2-41

2-41

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

MERCREDI 3 MAI 2000 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Débat sur la politique gouvernementale à l'égard de l'immigration (Doc. 2-112)

Discussion

De heer Paul Wille (VLD), corapporteur. - Wij laten ons zeker niet ontmoedigen door de beperkte opkomst van de senatoren. Ik neem aan dat de commissievergaderingen van vanmiddag daar iets mee te maken hebben. Tijdens de vorige zittingsperiode heeft de commissie voor de Binnenlandse Zaken beslist het regeringsbeleid inzake immigratie en asiel geregeld te evalueren. Uit de twee vorige verslagen bleek al duidelijk dat het nodig was dat deze reflectiekamer zich zou bezighouden met een serene en gedetailleerde analyse van deze problematiek.

Op 14 juli 1998 vergaderde de Senaat over de evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Ik heb het verslag over de bespreking van die wet grondig gelezen en kwam onder de indruk van de waardigheid van het debat en van de wil om bij consensus een wet te evalueren die al een vijftiental keer is gewijzigd. Ook toen werden aanbevelingen geformuleerd, maar corapporteur de Bethune noemde het "een minimumprogramma waarbij men stemmingen bewust uit de weg was gegaan". Ze betreurde dat aanbevelingen betreffende een aantal thema's niet sterker waren geformuleerd, dat het dossier over de regularisaties niet meer was uitgediept en dat er te weinig concrete aanbevelingen inzake beleid en wetgeving waren uitgewerkt. Ze was bovendien van oordeel dat het allemaal slechts een schuchtere aanzet was en dat er nood was aan een globale visie op de problematiek van de vreemdelingen en het asielrecht.

Uit dat verslag bleek dus nogal veel onzekerheid en onvoldaanheid, die alleen door een aangepast beleid konden worden weggenomen.

Met de grondbeginselen van een rechtsstaat voor ogen, namelijk de mensenrechten en de menselijke waardigheid, heeft de huidige commissie kunnen werken rond een regeringsbeleid dat berust op drie pijlers die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Dat zijn ten eerste de administratieve vereenvoudiging, ten tweede de regularisatie en ten derde de verwijdering.

Onze commissie kon op 30 september 1999 een eerste keer vergaderen met de minister van Binnenlandse Zaken. De Ministerraad keurde op 1 oktober de nota inzake de algemene beleidslijnen voor een globaal immigratiebeleid goed. De Senaatscommissie voor de Binnenlandse Zaken heeft dit beleid in de afgelopen maanden intensief besproken. Het past hier waardering uit te spreken voor de bezieling van mevrouw Lizin, de voorzitster van de commissie. Zij heeft haar eigen stijl. Ze werkt in een hels tempo en met een sterke gedrevenheid. Het overzicht van de hoorzittingen en de bezoeken bewijzen dat op geen moeite werd gezien. Onze waardering gaat ook naar alle personen en organisaties die met ons van gedachte hebben gewisseld. De ondervraagden waren soms behoedzaam, maar soms ook erg bevlogen en zeer geëngageerd. Ook de diensten van de Senaat hebben een enorme bijdrage geleverd aan het opstellen van dit verslag.

De commissarissen die het proces van besluitvorming in de commissie trouw hebben gevolgd, hebben ongetwijfeld een goed gedocumenteerd en vaak gecorrigeerd oordeel kunnen ontwikkelen.

Onze dank gaat ook naar de betrokken ministers en gezagsdragers die met ons in binnen- en buitenland hebben samengewerkt.

Als rapporteur zal ik nu ingaan op een aantal aanbevelingen. De Senaat moet goed beseffen dat er plaats is voor gedegen aanbevelingen aan de regering op een beleidsdomein dat op een geïntegreerde manier moet worden behandeld en dat ongetwijfeld zowel in Europa en als in de wereld in voortdurende beweging is en zal blijven. Het zal de politieke agenda in de komende decennia in belangrijke mate blijven bepalen.

We zijn benieuwd naar de reactie van de minister namens de regering en we rekenen op een ruime implementatie van onze aanbevelingen.

Een eerste belangrijke aanbeveling is: geen gedegen globale visie zonder gedegen cijfers.

Het is erg belangrijk een beter beeld te krijgen van de migratiebewegingen in België. Er bestaat geen relevant cijfermateriaal over de verschillende legale en illegale manieren om ons grondgebied te betreden. Haast iedereen is het hiermee eens en in het verslag wordt hier uitvoerig op ingegaan. Om een goed beleid uit te werken moet de regering over voldoende cijfers beschikken. Misschien kunnen betrouwbare cijfers sommige elementen van het maatschappelijk debat gunstig beïnvloeden en de vooroordelen en slogans doen verdwijnen. Misschien kunnen cijfers in evolutie aantonen dat het beleid op de goede weg is en dat er resultaten zijn. Misschien kunnen evolutieve gegevens duidelijk aantonen waar er knelpunten zijn en er bijsturing nodig is. Misschien kunnen we het er mee eens zijn dat die cijfers tenminste jaarlijks aan het Parlement worden voorgelegd als maatstaf voor de noodzakelijke evaluatie van het beleid. De vraag stellen is ze beantwoorden.

De commissie vraagt dan ook dat er onverkort werk wordt gemaakt van de ontwikkeling van een gegevensbank, waarbij er per kalenderjaar een overzicht komt van de toestand van de internationale migraties in België en er een duidelijk beeld wordt geschetst van de conjuncturele ontwikkelingen op korte en middellange termijn, alsook verklarende hypothesen daarover worden geformuleerd.

Die gegevens moeten worden verwerkt in een jaarverslag dat aan het parlement wordt voorgelegd met het oog op een debat.

In een tweede aanbeveling wordt aangedrongen op administratieve vereenvoudiging en reorganisatie, wat de regering trouwens voorstelt. De commissie is van oordeel dat de asielprocedure moet worden vereenvoudigd en verkort en dat de assielinstanties transparanter moeten werken. In de regeringsnota staat hoe er zal worden gereorganiseerd, maar we we hebben niets gehoord over de concrete uitvoering. Het Parlement wil daarover meepraten.

De derde aanbeveling is een scharnieraanbeveling. Ze is gebaseerd op de overtuiging dat het Europese kader inzake migrantenbeleid een conditio sine qua non is. In onze commissie is de vaste overtuiging gegroeid dat de Europese Unie veel te traag en veel te omslachtig met het probleem van de immigratie is omgegaan. De jongste jaren volgden de aanbevelingen elkaar sneller op, maar de concrete actieprogramma's ontbraken. De kandidaat-lidstaten zijn bereid een inspanning te doen, maar zitten nog te veel gevangen in het labyrint van de tegenstrijdige individuele stellingen.

De vreemdeling die niet in aanmerking komt, kan misbruik maken van dat gebrek aan een eensgezinde visie.

België mag tijdens zijn voorzitterschap in 2001 de kans niet laten voorbijgaan om het voortouw te nemen voor een versnelde Europese aanpak. De evaluatie van de afspraken van de top van Tampere kunnen daarbij de hefboom zijn.

De aanbeveling is duidelijk en concreet. Er wordt aangedrongen op een gemeenschappelijke Europese asielregeling en een gemeenschappelijk beleid inzake visa en tegen valse documenten.

De vierde aanbeveling heeft betrekking op de burden sharing in het kader van duurzame ontwikkeling van mondiale migratie.

Ook hier gaat het om een scharnieraanbeveling, maar dan voor de toekomst, omdat de faire inbreng van elkeen best uitgepraat wordt in een sfeer van wereldsolidariteit. Er komt immers geen duurzame ontwikkeling inzake immigratie zonder financiering van de terugkeer en reïntegratie.

Er komt pas begrip voor de inspanningen die ons land zal moeten leveren wanneer die op korte en middellange termijn worden berekend. Ook moeten wij de kostprijs van een niet-deelname aan deze burden sharing berekenen. Omdat onze commissie vindt dat deze aanbeveling niet theoretisch, maar praktisch moet zijn, stellen we de techniek van de Europese structuurfondsen voor. Op die manier krijgen we immers een bottom up-benadering van het probleem, die niet centralistisch is en heel dicht bij de realiteit op het veld staat.

