiterste datum voor evocatie 27 januari 2000. Vandaag, einde mei, kunnen we het eindelijk bespreken, nadat de discussie driemaal is uitgesteld, ondermeer omdat op bepaalde ogenblikken de commissie niet in aantal was. Er moet dus worden nagedacht over de organisatie van de werkzaamheden in het algemeen.

Wat het ontwerp zelf betreft, heeft de commissievoorzitter al gezegd dat het om een idealistisch idee gaat. Dat doet me denken aan een uitspraak van Nehru die ooit zei dat het idealisme van vandaag de realiteit van morgen is. We hopen dan ook dat het ontwerp ertoe leidt dat morgen onze wereld een beetje beter wordt en dat wij daartoe hebben bijgedragen. Het ontwerpt strekt ertoe, de oorspronkelijke titel wees er trouwens op, een eerlijke wereldhandel na te streven. Dat betekent in de eerste plaats eerlijke prijzen aan gelijke voorwaarden, dus ook gelijkheid van alle sociale elementen die betrekking hebben op de productie.

De enige manier om effectief iets te doen ter verbetering van de welvaart in de derde wereld is de handelsstromen doen toenemen en op een correcte wijze doen verlopen. Vaak leggen wij de zogenaamde ontwikkelingslanden zeer strenge voorwaarden op die echter in één richting gaan, namelijk het opleggen van bepaalde economische prestaties terwijl de Verenigde Staten van Amerika en Europa fundamentele verdedigingsmechanismen hebben uitgebouwd om hun landbouw, waartegen de derde wereld toch al niet kan optornen, te beschermen door rechtstreekse of onrechtstreekse subsidiëring. Eerlijke wereldhandel is een totaalpakket waarbij rekening moet worden gehouden met alle elementen. Ik hoop dat we daar over later nog een debat kunnen voeren in het kader van de ontwikkelingssamenwerking.

Een belangrijk punt is dat het ontwerp voorziet in het toekennen van een label voor sociaal verantwoorde productie. Onze ondernemingen kunnen dit label krijgen als zij in de derde wereld produceren tegen sociaal correcte voorwaarden. Daarbij is controle van essentieel belang.

Anderzijds kan niet tot resultaten worden gekomen als niet ergens wordt begonnen. Belangrijker nog dan het ontwerp is dat hier een voorbeeld wordt gesteld. Wij zijn het eerste land in Europa dat een wet in die zin goedkeurt. Ze heeft slechts kans op enig effect wanneer ze tenminste op Europees niveau, beter nog op wereldniveau, wordt doorgetrokken.

Een ander belangrijk element is dat via het toekennen van een label voor sociaal verantwoorde productie, een grote rol wordt toebedeeld aan de verbruiker. Het is uiteindelijk de verbruiker die beslist producten te kopen van een firma die gemachtigd is een dergelijk label op haar producten aan te brengen. De Senaat stelt enerzijds met de goedkeuring van het ontwerp een voorbeeld ten aanzien van de rest van de wereld en richt anderzijds met de resolutie een verzoek aan de regering en aan al wie verantwoordelijkheid draagt om verder te gaan. Zoals gezegd kunnen wij dit helaas niet alleen, daarvan moet werk gemaakt worden op Europees niveau en waar mogelijk op internationaal niveau, bijvoorbeeld binnen de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Ik hoop dat wij met het ontwerp een positieve bijdrage kunnen leveren om de derde wereld in de toekomst een stukje meer welvaart te bezorgen.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - En préambule à mon intervention, je voudrais souligner un événement « inouï, incroyable, fantastique, inimaginable », pour paraphraser Mme de Sévigné : le Sénat va amender un texte venant de la Chambre ! C'est la première fois, depuis le 13 juin 1999, que le Sénat va utiliser ce droit ou ce rôle, à savoir revenir sur un texte voté par la Chambre pour l'amender, l'améliorer. Je n'ignore pas que ce texte a été voté au cours de la législature précédente, sous un autre gouvernement. Donc, on peut imaginer que le gouvernement mis en place à la suite des élections du 13 juin 1999 a pu suggérer des modifications auxquelles je ne suis d'ailleurs pas tout à fait opposée. Je voulais cependant souligner, d'une façon un peu solennelle, à quel point le fait que le Sénat votera demain un texte venant de la Chambre, après l'avoir amendé, constituera une première sous l'actuelle législature. Notre assemblée remplira ainsi, enfin, un des trois rôles qui font sa raison d'être. Je vous les rappelle : d'abord, le Sénat a un rôle international prioritaire mais je ne suis pas certaine que, depuis le 13 juin 1999, il remplisse cette fonction ; ensuite, il peut modifier la loi et les textes votés par la Chambre et, pour la première fois, il va vraiment le faire ; enfin, il constitue une chambre de réflexion et là, sans aucun doute, il remplit son rôle, mais je me réjouis de constater, enfin, qu'il ne se limite pas à cela !

