2-46

2-46

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 18 MAI 2000 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Proposition de loi modifiant la loi du 7 février 1994 pour évaluer la politique de coopération au développement en fonction du respect des droits de l'homme (de M. Philippe Mahoux et consorts, Doc. 2-14)

Discussion générale

Mevrouw Erika Thijs (CVP), corapporteur. - Onderhavig wetsvoorstel beoogt de toetsingscriteria voor het beleid van ontwikkelingssamenwerking, die zijn vastgelegd in de wet van 7 februari 1994, uit te breiden met een nieuw punt dat voorziet in een evaluatie van de toestand van de werkende kinderen. Bij zijn inleiding merkte collega Mahoux, de indiener van het voorstel, op dat de regering de verplichting om jaarlijks een schriftelijk verslag over de eerbiediging van de mensenrechten aan het Parlement voor te leggen, niet volledig naleeft. De indiener stelde eveneens voor een nieuw artikel toe te voegen dat bepaalt dat de regering in het kader van de ontwikkelingssamenwerking toeziet op de eerbiediging van de rechten van het kind, zoals deze gedefinieerd zijn in het Kinderrechtenverdrag van 1989, en vastlegt welke maatregelen moeten worden genomen in geval van schending van deze rechten. De indiener preciseert tevens dat hij de door de IAO ingevoerde regel hanteert, namelijk dat een persoon ten hoogste tot de leeftijd van 15 jaar kind is. Hoewel men hierbij voorbehoud kan maken, heeft de IAO rekening moeten houden met de uiteenlopende situaties in de verschillende landen.

Artikel 1 en 3 werden zonder opmerkingen eenparig aangenomen. Bij artikel 2 heeft de regering een amendement ingediend om het toetsingscriterium verder te preciseren aan de hand van conventie nummer 182 van de IAO over de ergste vormen van kinderarbeid. Hoewel deze conventie nog niet door België geratificeerd werd, kan ons land de tekst gebruiken als basis voor een evaluatie. Overigens impliceren de woorden "meer bepaald" dat de evaluatie niet uitsluitend op grond van de IAO-conventie nummer 182 zal gebeuren.

Uiteindelijk werd het door de regering geamendeerde artikel 2 eenparig aangenomen. Het aldus geamendeerde wetsvoorstel werd eveneens eenparig aangenomen. Tot zover mijn verslag als corapporteur. Ik wil hier nog even vermelden dat mijn collega-rapporteur, mevrouw De Roeck, akkoord gaat met mijn verslag.

In eigen naam wens ik nog een aantal bedenkingen te formuleren bij dit lovenswaardig initiatief. Collega Mahoux merkte terecht op dat de regering haar verplichting om jaarlijks vóór 31 maart bij Kamer en Senaat een schriftelijk verslag in te dienen, niet naleeft. Hoewel de staatssecretaris beloofd had het verslag van 1999, waarvoor hij verantwoordelijk is, tijdig in te dienen, wordt opnieuw een loopje genomen met de wettelijke verplichtingen. Met dit voorstel verstrengen we dus wel de wet, maar ons parlementair controlerecht kunnen we niet uitoefenen bij gebrek aan een verslag. We kunnen ons dus afvragen of het goedkeuren van dergelijke wetten nog veel zin heeft. Ik roep de bevoegde staatssecretaris dan ook op zo snel mogelijk het verslag van 1999 bij Kamer en Senaat in te dienen.