De volgende aanbeveling handelt over het prerapport van de UNO over de denataliteit en vervangingsimmigratie. De commissie nam met belangstelling kennis van voornoemd rapport. Ons land zal tegen 2025 in toenemende mate geconfronteerd worden met de gevolgen van de vergrijzing van de bevolking en de behoeften die daardoor op de arbeidsmarkt zullen ontstaan. De afdeling "Bevolking" van het secretariaat van de VN heeft als voorlopige conclusie vooropgesteld dat Europa over een paar decennia 135 miljoen nieuwe immigranten nodig heeft om zijn actieve bevolking op peil te houden. Maar na het recente bezoek van onze commissie aan internationale instellingen zoals de Internationale Organisatie voor de Arbeid zijn de precieze status en de wetenschappelijke waarde van het rapport voor ons niet duidelijk. De vraag rijst welke follow-up de UNO zelf geeft aan dit rapport en wat de academici en sociale partners over de uitgangspunten en de cijfers denken?

De commissie stelt dan ook voor dat het Belgische voorzitterschap een internationale conferentie organiseert, die terzake voor de nodige wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten zorgt.

Ik herinner aan ons gesprek van vorige week in Genève met de Internationale Organisatie voor Migranten, wier ontstaan in ruime mate te danken is aan de inspanningen van de Verenigde Staten en België. Er werd ons gesuggereerd het vijftigjarig bestaan van de organisatie in 2001 mee te vieren. Ik stel voor dat de Senaat ter gelegenheid van die verjaardag een plechtige vergadering houdt samen met een internationale conferentie. Dit initiatief zal door het IOM, waarmee wij de jongste jaren een goede relatie hebben opgebouwd, ten zeerste worden geapprecieerd.

De zesde aanbeveling behandelt de opvang gedurende het onderzoek van de asielaanvraag. Het verschaffen van materiële hulp is zeker een oplossing om de misbruiken die in het verleden werden vastgesteld, tegen te gaan. De commissie heeft terechte vragen gesteld bij de praktische uitvoerbaarheid. Enige nuance is ons inziens geboden. Alle OCMW's beschikken niet over dezelfde mogelijkheden en infrastructuur. Vooral kleinere OCMW's kunnen moeilijk 24 uur op 24 een volledige materiële hulp verlenen. De commissie meent dan ook dat de OCMW's enige mate van autonomie kunnen behouden. Ze vraagt ook duidelijkheid over de vaststelling van het forfaitair bedrag. De OCMW's moeten het volledige bedrag van de gemaakte kosten terugkrijgen, maar de lokale overheden die hun verantwoordelijkheid niet op zich nemen, moeten pecuniair worden gestraft. De federale overheid dient ook de algemene kwaliteitsnormen voor het verstrekken van materiële hulp te bepalen. Een evaluatie kan tot concrete richtlijnen leiden.

De OCMW-wet bepaalt dat wie illegaal in ons land verblijft, geen recht meer heeft op maatschappelijke hulp, behoudens dringende medische hulp. Volgens de commissie valt het te overwegen die hulp te blijven toekennen. Mijns inziens betreft het enkel materiële hulp om die personen hun menswaardigheid niet te ontnemen. Kan een overheid een mens voedsel en onderdak ontzeggen? Hulp kan echter geen stimulans zijn om het verblijf hier te verlengen. De wetten moeten worden gerespecteerd. Ook de overheid moet hier haar verantwoordelijkheid opnemen, maar dat wordt in een andere aanbeveling behandeld.

In de zevende aanbeveling komen de regularisaties aan bod. De commissie heeft heel wat tijd uitgetrokken voor een debat over de wetgeving. Heel wat argumenten waren bij de stemming van de wet reeds naar voren gebracht. De commissie volgt de huidige ontwikkelingen en zal te gepasten tijde de uitvoering evalueren.

De achtste aanbeveling heeft betrekking op de gesloten centra. De commissie kwam terug op enkele klachten uit het verleden. Zo moeten de levensomstandigheden in deze centra blijvende aandacht en monitoring krijgen. Vormingsprogramma's moeten gericht zijn op een praktische reïntegratie in het land van herkomst. Ook de opleiding van het personeel moet worden geëvalueerd en verbeterd. Kampt men nog steeds met plaatsgebrek? In dat geval is het ons inziens noodzakelijk dat er wordt onderzocht op basis van welke criteria illegalen al dan niet in deze centra belanden. Indien er sprake is van willekeur, dient de bevoegde minister op te treden. De commissie wenst voorts dat de detentie zo kort mogelijk is en steunt de initiatieven van de minister van Binnenlandse Zaken om de wet die bepaalt dat de opsluiting niet langer dan vijf maanden mag duren, strikt toe te passen.

De negende aanbeveling behandelt de terugkeer naar het land van herkomst. De terugkeer van vreemdelingen is een maatschappelijk gevoelig thema. De commissie heeft aan deze problematiek ruime aandacht besteed. Indien niet voor een open-grenzenbeleid wordt gekozen, moet er tot verwijderingen volgens een cascadesysteem worden overgegaan. De commissie is het over deze principes eens en de praktische uitwerking wordt aan de regering overgelaten. Meermaals werd de nadruk gelegd op de positieve bijdrage van IOM bij het organiseren van de terugkeerprogramma's. Enkele commissieleden beklemtoonden dat alle onderdelen van de regeringsnota simultaan moeten worden uitgevoerd. Een evaluatie nog vóór het zomerreces is mijns inziens noodzakelijk.

In een tiende aanbeveling heeft de commissie ook een aantal specifieke standpunten ingenomen in verband met kinderen, studenten en vrouwen. We stellen vast dat het grootste probleem zich voordoet in verband met al dan niet vergezelde minderjarigen. Zij worden vaak in eerste fase in gesloten centra ondergebracht. De commissie ervaart deze opsluiting als zeer problematisch en wenst dat de federale regering onderhandelingen voert met de gemeenschappen zodat deze hun bevoegdheden terzake effectief uitvoeren, bijvoorbeeld inzake veilige plaatsing van deze minderjarigen. Ook de voogdijregeling van deze niet vergezelde minderjarigen moet zo spoedig mogelijk worden georganiseerd. Minderjarigen moeten in de wachtperiode ook te allen tijde naar school kunnen gaan. De regering moet het parlement zo spoedig mogelijk inlichten over de reeds genomen en nog te nemen initiatieven. Kinderen zijn belangrijk. Rechten van kinderen mogen nooit in het gedrang komen.

De commissie is verder van mening dat België ook in verband met onderwijs aan buitenlandse studenten zijn verantwoordelijkheden moet opnemen. Het verdient aanbeveling opleiding in het middelbaar en universitair onderwijs te ondersteunen in het land van herkomst, maar er moet uiteraard ook de mogelijkheid zijn om in België wetenschappelijke en andere kennis te verwerven. Na een opleiding moeten studenten met hun kennis worden ingeschakeld bij voorkeur in het land van herkomst, hoewel het altijd moet mogelijk zijn bijkomende opleidingen van korte duur in België te volgen.

De commissie vraagt tenslotte dat werk zou worden gemaakt van officiële specifieke richtlijnen zodat de asielprocedure op alle vlakken respect zou inhouden voor vrouwen. Dat is des te noodzakelijker daar vervolging op basis van geslacht niet uitdrukkelijk als vervolgingsgrond wordt opgenomen in de conventie van Genève.

De commissie stelde in de loop van haar werkzaamheden vast dat mensenhandel en prostitutie dermate grote problemen opleveren dat de aanstelling van een subcommissie de meest aangewezen werkwijze lijkt. Het werk van deze commissie is in volle ontwikkeling.

In het verslag vindt men verder ook nog aanzetten in verband met de noodzakelijke invoering van een B-statuut, het opstellen van landenberichten, het afschaffen van arbeidskaarten door het recht op arbeid ambtshalve aan een verblijfsvergunning te verbinden.

Je voudrais en venir à ma conclusion.

La gestion du problème de l'immigration sera, sans aucun doute, d'actualité au cours des prochaines décennies. Le manque de politique cohérente et adaptée a été réorienté par la déclaration gouvernementale et basé sur les trois piliers connus qui forment un ensemble d'actions politiques et qui en garantissent précisément l'équilibre et la cohérence.

Toujours est-il qu'il faut comprendre le caractère dynamique de ce contentieux, ce qui veut dire que les bonnes solutions, valables dans l'immédiat, ne le seront pas nécessairement dans cinq ans ou plus. Personne n'aspire à quitter son foyer et son pays sans raisons graves, qu'il s'agisse d'un manque de sécurité, de grands problèmes écologiques ou de conflits en tous genres.

C'est là encore une des raisons pour lesquelles les chiffres et leur évolution sont d'une telle importance.