Revenons au sujet, très important, qui nous préoccupe.

Au cours de mon intervention, j'aborderai quatre points spécifiques. Le premier, et les intervenants précédents l'ont souligné, concerne les enjeux de ce projet de loi. Le deuxième porte sur une description des risques - il faut, en effet, être réaliste même quand on est idéaliste ! - liés aux labels sociaux, pour en arriver à quelques réflexions sur le présent projet de loi. Je conclurai par deux remarques, l'une sur le commerce équitable, l'autre sur le rôle des organisations internationales.

La décennie qui vient de s'achever a vu le développement appréciable d'un florilège d'initiatives visant à accompagner le phénomène de mondialisation de l'économie et à en combattre les excès : labels environnementaux, labels sociaux, codes de conduite des entreprises, notion de « commerce équitable », campagnes des ONG contre le travail des enfants, pour ne citer que quelques exemples. Ce développement d'initiatives privées traduisait une certaine faiblesse de l'État à faire face au contexte de mondialisation. Pour reprendre les paroles de Michel Hansenne, ancien directeur général du BIT, « La diminution de la capacité de l'État d'établir des règles et de les faire respecter a eu pour conséquence que les citoyens, se sentant perdus, ont décidé de se réapproprier un champ dont ils avaient le sentiment qu'il échappait à leur contrôle collectif par le biais de l'État. » Pourtant, l'État, ou plutôt les États, travaillaient depuis longtemps à la régulation de l'économie mondiale à travers des organisations telles que l'Organisation internationale du travail. On peut citer les initiatives de Philippe Maystadt en faveur de normes sociales dans le commerce mondial ou celles de Michel Hansenne, alors directeur du BIT, en faveur d'une collaboration entre l'OMC et le BIT sur ces thèmes.

À côté des efforts accomplis par l'OIT et les initiatives internationales des syndicats, il est apparu un souhait de la part des consommateurs de traduire une démarche éthique dans le processus de consommation.

Les consommateurs veulent consommer de manière responsable et utiliser leur force de consommation de manière à promouvoir les principes éthiques qu'ils souhaitent défendre. Le label social vise à rencontrer ce souhait en assurant l'information du consommateur et en fixant des normes reconnues sur le plan international.

Outre sa fonction d'information, l'objectif du label est de favoriser la diffusion et le respect de normes sociales relatives à l'emploi, à la représentation syndicale, à la concertation et à l'interdiction de formes inacceptables d'exploitation des enfants et des travailleurs.

Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui est la première initiative législative en la matière. L'État saisit l'opportunité de jouer son rôle de régulateur en harmonisant les règles applicables au label social en Belgique. Il permet de rationaliser le florilège de labels sociaux et codes de conduite sélectifs et autodéfinis par les entreprises dont la fiabilité de contrôle était sujette à caution. Cette loi tente de fixer le niveau qualitatif du label social, en référence à cinq conventions internationales de l'OIT, en définissant un mode d'octroi du label ainsi qu'un régime de contrôle et de sanctions. Il s'agit, en ce sens, d'une étape importante mais insuffisante. J'y reviendrai dans un instant.

Il est évident que ce label n'aura de sens que lorsqu'il sera étendu à l'ensemble des États membres de l'Union européenne ou de l'OCDE.

Par ailleurs, il est indispensable, lorsque l'on adopte une position idéaliste, de considérer les risques. L'objectif fondamental du label social est de promouvoir la diffusion des normes sociales dans les pays en développement en impliquant les entreprises exportatrices dans ce système. Il se pourrait que ce label devienne un obstacle pour les entreprises des pays en voie de développement. En effet, peu d'entre elles seront capables de répondre aux exigences requises par ce label, d'autant plus que la législation sociale de leur propre pays est en deçà des normes du label social. N'est-ce pas là imposer de nouvelles barrières économiques? En excluant les pays en développement des marchés occidentaux, on les prive des plus sûrs moyens de leur propre développement économique. La loi répond imparfaitement à ce problème, me semble-t-il, et pourrait même se révéler un obstacle à l'objectif du commerce équitable. Je reviendrai sur ce point.

