2-45

2-45

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 11 MAI 2000 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Ingrid van Kessel à la ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sur «l'accès des infirmiers aux compétences professionnelles particulières» (n° 2-247)

Mevrouw Ingrid van Kessel (CVP). - Het sociaal akkoord voor 2000 stelt dat het begrip `bijzondere beroepstitel' zal worden omgevormd tot een `bijzondere beroepsbekwaamheid' en dat de bijzondere beroepsbekwaamheden in de toekomst enkel nog toegankelijk zullen zijn voor de gegradueerde verpleegkundigen. In het verleden waren de bekwaamheden voor beide beroepsgroepen, de gebrevetteerden-gediplomeerden en de gegradueerden, toegankelijk. Bij de bijzondere beroepstitel was bijna uitsluitend sprake van een instroom van gegradueerden. Het sociaal akkoord heeft het nu over een samensmelting waarbij het beroep enkel nog toegankelijk zou zijn voor gegradueerde verpleegkundigen. Mij is dit allemaal niet zo duidelijk.

Kan de minister verduidelijken welke specialisaties in de toekomst behouden blijven en voor wie ze nog toegankelijk zullen zijn? Wat gebeurt er met de bijzondere beroepstitel intensieve zorg en spoedgevallen?

Ik informeerde in mijn vraag van 16 december 1999 met betrekking tot de beroepstitels van verpleegkundigen - gegradueerde/gediplomeerde. De minister antwoordde toen dat ze tegen eind januari 2000 verduidelijking ging geven. Ze heeft toen ook gezegd dat ze voor het behoud van de A2-opleiding was. Ik heb hierover nadien niets meer vernomen. Ik had dan ook graag wat meer uitleg gekregen.

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - De onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de kabinetten van mevrouw Onkelinx, de heer Vandenbroucke en mezelf, en de sociale partners hebben zich toegespitst op de situatie en het statuut van de personen die in de gezondheidssector zijn tewerkgesteld. Hierbij werd ook gesproken over de afronding en de uitwerking van de bijzondere beroepsbekwaamheden die in de plaats komen van de bijzondere beroepstitels.

In 1994 werd een uitvoerig koninklijk besluit opgesteld waarin werd vastgelegd welke verschillende titels er zouden komen. In de praktijk is slechts één titel uitgewerkt, namelijk die van de intensieve zorgen en de spoedgevallen. De andere zijn blijven hangen in een koninklijk besluit dat niet verder is geactualiseerd. Tijdens zeer intensieve gesprekken in januari en februari is naar voor gekomen dat het opsluiten van verpleegkundigen in een of andere specialisatie de meervoudige inzetbaarheid sterk ondergraaft. Om die reden waren alle sociale partners vragende partij om niet verder te gaan in de richting van zeer gesloten beroepstitels. Wie in dat regime tien jaar op intensieve zorgen heeft gewerkt, kan niet meer worden ingezet in heel wat andere afdelingen. Dit systeem mocht niet worden veralgemeend. Alle andere specialisaties zoals pediatrie, geestelijke gezondheidszorg, geriatrie, oncologie, medische beeldvorming enzovoort, worden "beroepsbekwaamheden".

De sector heeft wel gevraagd om bijzondere aandacht te schenken aan de sociale geneeskunde. Misschien moet hiervoor een uitzondering worden gemaakt. In één jaar van de driejarige opleiding voor gegradueerde verpleegster kan de nodige kennis niet worden overgebracht. Dit wordt momenteel nog bestudeerd.

De beroepstitel "intensieve zorgen en spoedgevallen" is reeds ingesteld en kan niet van vandaag op morgen worden afgeschaft. Er is beslist een uitloopmaatregel te treffen. De titel blijft voorlopig bestaan en zal met een uitdovend effect na verloop van tijd opnieuw een bijzondere beroepsbekwaamheid worden. Om de zes jaar zal de erkenning worden vernieuwd.

Wat het tweede aspect van de vraag betreft dat betrekking heeft op het onderscheid tussen gebrevetteerde en gegradueerde verpleegkundigen, kan ik meedelen dat de onderhandelingen intussen werden afgerond. Zoals u weet, was hierover overleg en initiatief op het niveau van de gemeenschappen noodzakelijk.

Zoals ik reeds heb gezegd in verschillende provincies waar ik werd uitgenodigd, bevestig ik dat de opleiding van gebrevetteerde verpleegkundige apart blijft bestaan. Niettemin zullen bruggen mogelijk blijven om na een bepaald aantal jaren ervaring als gebrevetteerd verpleegkundige, mits bijscholing te volgen, de overstap te kunnen maken. Na de ene overstap kunnen ook de andere volgen.

Mevrouw Ingrid van Kessel (CVP). - Ik dank de minister voor haar antwoord, maar het is me niet helemaal duidelijk of alle beroepsbekwamingen enkel toegankelijk zullen zijn voor de gegradueerde verpleegkundigen.

In september starten de nieuwe opleidingen. Voor de scholen die de bijzondere opleidingen organiseren - het aanzienlijk aantal verpleegkundigen die deze opleidingen volgen, verrast me telkens weer - is het uitermate belangrijk zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen. Voor wie zijn die opleidingen toegankelijk? Hoe kunnen ze worden georganiseerd in samenspraak met de gemeenschappen? Zijn de beroepsbekwamingen enkel nog toegankelijk voor de gegradueerden?

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - De beroepsbekwamingen zijn inderdaad alleen toegankelijk voor gegradueerden. Vermits echter een overstap van gebrevetteerde naar gegradueerde mogelijk is, kan een oorspronkelijk gebrevetteerde die gegradueerde geworden is de beroepsbekwaming volgen.

Wat de bekendmaking van deze zaak betreft: ik houd ik hierover morgen een persconferentie.