En effet, la politique d'immigration devra s'adapter à tout moment aux spécificités des problèmes qui se posent ; les responsables devront être prêts à modifier leurs mesures sur le terrain si les chiffres démontrent que ces mesures, pourtant bien réfléchies, ne donnent pas les résultats escomptés.

C'est également pour cette raison qu'il faudra que le Sénat mène, au moins une fois par an et davantage si cela s'avère nécessaire, un débat sur la politique d'immigration.

Le Sénat a suivi ce problème depuis un certain temps, avec sérieux et dignité, je pense. Il a ici joué pleinement son rôle de chambre de réflexion.

Encore faut-il que notre rapport et les recommandations arrivent au bon endroit pour qu'une discussion approfondie puisse avoir lieu dans la société.

J'espère que nos services responsables de la communication feront un effort particulier pour que ce rapport soit rapidement diffusé dans les médias, dans les écoles et auprès des partenaires sociaux, mais également dans les ONG et les associations en tous genres qui ont fait un travail si honnête et si profondément engagé en la matière.

J'espère aussi que le Sénat prendra le temps et s'organisera dans la mesure du possible pour écouter le citoyen qui veut s'exprimer à ce propos.

Les recommandations qui enjoignent le gouvernement à agir pendant la période de la présidence belge sont concrètes et invitent à des décisions rapides, afin de permettre une bonne préparation.

Je suis certain que notre travail parlementaire aura une bonne valeur ajoutée et s'attirera le respect des citoyennes et citoyens de ce pays s'il est basé, d'une part, sur le principe du respect des droits de l'homme et de la dignité humaine et, d'autre part, sur une politique gouvernementale cohérente, ce dont je suis convaincu.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - Ik dank de rapporteur voor zijn uitvoerig verslag dat een goed beeld geeft van de diepgaande werkzaamheden waaraan de CVP actief heeft deelgenomen. Een aantal van onze voorstellen heeft zelfs aanleiding gegeven tot het herschrijven van de oorspronkelijke aanbevelingen.

Alvorens in te gaan op de aanbevelingen die het sluitstuk vormen van onze bespreking van het immigratiebeleid, wil ik namens de CVP-fractie eerst een heel belangrijke algemene bedenking formuleren.

Onze fractie is van mening dat er zowel op Europees niveau als op ruimer internationaal niveau nood is aan een globale en toekomstgerichte visie op het vreemdelingen- en het immigratiebeleid. Het Belgische beleid moet overigens niet wachten op een Europese of internationale consensus om al concrete stappen te doen op het vlak van de ontwikkelingssamenwerking. Wij denken aan een definitieve kwijtschelding van de schuld van de armste landen en aan het optrekken van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking tot het internationaal afgesproken niveau van 0,7% van het BNP. De eerbiediging van de mensenrechten, de optimalisering van de rechtsstaat en de beginselen van behoorlijk bestuur dienen hierbij als uitgangspunt te worden genomen. Hierover hebben wij twee maanden geleden al twee resoluties ingediend bij de commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden.

Dank zij onze inbreng werden de oorspronkelijke aanbevelingen op een aantal punten verbeterd. Zo hebben wij de noodzaak benadrukt van precieze statistieken ter ondersteuning van het beleid inzake asiel en immigratie. Wij hebben cijfers gevraagd voor alle fasen van de procedure, met inbegrip van parameters als erkenning, detentie en terugkeer, opgesplitst naar geslacht en al dan niet minderjarigheid.

De regering heeft immigratieambtenaren aangesteld en opgeleid om in het buitenland na te gaan of iemand voldoet aan de criteria van het verdrag van Genève. Om te voorkomen dat de immigratieambtenaren foute beslissingen nemen nemen, hebben wij met het oog op een transparante werking voorgesteld om hun rol precies te omschrijven in een koninklijk besluit.

In de aanbevelingen die in de vorige legislatuur werden gedaan, wordt een grondige reorganisatie van de Dienst Vreemdelingenzaken bepleit. Wie vandaag zijn oor te luisteren legt bij de gemeenten en de OCMW's, weet dat er in de communicatie met die dienst nog niet zo veel is veranderd. Daarom is er op onze vraag nogmaals in de aanbevelingen opgenomen dat er werk moet worden gemaakt van een efficiëntere werking van de Dienst Vreemdelingenzaken, van een meer accurate informatiedoorstroming en van een betere samenwerking tussen de federale diensten, de lokale besturen en de politiediensten.

Gelet op de moeilijke samenstelling van de regularisatiecommissies die een voorbeeld zijn van de aloude politieke verdeling, lieten wij optekenen dat de administraties en de commissies op een objectieve manier moeten kunnen werken en dat daarom de aanwijzing, de benoeming en de bevordering van het personeel moet worden gedepolitiseerd.

Na een bezoek aan een gesloten centrum is onze fractie tot de bevinding gekomen dat het zeer belangrijk is om niet alleen te voorzien in opleidingen voor de uitgeprocedeerden, maar ook in andere zinvolle activiteiten. Dat voorstel werd in de aanbeveling opgenomen. In de aanbeveling werd ook opgenomen dat de levenskwaliteit in de gesloten centra menswaardig moet zijn en dat de toegang van deskundige begeleiders van buiten heel nuttig kan zijn.

Met haar amendementen had de CVP ook de bedoeling om kinderen en vrouwen extra te beschermen. Hierover zal collega Thijs zo dadelijk toelichting geven.

De CVP is verder van mening dat studenten die na hun studies teruggekeerd zijn naar hun land de mogelijkheid moeten krijgen om herhaaldelijk en onderbroken bijkomende opleidingen van korte duur te volgen in ons land. Studenten zullen gemakkelijker naar hun land terugkeren als ze weten dat ze steeds bijkomende opleidingen in ons land kunnen komen volgen.

Voorts pleit de commissie voor een wetswijziging, waardoor er een B-statuut kan worden uitgewerkt. De personen die niet onder het toepassingsgebied van het Verdrag van Genève vallen, maar die om redenen buiten hun wil niet naar hun land van herkomst kunnen terugkeren, kunnen op die manier een voorlopig verblijfsstatuut krijgen.

Een heroriëntering van de immigratiemogelijkheden mag niet discriminerend werken voor de migranten van de tweede en de derde generatie die nu in ons land aanwezig zijn. Onze samenleving moet alles in het werk stellen om de onderwijs- en arbeidskansen van deze groep te verhogen.

Een deel van onze ideeën en voorstellen werd spijtig genoeg niet aanvaard. Zo hadden wij onder meer voorgesteld om het verschaffen van materiële hulp in de vorm van huisvesting, gezondheidszorg en voeding aan de kandidaat-vluchtelingen te gebruiken als instrument voor de opvang, op voorwaarde dat de kwaliteit ervan zou worden gehandhaafd. Wij hadden eveneens voorgesteld dat minderjarigen enkel mogen worden teruggedreven naar het land waarvan zij de nationaliteit hebben of naar hun land van regelmatig verblijf op voorwaarde dat hun ouders, familie of voogd er kunnen worden opgespoord.

Wat de regularisatie betreft, houdt de CVP er een andere mening op na dan de meerderheid. Wij pleiten voor een structurele en individuele oplossing voor de regularisaties op wettelijke basis, onder de strenge en objectieve voorwaarden van de wet van 15 december 1980. Wij zijn nog steeds geen voorstander van een eenmalige operatie. Deze had bovendien pas mogen worden uitgevoerd na een hervorming en inkorting van de asielprocedure zelf. De chronologie die thans wordt gehanteerd, zal immers tot gevolg hebben dat het niet bij deze eenmalige operatie zal blijven. Ons amendement, waarbij de commissie aan de regering vraagt om de regularisatieaanvragen zo snel mogelijk af te handelen, werd onbegrijpelijkerwijze verworpen.

Mevrouw Thijs zal verder uitweiden over onze visie op de gesloten centra.

Het verslag bevat weinig vragen aan de regering over de wijze waarop zij haar algemene beleidslijnen voor een globaal immigratiebeleid invult.

Op 1 oktober 1999 keurde de regering een algemeen beleidsplan goed, dat met luide trom werd bekendgemaakt. Dit plan bevatte drie belangrijke pijlers: de vereenvoudiging van de asielprocedure, de regularisaties en de verwijderingen.

Hoever staat het momenteel met de radicale hervorming van de asielprocedure? Er was aangekondigd dat deze binnen het jaar zou worden vereenvoudigd ten einde de asielaanvragen sneller te kunnen afhandelen. Bovendien zou de achterstand bij de dienst Vreemdelingenzaken op een jaar worden weggewerkt. Kan de minister mij meedelen hoe groot de achterstand op dit ogenblik is? Er is blijkbaar nog geen enkele vooruitgang.