Les consommateurs veulent consommer de manière responsable. On peut toutefois se demander si l'éthique de marché ne se transformerait pas en un marché de l'éthique. Comme le bio, l'éthique peut devenir un argument de marché, de concurrence et de différenciation pour les produits. Dans ce jeu concurrentiel, les entreprises des pays en voie de développement seront perdantes à tous les coups. Les labels risquent de créer une discrimination entre travailleurs dans les pays visés. Selon que vous serez, ou non, employé dans une entreprise soumise à un code de conduite ou à un label, vous serez plus ou moins bien protégé. Or, on sait que les conditions de travail les plus inacceptables ne sont pas le fait des entreprises qui travaillent à l'exportation, mais bien des entreprises du marché domestique. Nonante pour cent du travail des enfants dans les pays en développement se concentrent dans les entités agricoles familiales. Si les multinationales prennent elles-mêmes les mesures sociales imposées par les labels occidentaux, le risque existe d'une déresponsabilisation des États en développement, en transférant la responsabilité des normes sociales vers les multinationales qui opèrent sur leur territoire, alors que les entreprises locales échapperont à toute règle et donc au progrès social.

L'État belge est-il capable de contrôler l'application effective des normes sociales et l'utilisation du label social? On peut se poser de sérieuses questions sur l'efficacité d'un tel label.

On peut se poser de sérieuses questions sur l'efficacité d'un tel label. L'introduction de ce label ne peut épargner une réflexion sur le rôle de l'Organisation internationale du travail, la responsabilité des États et leurs relations avec cette organisation. J'y reviendrai dans ma conclusion.

Après les risques, quelques réflexions sur la loi. Au niveau légistique et au sujet du rôle du parlement, je me pose de sérieuses questions sur une loi qui crée un label social mais qui réserve toutes ses modalités d'application au gouvernement. Il est, à ce stade, impossible de déterminer quelle sera la portée exacte de la loi sans connaître les arrêtés royaux prévus aux articles 3, 4 et 5, qui constituent les éléments fondamentaux de cette loi.

Dans la conception même du label, deux philosophies se sont confrontées lors du débat en commission. Ces deux philosophies n'étaient pas parfaites, toutes deux étant cependant respectables. Face à la conception du label par produit, nous avons défendu une conception du label par entreprise parce que nous considérons que l'éthique, comme les droits de l'homme, est indivisible. L'entreprise a une démarche éthique ou ne l'a pas. Dire qu'une entreprise est éthique à 19%, par exemple, n'a pas beaucoup de sens.

Le troisième aspect est celui du contrôle de l'application de la loi. Plutôt qu'une inspection économique, nous avons proposé un contrôle par l'inspection sociale car toutes les normes fixées dans ce label relève du domaine de l'emploi. Qui mieux que les agents de ce ministère pouvaient remplir ce rôle ? D'autant plus que ce sont les ministres de l'Emploi qui participent à la négociation des conventions de l'Organisation internationale du travail.

Quatrièmement, je regrette que cette loi ne prévoie pas les moyens financiers nécessaires à sa mise en application.

Nous avions déposé un amendement, que je trouvais - quoique je le dise moi-même - pas trop idiot, créant un fonds alimenté, entre autres, par les recettes générées par la loi. Je regrette qu'il ait été rejeté par la majorité. Cela relève de l'hypocrisie car l'article 6 de la loi prévoit justement une assistance aux entreprises des pays en développement, alors que les moyens financiers permettant de mettre cette assistance en _uvre ont été refusés.

Demander, à travers une résolution, au gouvernement de prévoir les crédits nécessaires est une méthode des plus curieuses, alors que le législateur avait la possibilité de l'inscrire dans la loi.

Je regrette également que la majorité ait voté contre l'amendement de M. Monfils qui visait à faire évaluer l'impact de la présente loi par un organisme indépendant. Je trouvais que c'était une bonne idée. Il était important que le parlement puisse prendre en considération les effets positifs et les effets négatifs de cette loi, ou même ses effets nuls. Je trouve surprenant que le législateur refuse de d'appliquer une notion d'évaluation qu'il veut, par ailleurs, imposer à la gestion publique.

