2-46

2-46

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 18 MEI 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het geregistreerd samenwonen en de verkiezingswetgeving» (nr. 2-250)

Mevrouw Martine Taelman (VLD). - Bij wet van 23 november 1998 werd de geregistreerde samenwoning in de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek ingeschreven. Hierdoor worden voor de ongehuwd samenwonenden een heleboel zaken geregeld, wat positief is, maar toch blijven er hiaten, vooral in relatie met andere wetgevingen.

Met de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in het vooruitzicht, geregeld door onder meer het Kieswetboek van 12 april 1894 en door de gemeentekieswet, is het aan te raden enkele onduidelijkheden met betrekking tot het geregistreerd samenwoning op te helderen.

Kunnen geregistreerde partners elkaar volmacht geven om te gaan stemmen, zoals voorzien in artikel 147bis, paragraaf 2, van het Kieswetboek? Mijns inziens is dat een logisch gevolg van de wet op de geregistreerde samenwoning. In het Kieswetboek wordt er echter alleen gesproken over de mogelijkheid tot het geven van een volmacht aan bloed- en aanverwanten tot in de derde graad.

Indien niet, is de minister nog van plan de wet op dit punt aan te passen? De vraag of geregistreerd samenwonenden samen in de gemeenteraad kunnen zetelen, volgt dezelfde logica. Volgens artikel 73 van de nieuwe gemeentewet is dat voor bloed- of aanverwanten verboden.

Kan er bij een uitbreiding niet worden overwogen samenwonenden elkaar onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld de inachtneming van bepaalde termijnen van effectief samenwonen, volmacht te laten geven om te gaan stemmen?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - In de huidige stand van de wetgeving, krachtens artikel 147bis van het Kieswetboek, artikel 42bis van de gemeentekieswet en artikel 9ter van de provinciekieswet, kan slechts als gemachtigde worden aangewezen hetzij de echtgenoot, hetzij een bloed- of aanverwant tot de derde graad, op voorwaarde dat hij zelf kiezer is. Geregistreerde samenwonenden kunnen elkaar derhalve geen volmacht geven.

Momenteel bepaalt artikel 73 van de gemeentewet dat bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad of echtgenoten geen lid kunnen zijn van eenzelfde gemeenteraad. Deze onverenigbaarheid geldt niet voor samenwonenden.

La législation actuelle ne considère pas les cohabitants comme étant des alliés. Le régime du cohabitant a été simplement prévu pour régler un certain nombre de problèmes essentiellement matériels, résultant de la vie en commun. Dès lors, aucune assimilation ne peut être faite, de manière générale, au mariage, en particulier en ce qui concerne l'application des législations électorales. Dans l'état actuel des choses, il n'entre pas dans mes intentions de proposer des modifications à ces législations. Il est bien entendu que si l'on devait poursuivre la discussion au sujet du régime des cohabitants et aller plus loin que ne l'a voulu jusqu'à présent le législateur, la question serait alors à nouveau posée.