Hoe zit het met de oprichting van de nieuwe administratie en de reorganisatie van de diensten?

De regularisatieprocedure is weliswaar goedgekeurd, maar met de afhandeling van de dossiers is men pas na twee maanden kunnen beginnen.

Het observatorium voor de migratie, dat mensen moest aanwijzen om de verwijderingsoperaties te begeleiden, is nog steeds niet opgericht.

Het verwijderingsbeleid wordt niet op een algemene en consequente manier uitgevoerd.

Is het niet de taak van het parlement om de regering te controleren en voortdurend te herinneren aan haar politieke beloften? Van het algemene beleidsplan voor de migratie is tot nu toe bijzonder weinig gerealiseerd.

M. Mohamed Daif (PS). - Je voudrais d'abord exprimer mes regrets face aux semaines de retard qui se sont accumulées depuis la collecte des demandes de régularisation. Ce retard provient de la lenteur à nommer les magistrats de la commission de régularisation. Cette situation regrettable aurait pu être évitée. Elle est en contradiction avec la logique humanitaire de l'opération de régularisation, logique pourtant mise en évidence par le gouvernement.

Ceci dit, devant le travail de plusieurs mois accompli par la commission de l'Intérieur du Sénat concernant la politique à l'égard de l'immigration, je suis globalement très satisfait. Mais cette satisfaction ne peut cacher quelques craintes à la lecture de certaines recommandations qui concluent le rapport de la commission.

Tout d'abord, je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'augmentation continue des demandes d'asile démontre que le principe « immigration zéro » n'est qu'un mythe électoraliste. Les migrations pacifiques de populations, qui quittent la misère et rêvent d'une vie meilleure, sont un des ressorts de l'histoire de l'humanité. Les déplacements de populations pour cause de guerre civile ou d'agression extérieure, sont une des marques de notre époque, particulièrement depuis la fin de la guerre froide. Quant à l'immigration pour répression politique, elle n'est malheureusement pas prête de cesser. C'est pourquoi le principe de l'«immigration zéro» laisse sceptique ceux qui regardent lucidement l'état du monde.

De plus, l'immigration est aussi une nécessité économique et sociale. Dans les pays riches, les progrès en santé public ont augmenté considérablement l'espérance de vie des populations. Dans le même temps, le monde industrialisé est en proie à la dénatalité. Les effets de ce qu'on appelle le renversement de la pyramide des âges seront de plus en plus importants dans les années à venir.

Les services démographiques du secrétariat général des Nations unies, comme l'ont rappelé le rapporteur et d'autres personnes, ont démontré que l'immigration sera une nécessité, probablement dès l'année 2025. Le manque de main-d'_uvre sera alors extrêmement important. A ce propos, on parle souvent, en citant les exemples allemands et canadiens, de pratiquer une immigration dite sélective, c'est-à-dire en fonction de la demande de qualifications. C'est une méthode que je considère comme inacceptable et qui heurte ceux qui croient en l'égalité des hommes en droit. De plus, ce type de pratique ne fera qu'encourager le dumping social, les entreprises puisant à leur guise dans une masse de main-d'_uvre qualifiée prête à travailler dans n'importe quelles conditions pour pouvoir immigrer.

Enfin, il faut bien se rendre compte que les politiques d'immigration sélective ne feront qu'accentuer la pression migratoire globale. Car si nous encourageons la fuite des cerveaux, nous aggravons le sous-développement économique et social des pays pauvres. Et si nous aggravons le sous-développement, nous stimulons fatalement l'immigration économique clandestine. De plus, je veux que ce type de politique ne puisse avoir des conséquences sur les jeunes immigrés, dits de deuxième et troisième génération, qui se trouvent dans notre pays et auxquels nous devrions prêter une attention toute particulière.

La commission a également examiné la possibilité d'installer des fonctionnaires à l'immigration hors des frontières européennes, dans les pays d'origine. Ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Mais comme la seconde recommandation du rapport l'indique, il ne faut pas que ce dispositif entrave l'accès à notre territoire de ceux qui répondent aux critères de la Convention de Genève.

Toujours concernant l'accès au territoire, je pense qu'il est urgent de faciliter aussi l'octroi des visas pour ceux qui souhaitent procéder à un regroupement familial, pour les femmes et les hommes d'affaires ainsi que pour ceux qui viennent suivre des formations de perfectionnement qu'on ne dispense pas dans leurs pays d'origine.

Concernant l'aide sociale apportée, je suis quand même satisfait par la possibilité laissée aux CPAS d'accorder une aide matérielle ou financière. Il me semble qu'il est indispensable de prolonger cette aide pour les déboutés, jusqu'à leur éloignement, en plus de l'aide médicale urgente déjà prévue.

Notre commission s'est également abondamment penchée sur les situations spécifiques des enfants mineurs ou encore des femmes qui fuient les discriminations fondées sur le sexe. La nécessité de donner à ces enfants une vraie scolarité et de leur laisser leur liberté de déplacement a notamment été au centre de nos préoccupations

Je suis heureux que notre commission recommande la fermeture, à long terme, des Centres de détention des illégaux qui - on ne le dira jamais assez - n'ont commis aucun délit, sauf celui d'être illégaux sur notre territoire.

Au sujet de l'humanisation des retours vers les pays d'origine des demandeurs déboutés, je regrette que les sénateurs n'aient pas pu assister à un retour forcé. Je ne dois pas vous rappeler, chers collègues, que nous devons veiller constamment à ce qu'un drame comme la mort de Semira Adamu ne se reproduise jamais.

En conclusion, je terminerai cette intervention en réaffirmant d'abord mon opposition au principe d'immigration sélective. Ensuite, permettez-moi de vous rappeler cette évidence déjà contenue dans le rapport: la question de l'immigration doit être réglée globalement, en _uvrant tant ici que dans les pays d'origine des émigrés. Je suis persuadé que l'annulation ou la transformation en projets de développement de la dette du tiers monde serait une mesure révolutionnaire dont l'ensemble du globe bénéficierait. En tous cas, à notre niveau national certes beaucoup plus modeste, nous pourrions déjà renforcer la coopération directe et indirecte avec les pays en voie de développement.

M. Georges Dallemagne (PSC). - Au moment de rendre et de voter le rapport sur la politique gouvernementale à l'égard de l'immigration, je crois pouvoir dire que notre commission a travaillé avec sérieux en prenant le temps d'auditionner l'ensemble des acteurs concernés et d'effectuer sur le terrain les visites nécessaires à la bonne compréhension de l'ensemble des aspects en matière d'immigration - pays d'émigration comme l'Albanie, contrôles aux frontières, visites dans plusieurs communes -. A ces éléments, j'ai rajouté des visites personnelles dans des centres fermés et ouverts. Je me suis également rendu en Slovaquie lors de l'expulsion honteuse des Tziganes en octobre dernier.

Avant de rentrer dans le détail des commentaires concernant les recommandations du rapport, je voudrais vous faire part d'un sentiment général. Si l'Europe est ce continent prospère que l'on connaît aujourd'hui, elle le doit d'abord à toutes les vagues de migration qui constituent son histoire. Le migrant - l'immigré comme on le dit encore souvent de manière péjorative - ne doit pas être vécu comme un danger mais bien comme une source potentielle d'enrichissement sur le plan culturel, social, économique et principalement humain. On a beaucoup parlé ces dernières années et surtout ces derniers mois, des abus qui seraient commis en matière de demandes d'asile. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, c'est nous qui avons fait appel aux Italiens, aux Turcs et aux Marocains pour accélérer notre expansion économique. Il faut également savoir que certains pays de l'Union européenne ont déjà annoncé que, pour soutenir leur économie, ils ouvriraient à nouveau les portes de l'immigration. L'Allemagne vient d'en faire l'annonce.