Kinderrechten zijn universele principes waarover niet kan worden gediscussieerd. Schrijnende beelden van kinderen die ingezet worden als soldaten of als goedkope arbeidskrachten, komen nog al te vaak voor. Ik juich het initiatief van collega Mahoux dan ook toe, omdat hiermee ons ontwikkelingsbeleid in de toekomst getoetst zal worden aan de naleving van een aantal universeel geldende kinderrechten die de ergste wantoestanden uit de wereld moeten helpen. Het wetsvoorstel geeft bijgevolg een duidelijk signaal dat de voorwaarden voor het toekennen van ontwikkelingshulp gehandhaafd blijven. Toch wil ik opnieuw benadrukken dat ik me niet van de indruk kan ontdoen dat we stilaan in een contradictorische situatie verzeild geraken. Enerzijds versterkt het parlement de wet van 1994, maar anderzijds pleit de staatssecretaris er in zijn beleidsnota voor af te stappen van het toetsingcriterium van goed en democratisch bestuur als absolute voorafgaande voorwaarde voor samenwerkingsprogramma's. Daarom had ik graag geweten welke houding de regering aanneemt tegenover de wet van 1994. Zal zij deze blijven naleven? Dit is gewoon een kwestie van kleur bekennen!

Ten slotte wil ik nog een oproep doen tot de minister van Buitenlandse Zaken. Op initiatief van de regering hebben we het voorstel geamendeerd door te verwijzen naar de IAO-conventie nummer 182 betreffende de ergste vormen van kinderarbeid. Ons land heeft steeds veel belang gehecht aan de bestrijding van het misbruik van kinderen. Tijdens de 87ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie hebben onze vertegenwoordigers dan ook actief deelgenomen aan het tot stand komen van de IAO-conventie nummer 182. Daarom roep ik de minister van Buitenlandse Zaken op een spoedige ratificering mogelijk te maken door deze conventie nog voor het zomerreces aan het Parlement voor te leggen. Een duidelijker signaal kan ons land niet geven.

Ondanks deze niet onbelangrijke opmerkingen zal de CVP-fractie dit initiatief steunen.

M. Philippe Mahoux (PS). - Bien que le long combat contre l'exploitation des enfants dans le travail se développe et s'intensifie, la situation ne s'améliore guère. À l'occasion de la neuvième réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail - OIT -, les délégués ont souligné leur volonté d'éliminer le travail des enfants. De même, l'OIT vient de lancer une campagne de ratification de la convention n° 142 dans les Caraïbes. Enfin, les responsables de l'OIT vont développer un nouveau projet de lutte contre le travail des enfants au Cambodge. La Belgique se doit de contribuer de la manière la plus large à cette mobilisation. C'est dans cette perspective que s'inscrit la proposition de loi que j'ai déposée et qui, je l'espère, sera votée aujourd'hui.

Je voudrais rappeler les paroles de Juan Somavia, le directeur général du Bureau international du travail, qui, à propos des enfants, particulièrement des enfants au travail, parle d'une nation silencieuse de plusieurs dizaines de millions d'enfants travailleurs, unis dans l'infortune.

Si nous avons déjà voté il y a quelques années une loi qui impose au gouvernement de déposer de manière annuelle un rapport sur l'évolution de la situation des droits de l'homme dans le monde, dans le cadre de la politique de coopération au développement, je veux souligner que ce rapport n'a été déposé ni cette année ni au cours des années antérieures. Bien que la loi à laquelle je fais allusion existe depuis six ans, pendant cette période, aucun secrétaire d'État à la Coopération au développement n'a déposé de rapport concernant ce problème. Aussi, Mme Thijs a raison de demander que le gouvernement fasse son devoir concernant ce rapport. J'ai entendu les secrétaires d'État successifs dire qu'ils avaient précisément de grandes difficultés pour collecter et colliger les informations en vue de présenter un rapport. Sachant que vingt-cinq pays sont concernés par la coopération bilatérale directe, il faudrait que pour une partie au moins de ces pays, les informations soient transmises régulièrement. Cela permettrait au gouvernement de remplir les obligations prévues par la loi tout en facilitant son travail.

Après ce rappel des raisons pour lesquelles j'ai déposé cette proposition de loi, raisons liées à la situation globale du travail des enfants, je souhaite encore insister sur le fait que quand nous votons des lois, nous sommes en droit d'exiger que le gouvernement remplisse les obligations qui y sont prévues. Encore faut-il lui donner la possibilité de le faire !