En conclusion, je voudrais insister sur deux points. Le label social est une étape législative importante qui comporte des avantages, car cela part d'un sentiment généreux, mais dont les éventuels « dommages collatéraux » doivent pouvoir être évalués, en particulier vis-à-vis des pays en développement que nous souhaitons justement aider. Il faudra être attentif à ce que ce label social améliore effectivement les conditions de travail et ne soit pas un obstacle au commerce des pays en voie de développement.

Ce label social exige une variante supérieure, celle du commerce équitable. Selon la Commission européenne, l'objectif du commerce équitable est que le prix payé aux producteurs assure à ces derniers une rémunération qui soit proportionnée aux compétences mises en _uvre, au travail effectué, aux matières utilisées, c'est-à-dire une part adéquate du bénéfice total. Disposer d'un bénéfice correct permet aux intéressés d'améliorer les systèmes de production et les conditions de travail, ce qui est bon pour les agriculteurs et les travailleurs en général, ainsi que pour l'environnement. La Commission européenne dit encore : « Le commerce équitable a aussi pour finalité de contribuer à l'établissement des conditions propres à élever le niveau de la protection sociale et environnementale dans les pays en développement. »

Nous pensons que le commerce équitable est une meilleure voie que celle du label social pour poursuivre les mêmes objectifs, car le commerce équitable comporte moins d'effets secondaires négatifs et met davantage l'accent sur le partenariat avec les producteurs et les travailleurs des pays en voie de développement.

C'est la raison pour laquelle nous avons soutenu en commission les amendements proposés par Mme Thijs et M. Moreels.

Ma deuxième réflexion porte sur le rôle de l'Organisation internationale du travail et l'action de la Belgique. Le label vise à imposer aux entreprises le respect de cinq conventions de l'OIT. En transférant le contrôle des normes sociales vers les entreprises, l'État belge ne se dispense-t-il pas de son propre rôle de contrôle des pays qui sont avec lui au sein de l'OIT et qui, en vertu de la ratification des conventions, s'engagent à respecter lesdites normes ? Si les deux démarches ne sont pas incompatibles, l'une ne peut exclure l'autre.

Telles sont mes réflexions par rapport à cette loi qui, malgré les risques qu'elle va faire courir, constitue un bon début.

En commission, le groupe PSC a voté en faveur de cette loi car, malgré ses défauts, elle constitue une démarche intéressante qui doit être soutenue. L'abstention qu'un parti de l'opposition utilise souvent pour montrer qu'il a des remarques à formuler me semblerait, dans le contexte actuel, assez déplorable. Les effets de cette loi devront être sérieusement évalués afin de déterminer si elle atteint réellement les objectifs visés.

Ce projet de loi ne constitue pour nous qu'une première étape et mon parti déposera prochainement une proposition de loi relative au commerce équitable.

M. Charles Picqué, ministre de l'Économie et de la Recherche scientifique. - L'acte que nous poserons demain est important parce qu'il revêt une dimension éthique incontestable. De plus en plus, nous entendons parler de la nécessité d'une éthique économique, mais nous n'en sommes qu'aux balbutiements en ce qui concerne la manière de donner plus d'éthique à la production économique.

Comme Mme Willame y a fait allusion, on peut considérer que ce projet constitue une première étape, mais qu'il convient d'imaginer une autre forme d'approche, comme le marché et le commerce équitables. Je me réjouis en tout cas de cette prise de conscience d'une nouvelle éthique économique, que confirme maintenant le législateur.

Het is onbetwistbaar dat de draagwijdte van een dergelijk initiatief zonder resultaat zal zijn als de benadering niet wordt opgevat in een ruimer, internationaal kader. Ik kan me niet voorstellen dat elk land een initiatief neemt, zonder een globale aanpak van dit fenomeen. Ik pleit dan ook voor maatregelen op internationaal of Europees vlak.

Wij moeten de nadruk leggen op het informeren van de consumenten. Wij moeten tot doel hebben een nieuwe cultuur van de economie tot stand te brengen. Een dergelijke benadering zou het begin kunnen zijn van een ingrijpende wijziging in de economische logica. Ik denk dat het aankoopgedrag van de consument door een dergelijk initiatief zal worden beïnvloed.

Cela n'aura, en effet, de sens que si, dans l'opinion publique, la dimension éthique d'une telle démarche apparaîtrait clairement. Sinon, nous nous donnerions bonne conscience sans véritablement susciter ce que je qualifiais tout à l'heure de véritable révolution culturelle privilégiant les aspects éthiques et qualitatifs sur le plan social, par rapport au besoin de consommer au moindre prix et dans le confort égoïste du consommateur.