La Belgique compte aujourd'hui sur son territoire 9,7 % d'étrangers, ce qui la situe dans la moyenne européenne. Parmi ces 9,7 %, près des deux tiers sont citoyens de l'Union européenne. Nous vivons une époque où les marchandises, les capitaux et l'information circulent rapidement. Les personnes se déplacent également plus qu'hier et ce mouvement est irréversible. Il ne servira à rien d'établir des murs de plus en plus épais autour de l'Europe pour empêcher l'immigration. Cela pourrait même avoir un effet contre-productif puisque les personnes qui auront rencontré tant de difficultés pour passer une frontière ne voudront plus la repasser dans l'autre sens. Les migrants ne sont pas des criminels. Ce sont des personnes qui fuient soit les persécutions, soit la misère et la précarité d'une vie indigne. Certes, comme on le dit souvent, nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde mais c'est avec bienveillance qu'il faut considérer le sort des personnes qui viennent frapper à notre porte. L'honneur de notre démocratie est d'organiser humainement et dans le respect des droits de l'Homme l'accueil aux frontières et le contrôle de l'immigration.

Le rapport qui vous est soumis aujourd'hui intègre plusieurs recommandations émises par mon groupe politique qui émettra donc un vote positif. Ces recommandations constituent néanmoins un compromis entre différents groupes politiques et il me semble que nous aurions dû être plus ambitieux et plus attentifs aux questions relatives aux droits de l'Homme. Par ailleurs, certains éléments constitutifs des conclusions sont pour l'instant ignorés par le gouvernement.

Comme nous l'avons signalé dans le rapport, il est étonnant de remarquer que les données chiffrées concernant l'immigration sont à ce point lacunaires, notamment les données comparatives avec les autres États de l'Union, les données sur les causes de l'immigration et les données actualisées en matière d'asile. Nous ne disposons pratiquement d'aucune information sur le sort réservé aux personnes qui ont été expulsées.

En ce qui concerne l'accès au territoire, les mesures de contrôle sont bien sûr nécessaires et les conditions d'accès doivent être encore plus harmonisées au niveau européen. Une véritable politique d'asile et d'immigration doit impérativement voir le jour sur le plan européen. Le sommet de Tampere a permis d'en énoncer les principes. Il faut maintenant les mettre en _uvre.

Deux éléments cependant me semblent inquiétants. Tout d'abord, les personnes véritablement persécutées dans leur pays, qui le fuient pour des raison qui correspondent aux critères des Conventions de Genève, ont de moins en moins facilement accès à nos pays. Le contrôle exercé depuis peu par la gendarmerie belge dans les pays d'émigration renforce les obstacles que rencontrent ces personnes. Le rôle accru attribué aux compagnies d'aviation en matière de contrôle des documents de voyage constitue également un danger potentiel pour l'accès au territoire de véritables réfugiés.

Par ailleurs, les personnes qui se présentent à nos frontières et qui sont considérées comme inadmissibles - INADS - par la gendarmerie sont expulsées sans assistance juridique. Je pense qu'il faudrait permettre à ces personnes de pouvoir bénéficier d'une assistance juridique systématique.

Concernant la réforme de 1'administration, qui constitue donc le point 3 des recommandations du rapport, je ne reviendrai pas sur l'ensemble des éléments qui sont soulignés dans ce chapitre et qui me paraissent tous aller dans le bon sens. Je voudrais simplement souligner que notre commission a demandé explicitement que les administrations et les commissions en matière d'immigration et de régularisation fonctionnent objectivement et que, donc, la désignation, la nomination et la promotion du personnel soient dépolitisées. Je ne peux donc que dénoncer fermement la politisation scandaleuse et les marchandages honteux qui ont prévalu et qui prévalent encore dans la mise en place des commissions de régularisation. Cette politisation a déjà provoqué des retards dans le processus de régularisation et elle pourrait en compromettre l'efficacité.

Concernant l'accueil des demandeurs d'asile, l'afflux extrêmement important des candidats réfugiés exige une réforme de la procédure qui permettrait d'augmenter son efficacité, sa rapidité et son humanité. Nous attendons évidemment avec impatience que le projet de loi concernant cette réforme arrive au parlement, afin de voter une loi qui corresponde, c'est notre espoir, à ces critères. Il me semble en particulier que les critères de la Convention de Genève en matière d'asile, que la Belgique s'est engagée à respecter, ne doivent pas être interprétés de manière restrictive comme c'est trop souvent le cas. La décision récente du gouvernement de fournir une aide matérielle aux candidats réfugiés sous forme de logements, de soins de santé et d'aliments, en lieu et place d'une aide financière, est sensée combattre les abus. Nous verrons bien s'il en est ainsi. Par contre, ce qui est certain, c'est que cette politique coûte cher et a tendance à remplacer l'aide sociale par ce que les ONG dénoncent, à juste titre, comme de la charité publique. Il faudra donc impérativement maintenir le choix pour tout CPAS entre une aide matérielle et une aide financière.

Concernant la situation spécifique des enfants, il faut à tout prix éviter que des mineurs, accompagnés ou non, soient placés dans des centres fermés, à moins que cet enfermement soit véritablement nécessaire à leur protection. Il est aussi indispensable qu'on arrête l'expulsion de mineurs non accompagnés qui ont entre 16 et 18 ans, sous prétexte qu'ils montrent des signes de maturité.

Concernant le droit au travail des personnes qui ont demandé leur régularisation, force est de constater que le gouvernement a bricolé en la matière, puisqu'il s'est souvenu tardivement qu'il fallait permettre l'accès au marché de l'emploi pour les personnes régularisées, qu'il n'a pris aucune disposition pour les candidats à la régularisation et que la circulaire de la ministre de l'Emploi concernant l'accès au travail des personnes régularisées souffre d'un problème de base légale. J'ai par ailleurs déposé une proposition de loi qui, si elle est adoptée, devrait permettre à toutes les personnes régularisées de bénéficier de l'ensemble de la panoplie des programmes d'aide à l'emploi, notamment les ALE, les emplois-services et les dispositions prévues par la loi sur les CPAS.

Concernant les centres fermés, notre commission a estimé que l'existence même de ces centres devait, à terme, être mise en question. Elle n'a malheureusement pas accepté l'amendement que j'avais déposé et qui prévoyait que la durée de détention ne pouvait pas excéder deux mois. Pourtant, ce délai maximal de deux mois est considéré par beaucoup comme la limite au-delà de laquelle la détention devient difficilement supportable et acceptable. Il faut aussi regretter, et cela ne se retrouve pas non plus dans les recommandations de la commission, que c'est l'arbitraire qui règne quant au choix des personnes détenues. Il n'existe pas de véritable critère transparent et objectif en la matière. Nous pensons, nous, que la décision de détention devrait être opérée uniquement par une juridiction compétente en la matière et ne devrait concerner que les délinquants.

Concernant le retour dans le pays d'origine, on peut regretter que le ministre de la Coopération ne considère pas comme prioritaires les programmes de réinsertion dans le pays d'origine ainsi que les programmes de prévention des flux migratoires. Ces programmes devraient au contraire être intensifiés et le ministre de la Coopération au développement est la personne qui doit rester compétente en la matière. Je voudrais aussi rappeler que le gouvernement s'était engagé publiquement dans le cadre de l'expulsion des Tziganes, en octobre dernier, à prendre des contacts avec la Slovaquie pour assurer aux personnes expulsées une réintégration harmonieuse. Où en est l'effort du gouvernement à ce sujet ?

Enfin, j'aimerais terminer ces quelques commentaires en insistant sur le fait que nous devons trouver d'urgence sur le plan européen des solutions pour les personnes qui fuient des situations de crise temporaire, notamment des guerres.

La mise au point de ce qu'on a appelé le statut B devrait permettre d'accueillir dignement des personnes qui ne répondent peut-être pas aux critères de la Convention de Genève, mais qui nécessitent une protection et une assistance provisoires, à durée limitée, dans les pays de l'Union et en particulier en Belgique.

Je conclus en disant qu'à l'heure où l'Europe tisse sans cesse de nouveaux liens entre ses peuples, la qualité de sa démocratie, l'importance des valeurs qu'elle défend - ou prétend défendre - en matière de droits humains, sa stabilité, sa prospérité culturelle, voire économique, dépendront beaucoup de la capacité que nous aurons à envisager l'immigration, avant tout sous ses aspects positifs, et de reconnaître en l'autre, même s'il est étranger, d'abord un ami, un frère.