M. Georges Dallemagne (PSC). - La loi Vanvelthoven, que mon collègue Mahoux a évoquée, avait officiellement inscrit dans un texte de loi le respect des droits de l'homme comme élément de politique étrangère et de coopération au développement. Malgré son utilité théorique, cette loi est un peu dépassée par les faits. En premier lieu, les rapports d'évaluation de la coopération au développement n'ont - c'est un euphémisme - pas été très réguliers et, en deuxième lieu, de nouvelles thématiques, comme la protection des droits des enfants, ont été inscrites à l'agenda international et à l'agenda belge.

Il était donc normal que cette loi soit adaptée car il est vrai que les enfants sont victimes, en tant que tels, à la fois du travail forcé, des conflits armés en devenant des enfants-soldats et de la politique de sanctions internationales à laquelle se joint parfois la Belgique. Je pense ici à l'embargo contre l'Irak qui, selon les chiffres de l'Unicef, provoque la mort de nombreux enfants, notamment parmi les plus jeunes et les plus fragiles, faute de soins médicaux et pour cause de malnutrition. Au-delà de la place qu'occupent les droits de l'homme dans le domaine de la coopération au développement, dont ils sont, selon la loi de mai 1999, à la fois une condition et un objectif, il conviendra de s'interroger sur la place des droits de l'homme dans la politique internationale de la Belgique et la real politique affirmée ou parfois dissimulée. Je citerai à ce propos l'attitude inexplicable, voire inexcusable du gouvernement face à la situation en Tchétchénie. Vous savez que je suis revenu plusieurs fois sur ce sujet dans cette enceinte. Je ne puis qu'espérer qu'au-delà des discours, la Belgique, qui vient d'être élue à la Commission des droits de l'homme des Nations unies, y jouera un rôle constructif et utilisera la présidence de l'Union pour mener une véritable politique en faveur du respect des droits de l'homme qui ne soit pas à géométrie variable.

M. Paul Galand (ECOLO). - Au nom d'Ecolo et d'Agalev, je tiens à insister sur l'importance de la proposition de M. Mahoux. Je désire souligner rapidement le fait que les droits des enfants se conçoivent avec un droit à la famille ou, à défaut, un droit à un milieu familial éducatif, ce qui implique le droit pour les parents ou les responsables parentaux de ces enfants à des ressources, à un travail ou à des revenus de substitution permettant de les nourrir, les loger et les éduquer.

Les droits des enfants sont donc liés au droit des familles et au droit au travail pour les adultes. C'est pourquoi la référence à l'Organisation internationale du travail et à ses si importantes conventions doit être soulignée. Les travaux de la commission ont encore renforcé l'intention et la portée de cette proposition de loi.

Les systèmes économiques et politiques locaux et mondiaux qui ne respectent pas ces droits des enfants et des parents, et donc le droit au travail, sont également mis en cause. Il ne peut y avoir d'hypocrisie à ce sujet. Les droits humains des enfants, des adultes, des travailleurs forment un ensemble indissociable.

Dans l'application concrète des conventions internationales, il faut évidemment veiller à ce que, dans les faits, les personnes sanctionnées soient bien les responsables du non-respect des droits humains des enfants et de leurs parents et non les victimes de cette exploitation. On a trop souvent vu des firmes internationales, pour se donner une image éthique, prendre des mesures d'ajustement qui, dans les faits, se retournent davantage contre les victimes que contre les exploiteurs. La note de politique du secrétaire d'État à la Coopération va dans ce sens. Elle vise les causes du mal-développement, les mécanismes de la paupérisation et de l'exploitation. Cette proposition de loi, que nous appuyons fortement, et la politique du gouvernement nous paraissent ici en plein accord, dans le sens d'un progrès socio-économique juste et d'un respect accru des droits humains des enfants et de leurs parents.

- La discussion générale est close.