2-45

2-45

Sťnat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 11 MAI 2000 - S…ANCE DE L'APR»S-MIDI

(Suite)

Questions orales

Question orale de Mme Martine Taelman ŗ la ministre de la Protection de la consommation, de la Santť publique et de l'Environnement sur ęle manque criant de lits d'hŰpitaux dans la rťgion de Geel-Herentals-MolĽ (nį 2-239)

Mevrouw Martine Taelman (VLD). - Reeds meerdere jaren is er een tekort aan ziekenhuisbedden in de regio Geel-Herentals-Mol. De regio kan volgens de statistieken niet minder dan een verdubbeling van de bedden gebruiken. Dit wordt opgelost door een heel groot aantal patiŽnten te behandelen in daghospitalisatie. De gemiddelde verblijfsduur per patiŽnt mag daardoor dan duidelijk beneden het nationale gemiddelde liggen, toch is er in de ziekenhuizen nog steeds een chronisch tekort aan bedden. Dit alles dreigt te wegen op de kwaliteit van de verzorging. Het gevolg is natuurlijk dat heel wat patiŽnten tot ver buiten de regio dienen te gaan voor een behandeling. Dit brengt dan weer mee dat deze patiŽnten in de statistieken van die ziekenhuizen buiten de regio terechtkomen en de vicieuze cirkel is rond.

Deze problematiek kwam duidelijker dan ooit in de schijnwerpers te staan door het treinongeluk in Herentals op 28 januari 2000, toen de ziekenhuizen in de regio Geel-Herentals-Mol niet de nodige hulp aan de slachtoffers konden bieden. Er moesten zelfs patiŽnten naar Zoersel worden afgevoerd.

Hoewel de toestand reeds jaren aansleept, kan hij binnenkort acuut worden met Euro 2000. Ik wil geen rampenscenario voorspellen, maar er moet toch met alle eventualiteiten rekening worden gehouden. Op het vlak van de politiezorg wordt dit evenement zeer grondig voorbereid, maar de voorbereiding op het vlak van de ziekenhuizen wordt blijkbaar minder grondig aangepakt. In de regio Geel-Herentals trainen en verblijven twee ploegen, de Belgische en de Italiaanse. Bovendien wordt de regio doorkruist door de E 313 en de E 34, grote verbindingswegen tussen de steden waar wedstrijden gespeeld worden, en de verblijfsteden.

Daarom had ik graag van de minister vernomen of zij op grond van de cijfers die voorhanden zijn, tot dezelfde vaststellingen komt als de ziekenhuisdirecteurs van de regio. Zo ja, zal zij dan maatregelen nemen met een effect op lange termijn, maar ook op korte termijn om het hoofd te kunnen bieden aan eventualiteiten tijdens Euro 2000?

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Het was niet eenvoudig om alle gegevens te verzamelen die nodig waren om een gefundeerd antwoord op deze vraag te kunnen formuleren. Mijn administratie heeft echter een zeer grote inspanning geleverd, zodat ik de vraagsteller zo exact mogelijk kan inlichten over de stand van zaken.

De bezettingsgraad van de ziekenhuizen in de regio Geel-Herentals-Mol ligt inderdaad iets hoger dan het nationale gemiddelde, maar bereikt geenszins het dubbele van het gemiddelde zoals werd gesuggereerd in de geschreven versie van de vraag. Met de gegevens waarover we nu beschikken, kan een uitbreiding van het aantal bedden niet worden verantwoord.

Het is echter wel zo dat de drie ziekenhuizen van de regio ongeveer dezelfde diensten aanbieden, maar dat een aantal diensten waarop een frequent beroep wordt gedaan, met name de diensten voor nierdialyse en voor hartkatheterisatie, ontbreken. Zodoende moeten de patiŽnten zich voor deze diensten tot verder afgelegen ziekenhuizen wenden.

Dat zou een van de redenen zijn van het huidige fusie-overleg tussen deze drie ziekenhuizen, dat nieuwe mogelijkheden biedt.

Voor de voorbereiding op Euro 2000 hebben wij vooral gekeken naar de ervaringen in het buitenland. Een voldoende aanwezigheid van de politie is het belangrijkste middel om beginnende moeilijkheden onmiddellijk de kop in te drukken. Dat betekent echter geenszins dat de organisatie van de dringende medische hulpverlening van ondergeschikt belang is.

Mijn administratie heeft een vergelijkende studie gemaakt over de verschillende maatregelen die in het buitenland werden genomen tijdens dergelijke evenementen. Frankrijk heeft in 1998 de wereldkampioenschappen georganiseerd. Het kreeg nog meer mensen op bezoek en er waren veel meer wedstrijden dan in BelgiŽ. Leden van mijn administratie hebben tijdens een werkbezoek in Frankrijk vergaderd met de verantwoordelijken van de dringende medische hulpverlening om na te gaan in welke mate er tijdens de spelen een beroep gedaan werd op MUG's, bijzondere spoedgevallendiensten, enzovoort. Ze hebben vastgesteld dat de overlast voor de spoedgevallendiensten bij een goed georganiseerde politionele veiligheid bijzonder klein is. In Frankrijk bedroeg ze maar 0,9%.

We hebben dus twee categorieŽn van maatregelen genomen. Ten eerste hebben we gezorgd voor een goede en zeer ruime preventief medische hulppost in elk stadion waarin wordt gespeeld. Ten tweede, een beetje naar analogie met de check-up in de ziekenhuizen met het oog op de millenniumbug bij de eeuwwisseling, zijn de interne en externe rampenplannen in alle ziekenhuizen nog eens nauwkeurig gecontroleerd. De ziekenhuizen in de omgeving van stadions en plaatsen waar trainings- en verblijfskampen zijn, zoals in de regio van mevrouw Taelman, worden uiteraard bijzonder onder de loep genomen.

Het kernkabinet heeft eergisteren het licht op groen gezet voor bijkomende maatregelen voor de vier speelsteden zelf. Ik hoop dat ze morgen ook in de Ministerraad zullen worden aanvaard.

We hebben aan het voorbereidende werk dus wel degelijk enkele maanden besteed, wat nodig was om gekke avonturen te voorkomen.

Mevrouw Martine Taelman (VLD). - Ik apprecieer de moeite die het kabinet van de minister zich heeft getroost om op een vrij korte termijn cijfers te verzamelen. Ik begrijp dat dit niet gemakkelijk was. Ik heb mij gebaseerd op statistieken van 1994. Ik kan de minister deze cijfers overhandigen. Ik heb van de betrokken ziekenhuisdirecteurs vernomen dat de toestand sindsdien niet verbeterd is. Integendeel!