De heer Chokri Mahassine (SP). - Ik wil in de eerste plaats mijn appreciatie uitdrukken voor het geleverde werk en in het bijzonder voor de prestaties van onze dynamische commissievoorzitter en de rapporteurs. Er is in de commissie voor de Binnenlandse en Administratieve Zaken erg hard gewerkt. Iedereen heeft moeite gedaan om een consensus te zoeken. Die overeenstemming is voor de meeste punten gevonden. Bepaalde waardevolle elementen die door de oppositie zijn aangebracht, zijn eveneens opgenomen. Voor een dergelijk dossier is het vereist dat je over de partijgrenzen heen tot overeenstemming kunt komen. Uiteraard kunnen we blijven discussiëren over punten en komma's, maar ik denk dat iedereen zijn eigen accenten in het verslag kan terugvinden. Het is een goed document dat het ons mogelijk maakt om op een vernieuwde manier naar integratie te kijken. Het is vooral belangrijk dat de nota een positieve toon heeft en het immigratieprobleem in al zijn facetten aan bod laat komen. Het document vertrekt zeker niet vanuit een negatief standpunt dat enkel mensen buiten ons land wil houden. Ik richt dan ook een sterke oproep aan de regering om echt rekening te houden met de inhoud van het verslag en de aanbevelingen.

Ik ga even in op enkele elementen uit die aanbevelingen. Het is ontzettend belangrijk dat de opvang van asielzoekers op een zo humaan mogelijke manier gebeurt. Er moeten goede en ruime opvangcentra komen en asielzoekers moeten geholpen worden in hun levensonderhoud door materiële hulp, gezondheidszorg, onderwijs, ontspanning, enzovoort. De maatregel om in de plaats van financiële hulp materiële hulp aan te bieden of in elk geval de OCMW's de keuze tussen beide te laten, is een goede zaak. Het blijkt dat er daardoor minder misbruiken voorkomen.

Ik vraag ook aandacht voor de specifieke situatie van kinderen en jongeren. De kinderen moeten in de eerste plaats goed onderwijs krijgen. Het kan ook niet dat kinderen die hier zonder ouders zijn, opgesloten worden. Op het ogenblik is het voogdijschap over deze kinderen in België nog altijd niet geregeld. Het is niet duidelijk wie voor hen beslissingen neemt en verantwoordelijkheid opneemt. Ik wens dat de minister van Justitie hierover snel duidelijkheid schept. Ik stel voor dat er een instelling gecreëerd wordt die als aanspreekpunt functioneert voor alle verantwoordelijkheden en beslissingen die er moeten genomen worden voor de minderjarige asielzoekers. De gemeenschappen moeten eveneens hun verantwoordelijkheid opnemen in het kader van de bijzondere jeugdzorg. Hiervoor dienen dringend de nodige kredieten vrijgemaakt te worden.

De gemeenschappen moeten ook een goede opvang en begeleiding organiseren voor de nieuwkomers, eenmaal ze in de regularisatieprocedure zitten of geregulariseerd zijn. We mogen zeker niet dezelfde fout maken als in het verleden, toen de nieuwkomers aan hun lot werden overgelaten, met alle problemen van dien.

We hebben veel vragen bij de termijnen die nodig zijn om een procedure af te werken. We zijn er zelfs van overtuigd dat de lange wachttijden sommigen ertoe aanzetten om België als vluchtland uit te kiezen. Vooraleer een asielzoeker echt uitgewezen wordt, is men al snel enkele jaren verder en kan er inmiddels veel gebeurd zijn. Het is ook onmenselijk dat mensen die later als vluchteling erkend worden, zo lang in de onzekerheid moeten blijven. Dat schept sociale en psychische problemen voor de betrokkenen. Ik leg er daarom sterk de nadruk op dat de periode om het onderzoek naar de asielaanvraag af te ronden zo kort mogelijk moet zijn. Ik eis dat de regering haar eigen vooropgestelde doel verwezenlijkt. Vanaf januari 2001 moet er binnen een maand duidelijkheid zijn over de ontvankelijkheid. De volledige procedure moet dan binnen een termijn van één jaar afgerond worden. Dit schept sneller duidelijkheid voor de asielzoeker en zal de mensenhandel tegengaan.

Ik benadruk nogmaals dat de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een verpletterende verantwoordelijkheid hebben. De snelheid en accuratesse waarmee een dossier wordt afgehandeld, is van ongelooflijk belang voor een goed asielbeleid. Op het ogenblik verloopt de procedure op beide diensten te traag en wordt er vaak niet erg efficiënt gewerkt. Als dat op korte termijn niet wordt verholpen, zal de regering nooit haar vooropgestelde doelstelling inzake termijnen halen. Ze zou dan misschien beter een nieuw orgaan met een nieuwe leiding in het leven roepen.

Het verheugt mij dat gesproken wordt over een immigratiestop, maar ik ben het absoluut niet eens met het opstellen van quota uitsluitend voor hooggeschoolden die wij nodig hebben op onze arbeidsmarkt. Ik heb ook gemerkt dat hierover de meningen tussen de verschillende partijen wel eens verschillen. Ik vind dat bepaalde quota kunnen worden gehanteerd, maar die mogen in geen geval gebaseerd zijn op opleiding of sociale achtergrond van immigranten. Er gaan meer en meer stemmen op om de lacunes op onze arbeidsmarkt op te vullen met geschoolde buitenlanders. De immigratie beperken tot mensen met een diploma is immoreel en egoïstisch. We hebben al eeuwen de grondstoffen uit de derde wereld geroofd; op deze manier brengen we ook een braindrain op gang die in de derdewereldlanden de broodnodige intelligentsia afroomt. Zo smoor je elke economische en sociale ontwikkeling daar in de kiem. Ik wens niet mee te doen aan dit neokolonialisme.

Tot besluit herhaal ik dat ik volledig achter de aanbevelingen sta omdat ze pleiten voor een humaan beleid en voor de eerbiediging van de mensenrechten en omdat ze afstappen van de blinde afwijzing van vluchtelingen. Het is voor mij wel klaar en duidelijk dat iemand die is uitgeprocedeerd, zonder fout het land dient te verlaten, maar dan wel op een correcte en humane wijze. In dit kader blijven we ook pleiten voor een verhoogde steun aan landen waaruit veel vluchtelingen komen. Dit is ook een taak voor ontwikkelingssamenwerking.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Qu'y a-t-il de commun entre Elio di Rupo, Emile M'Penza et Hadja Labib pour ne citer que quelques-uns parmi des milliers d'autres dans ce pays? Ils ont en commun leur origine différente du « Belge moyen ». Si je relève cette question, c'est parce que je pense que le débat qui nous occupe aujourd'hui doit éclairer positivement l'apport de l'immigration à la Belgique. Je souhaite mettre ce point en évidence pour que ce rapport soit compris comme un travail important qui est fait à la commission de l'Intérieur du Sénat et qui a permis d'établir un débat entre des représentants de partis politiques qui ont des conceptions différentes sur la manière de gérer la politique à l'égard de l'immigration, du droit d'asile, de l'accès au territoire, de l'expulsion. Les membres de la commission ont en commun la volonté d'être attentifs au respect du droit de chacun, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, de préserver le respect des droits démocratiques et de la loi dans notre pays.

La valeur de ce rapport réside notamment dans son analyse prospective. De plus, il vise à rendre le gouvernement attentif aux difficultés rencontrées sur le terrain, difficultés qui nous ont été dites tant par les associations que par les administrations ou que nous avons pu constater nous-mêmes lors de nos nombreuses visites. Il rappelle également ses engagements au gouvernement et lui fait même des suggestions pour améliorer les politiques qu'il met en _uvre.

Le rapport qui vous est soumis tente d'aborder les problèmes de façon synthétique, avec une bonne distinction entre une approche globale et européenne et une application qui concerne plus les réalités de terrain, que ce soit dans les villes ou les CPAS.

Je souhaite m'attarder sur un certain nombre d'éléments du rapport et de ses recommandations.

D'autres collègues ont souligné un problème de connaissance de l'immigration et de l'accès au territoire. Le flux, les demandes, l'évolution comparative sont méconnus. Nous n'avons pas ménagé nos efforts - M. Wille est là pour en témoigner - pour tenter d'obtenir des administrations concernées des réponses qui nous permettent d'estimer que la Belgique mène une politique d'accès au territoire cohérente en fonction des informations dont elle dispose. Nous avons plutôt ressenti que le navire naviguait à vue et qu'il était urgent de se doter d'un outil statistique qui permette de juger de la situation et de l'évolution et de déterminer des objectifs.

En outre, ce rapport s'inscrit dans le cadre d'une perspective planétaire qui a été mise en évidence par le rapport des Nations unies sur l'évolution démographique dans le monde et dans une réflexion que nous devons mener sur les raisons qui poussent des populations à quitter leur pays pour s'installer dans d'autres qui leur paraissent plus riches, plus stables, plus sûrs et qui semblent pouvoir leur offrir une vie meilleure.