Nous devons consacrer des moyens à une campagne d'information sur ce thème. Comme vous l'avez dit, c'est important.

Ik ben ervan overtuigd dat wij financiële middelen moeten besteden aan een campagne om deze initiatieven aan het publiek toe te lichten.

Cette démarche, il est vrai, laisse une grande liberté au gouvernement. On ne peut pas dire que le ministre de l'Économie, au-delà du fait qu'il reçoive ce projet avec plaisir, reste indifférent à la responsabilité que le législateur lui transmet ainsi. Vu que la loi reste relativement évasive sur certains points, ce qui est normal, légitime et explicable, c'est le ministre qui devra par arrêté codifier et en tout cas concrétiser l'application de cette loi. Ce n'est pas simple. Nous sommes maintenant amenés à réfléchir sur la manière de rendre cette loi la plus applicable possible.

C'est un premier pas. Je pourrais aussi relever, madame, votre remarque relative au soutien aux entreprises. En effet, si ma mémoire est bonne, vous n'avez pas évoqué l'article 5 qui donne au ministre de la Coopération la faculté d'intervenir sous forme d'aides auprès d'entreprises productrices.

Au fond, n'ouvrons-nous pas ici un débat intéressant sur la manière dont les États industrialisés conçoivent leur aide aux pays en voie de développement ? Il y a, bien sûr, l'aide d'État à État. On peut également considérer qu'à un moment donné, les États industrialisés, en posant les conditions que l'on sait, mettent les entreprises productrices des pays du tiers monde dans des conditions plus avantageuses pour produire des biens et, donc, apporter une valeur économique ajoutée à leur pays. C'est un débat intéressant. En effet, que faisons-nous ? Un État, en matière de coopération et de développement, a-t-il un rapport privilégié avec un autre État ? Ou bien ce même État industrialisé, dans la conception qu'il a d'une aide au tiers monde, ne peut-il pas aider les entreprises dès lors que celles-ci répondent aux conditions que nous avons fixées ? C'est une approche, qui n'est pas incompatible avec la relation d'État à État. Cela a été prévu mais, une fois de plus, les moyens de financement, les conditions du financement et de l'aide restent vagues.

Je voudrais ajouter que, dans votre grande sagesse, vous avez souhaité qu'une évaluation soit faite de l'application et de l'applicabilité de la loi. C'est important. En effet, quand on est aussi novateur et pionnier, il convient de se donner des instruments de mesure de l'application des lois. Je suis de ceux qui disent que nous faisons trop de lois et que ces lois sont souvent difficilement applicables. La logorrhée législative met parfois les gouvernements en difficulté mais pose aussi la question de la crédibilité de l'acte législatif. Mais ici, c'est pour une telle bonne cause que je considère que le caractère encore relativement vague de la législation devra nous amener à préciser nos intentions par arrêté. Ce sera au ministre de rendre compte à l'assemblée de l'évolution de l'applicabilité de la loi. Vous pouvez en tout cas être convaincus de mon adhésion totale et franche aux intentions de ce projet. Reste que pour l'application, il conviendra peut-être de m'écouter en commission, quand vous le souhaiterez, pour faire un rapport informel de nos travaux avant que n'arrive le moment, formellement précisé dans la loi, de l'évaluation de l'applicabilité de cette loi.

Comme je le dis souvent, je pense que tout cet attachement que notre société porte à la productivité et à la dynamique économique - devenue parfois l'objet d'un fétichisme malsain - ne peut être accepté que si nous prenons des mesures d'accompagnement, d'encadrement et de mise en conformité de cette dynamique économique avec le respect d'un certain nombre de valeurs bien intégrées dans le projet européen. C'est peut-être en cela que la Belgique peut participer au débat européen sur l'éthique économique et que nous aurons fait office de défricheurs, d'explorateurs d'une voie difficile. C'est un mérite qui vous revient et qui nous revient.

De voorzitter. - Ik wijs mevrouw Willame erop dat zij zich vergist. Dit is niet het eerste wetsontwerp dat tijdens deze zittingsperiode wordt geamendeerd. Na het ontwerp betreffende het assisenhof en de strafprocedure is dit het tweede.

- De algemene bespreking is gesloten.