Il est donc logique que la Belgique s'interroge et mène une action importante dans le cadre de la réflexion sur le rôle et le devenir de la Banque Mondiale, du Fonds Monétaire International, des Nations unies, de l'Organisation Mondiale du Commerce. Nous ne pouvons pas mener des politiques qui ignorent que des populations quittent leur pays en raison de la pauvreté, source de conflits, pour tenter leur chance ailleurs.

Nous devons être attentifs aux problèmes des pays les plus pauvres. L'arrivée de populations venant de l'Europe de l'Est, des anciens pays communistes, retient particulièrement notre attention car cette immigration pose beaucoup de problèmes, mais elle ne doit pas nous faire oublier les pays les plus pauvres, les pays du Sud et, en particulier, les pays d'Afrique. Il faut mener des politiques européennes particulières et bien ciblées concernant l'évolution de l'Europe de l'Est. Ces pays connaissent des difficultés qui ne sont pas celles des pays du tiers monde. Il faut également soutenir le secrétaire d'État à la Coopération au développement lorsqu'il veut protéger la politique et le budget de son département pour les orienter vers ce qui est l'objectif premier de son action, à savoir les pays du Sud et les plus pauvres d'entre ceux-ci.

Nous avons pu constater que l'Office des Étrangers et la gendarmerie à Zaventem, dans leur travail, ont une approche de tous ceux qui demandent à entrer dans notre pays a priori négative, si ces derniers viennent d'un pays pauvre. Il reste un effort important à fournir pour combattre les préjugés. Cela passe par une meilleure connaissance de la réalité des autres, par l'organisation de formations avec des anthropologues, des sociologues. Lors de nos visites et de nos entretiens avec ces fonctionnaires, nous avons en effet dû constater que se posait là une difficulté très importante. "Comment savoir si une personne a le droit ou non de séjourner en Belgique ?", ai-je demandé à un gendarme ... A partir du moment où elle détient un visa en bonnes et dues formes, délivré par un consul. Il m'a répondu qu'il demandait à cette personne si elle avait des moyens de subsistance. A la question de savoir comment s'en assurer, il a répondu : "Si cette personne possède une carte de crédit, il n'y a pas de problème". Cette anecdote révèle une difficulté majeure car les déplacements des gens ne se font pas toujours avec des cartes de crédit. Il faut donc réfléchir à la manière dont les visas sont délivrés. Certains disent en effet que les visas sont très faciles à obtenir, même par les personnes qui ne remplissent pas les conditions. On est par ailleurs submergé de réclamations émanant d'artistes ou de personnes ayant de la famille en Belgique et qui se plaignent des difficultés à obtenir un visa et de l'accueil qu'elles reçoivent, un accueil pas toujours aimable et qui ne sied pas à une administration publique. Il reste donc un très grand effort à fournir, à la fois pour que l'on délivre des visas aux personnes qui y ont droit et pas à celles qui n'y ont pas droit. Toute personne qui arrive sur notre territoire en possession des documents requis doit être traitée de la même manière, qu'il s'agisse d'un homme d'affaires, d'un étudiant ou d'un voyageur et quel que soit le pays d'origine.

La question du droit d'asile nous a également beaucoup préoccupés. Nous voulons que cet aspect soit préservé et que la Belgique reste un pays qui fasse honneur à la protection des droits de l'homme, à la Convention de Genève et au droit d'asile. Nous n'avons pas très bien compris pourquoi, dans le cadre de la loi sur les régularisations, la manière dont les pays à risques sont définis est tellement restrictive. Nous pensons que la Belgique doit, à cet égard aussi, consentir un effort pour bien comprendre la situation géopolitique de certains pays, comme la Sierra Leone, l'Algérie. Une recommandation importante concerne la manière dont doivent être définies les missions des fonctionnaires à l'immigration.

Il appartient au gouvernement de prendre un arrêté précisant clairement dans quel contexte ces fonctionnaires pourront travailler. En aucune manière, ces fonctionnaires ne peuvent représenter un risque pour les vrais demandeurs d'asile.

En ce qui concerne la politique d'éloignement et, surtout, les éloignements forcés, nous regrettons qu'en dépit de la demande de la commission et malgré l'accord de principe obtenu, nous n'ayons pu voir comment se déroulaient les éloignements. La visite des installations à Zaventem a été très instructive pour les membres de la commission, mais je pense que nous avons tout à gagner d'une plus grande transparence et d'une meilleure "information-contrôle" sur le déroulement des éloignements forcés. Si les choses se passent correctement, dans le respect des droits de chacun, du prescrit légal, il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas exercer un contrôle. De nombreux membres de la commission seront d'accord avec moi pour dire que tant que nous ne pourrons obtenir des assurances à cet égard, nous continuerons à nourrir des craintes au sujet des éloignements forcés.

En ce qui concerne le régime disciplinaire, les centres fermés et les ordres de quitter le territoire, vous admettrez, monsieur le ministre, qu'il reste un certain nombre de choses à faire. Ce régime disciplinaire doit être revu. La commission estime qu'à terme, les centres fermés devront disparaître. Il nous semble aussi qu'au minimum, la durée légale d'enfermement prévue aujourd'hui par la loi doit être respectée, ce qui n'est pas le cas actuellement : chaque fois en effet que se produit un éloignement raté, on reprend le comptage. C'est tout à fait contraire à la lettre et à l'esprit de la loi. Il reste donc beaucoup de travail à accomplir par le gouvernement et par le parlement.

Le caractère arbitraire du choix des personnes qui doivent être éloignées et envoyées dans un centre fermé pose également problème. J'espère que dans les propositions que vous ferez à l'avenir en matière de droit d'asile, ces questions seront balisées.

La commission a une position unanime au sujet de la question des mineurs et de leur enfermement. Il nous semble que la Belgique doit respecter la Déclaration des droits de l'enfant et que l'enfermement, qui se fait souvent contre l'intérêt de l'enfant, est donc à proscrire. Bien entendu, des mineurs non accompagnés ne peuvent être laissés dans la nature, je pense que tout le monde est d'accord sur ce point. Cependant, la solution qui consiste à enfermer des enfants avec des parents ou des alliés dans des centres fermés ou à enfermer des mineurs non accompagnés dans le cadre d'un régime proche du régime carcéral - n'ayons pas peur des mots - est tout à fait insatisfaisante. La commission s'accorde à dire qu'il est urgent de résoudre ce problème.

Quant à la politique de régularisation, elle m'inspire un avis très positif. Cependant, l'épisode regrettable du retard dans les nominations de la Commission de régularisation ne peut être un élément répétitif. Il y a urgence et à partir du moment où l'on a pris le risque de lancer cette opération - parce qu'il y avait un risque à le faire -, il faut tout mettre en _uvre pour la réussir complètement et veiller à éviter tout embouteillage des dossiers résultant de retards dans la mise en _uvre matérielle de cette opération de régularisation.

Quant aux revendications relatives au droit au travail, je pense que la commission et le gouvernement se sont rejoints puisque la commission réclamait un régime autorisant le travail à ceux qui obtiennent la régularisation et que le gouvernement s'y est employé.

Il subsiste une difficulté en ce qui concerne la période pendant laquelle la demande de régularisation est examinée, période pendant laquelle l'État belge reconnaît donc l'existence des demandeurs sur son territoire. J'espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires afin de résoudre ce problème. Dans ses recommandations, la commission propose qu'à terme, on parte du principe qu'une autorisation de séjour va de pair avec une autorisation de travail .

Une question subsidiaire se pose alors. En effet, pour diverses raisons, certaines de ces personnes ayant obtenu un permis de travail n'accéderont pas à un emploi. Le problème de l'aide sociale se pose donc. La commission estime qu'il est inimaginable de laisser les CPAS faire face seuls à ces demandes d'aide sociale. Il faut souligner qu'une telle mesure affecterait surtout les CPAS des grandes villes qui se trouvent déjà dans une situation financière difficile. La commission demande donc au gouvernement de soutenir les CPAS.

Certains éléments ne figurent pas dans les conclusions du rapport. Certains l'ont souligné, ce rapport a été voté à une très large majorité et il était donc nécessaire de parvenir à un compromis entre toutes les positions. Je crois cependant que les questions de la fermeture des centres fermés et de l'octroi du droit de vote à tous les étrangers séjournant dans notre pays finiront par être abordées car c'est inhérent à la bonne gestion démocratique de notre pays.

Je me réjouis de la qualité des débats et de la capacité de dialogue et d'écoute des membres de la commission de l'Intérieur. Je souhaite rendre hommage aux rapporteurs MM Wille et Daïf et m'associer à l'hommage que M. Wille adressait à la présidente de la commission et à son secrétariat qui ont permis un travail qui, je l'espère, trouvera une continuité dans l'action du gouvernement.

Si ce n'était pas le cas, nous serions là pour le rappeler !

M. Olivier de Clippele (PRL-FDF-MCC). - Un État de droit comme le nôtre doit se poser toutes les questions qui ont trait à l'immigration . Comment peut-on garantir le droit d'asile et octroyer en même temps un statut de protection temporaire à des ressortissants de pays en état de guerre ou de guerre civile ? Quelle est la bonne mesure légale pour permettre, par exemple, les regroupements familiaux ? Comment peut-on s'assurer que les étudiants qui ont suivi une formation dans notre pays participeront effectivement au développement de leur pays dès qu'ils auront terminé leurs études ? Le retour au pays, où la sécurité des biens et des personnes n'est nullement garantie, s'apparentera pour beaucoup à un retour en arrière pour ne pas dire un retour en enfer. Toutes les facilités qui sont accordées par notre pays sont de nature à répondre à ces questions mais entraînent inéluctablement d'autres questions, par les pratiques abusives.

Nous sommes confrontés parfois à de véritables trafics d'êtres humains où des organisations clandestines font miroiter des aides sociales plantureuses à la seule condition de se trouver sur notre territoire.

Ces candidats réfugiés vendent le peu de biens qu'ils possèdent afin de payer le « passeur », rendant tout retour au pays encore plus difficile.

C'est la conjugaison de plusieurs facteurs qui explique l'augmentation de l'immigration vers l'Europe occidentale. Le fossé grandissant entre pays riches et pays pauvres, la violence permanente qui règne dans certains territoires et l'absence de toute politique économique ou sociale dans de nombreux pays sont autant de facteurs à mettre en corrélation avec la réussite sociale, économique et démocratique des pays occidentaux.

Le bien-être social est tellement plus important dans nos pays qu'il attire vers nous des dizaines de milliers de personnes venues des quatre coins de la terre.

Cette attraction semble irrésistible. Elle soulève des questions pertinentes et nous devons lui trouver des réponses pertinentes.

Face à cette attraction, il nous appartient dès lors de bien comprendre l'enjeu de ces flux de personnes au-delà des frontières et continents et de définir une politique qui respecte à la fois la dignité humaine des personnes qui viennent vers nous et la structure sociale du pays qui accueille.

Le groupe PRL-FDF-MCC estime que ce gouvernement a eu le courage d'aborder l'ensemble de ces questions afin de les traiter dans le cadre d'une politique globale.

Cette politique se veut cohérente et équilibrée. Elle repose sur trois piliers : harmonisation administrative, régularisation et éloignement.

Avant de mettre en place cette politique nouvelle, il importait de régler le sort de toutes les personnes qui séjournent depuis de nombreuses années sur notre territoire. Elles avaient fini par développer des attaches sociales durables en Belgique. Cette vaste campagne de régularisation a débuté dans le calme et la dignité, ce qui prouve qu'elle a été bien accueillie par la population belge.

Les commissions chargées de traiter les demandes de régularisation ont été mises en place. Il est bien entendu trop tôt pour faire un bilan, mais notre groupe politique est convaincu que la voie engagée est la seule qui pouvait répondre à la situation qui avait été laissée dans l'impasse par les gouvernements précédents.

Cette importante opération de régularisation marque un changement dans la politique belge et nous sommes convaincus que le gouvernement fédéral et le ministère de l'Intérieur sont en mesure de mener à bien cette opération.

La simplification de la procédure administrative est un élément essentiel à cette politique nouvelle. Les anciennes procédures étaient trop longues, rendant toute décision négative difficile à exécuter, car les personnes déboutées vivaient déjà depuis plusieurs années dans notre pays et y avaient développé des liens sociaux.

Notre groupe soutient cette simplification et demande au gouvernement de poursuivre dans cette voie.

Quant à la problématique des centres fermés, notre groupe reste fidèle à sa philosophie de départ qui consiste à concilier le respect de la dignité humaine et la fermeté.

Il n'est pas normal de maintenir en détention trop prolongée des personnes qui n'ont pas été condamnées. Mais il n'est pas non plus souhaitable de laisser en liberté de mouvement les personnes tombées sous le coup de la loi en matière d'expulsions. La loi doit être appliquée.

En ce qui concerne les rapatriements, le gouvernement a décidé de combiner l'organisation de rapatriements volontaires et de rapatriements forcés. Pour faciliter les rapatriements volontaires, il est prévu de dialoguer avec les candidats au rapatriement, de les former dans ce sens et de les préparer à réussir leur retour.

Pour que la politique d'immigration réussisse, il est hautement souhaitable que les rapatriements soient effectivement exécutés dans les délais, mais dans la dignité pour ne pas rendre obsolète la loi en matière d'expulsions.

Nous avons l'obligation de nous montrer à la fois humains et respectueux de la dignité humaine, mais en même temps fermes et respectueux de la légalité, de l'ordre et de la sécurité collective et individuelle de nos concitoyens.

Notre pays n'est pas le seul à avoir des conditions de vie attrayantes pour les ressortissants des pays pauvres. Toute l'Europe occidentale est concernée.

Dans ces conditions, le problème de l'immigration est aussi un problème européen. Au niveau de l'Union européenne, la situation est particulière dans la mesure où avec les Accords de Schengen, les entrées dans les pays signataires ne sont plus facilement contrôlables.

Il est certain que tous les demandeurs d'asile qui arrivent en Belgique n'entrent pas par nos aéroports. Il en est d'ailleurs de même de ceux qui arrivent dans d'autres pays européens.

Notre pays doit faire tout ce qui est possible pour arracher la conclusion des accords au niveau européen, notamment en matière d'asile, d'immigration, de rapatriement et de lutte contre le trafic des êtres humains.

Pour conclure, j'estime qu'une politique européenne harmonisée est indispensable en matière de coopération avec les pays en voie de développement, englobant notamment les questions de la dette, de la prévention des conflits, du type de relations à avoir avec les régimes politiques qui ne respectent pas les droits de l'homme et de la consolidation des États démocratiques pauvres.

L'objectif pourrait être l'élaboration à terme, par le gouvernement, d'un projet de convention européenne sur l'immigration et le droit d'asile.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Aangezien het Vlaams Blok de enige partij is die oppositie voert tegen het immigratiebeleid van de regering, lijkt het mij normaal dat onze fractie slechts zeven minuten spreektijd krijgt in het debat. De Belgische cultuur van politieke correctheid, ondersteund door een vervangend openbaar ministerie, het centrum van pater Leman, dwingt tot het invoeren van een censuur op poststukken, tot wetten tegen het Vlaams Blok en nu ook tot een beknotting van het vrije recht op spreken in het halfrond. Dit, terwijl onze partij als enige bijna, een andere visie heeft op het beleid. De politiek "correcte" partijen vertrekken van het beginsel dat België een immigratieland is. Dit blijkt ook uit het verslag op bladzijde 6. Ze beschouwen de mens als een louter economisch object, universeel verplaatsbaar, indien maar de nodige middelen worden vrijgemaakt voor opvang, terwijl wij, volksnationalisten, aanvaarden dat de mens een culturele meerwaarde heeft en zich enkel maximaal kan ontplooien in de eigen cultuurbedding, thuis.

De regering stippelt evenwel een beleid uit dat op meerdere pijlers steunt, waaronder de terugkeer naar het land van herkomst of een "omgevingsland" voor illegalen. Deze pijler bleef dode letter vooral in het licht van de instroom van vreemdelingen. Ik ga de enkele collega's die hier aanwezig zijn niet met alle NIS-gegevens om de oren slaan, maar wil toch samenvatten dat in 1999 nog 35.738 al dan niet terechte politieke vluchtelingen zich aandienden aan de Belgische kassa. Van 1974 tot 1999 werden 430.000 nationaliteitsbewijzen weggegeven en vandaag hopen nog eens 50.600 personen op regularisatie in een eerste regularisatiegolf. Ondertussen verkondigen de Verenigde Naties dat 135 miljoen niet-Europese vluchtelingen in West-Europa dienen te worden geïmporteerd, teneinde het bevolkingsdeficit op te vangen. En de enige partij die van bij haar stichting in 1978 pleit voor het invoeren van kind- en gezinsvriendelijke maatregelen voor het eigen volk, de enige partij die het hebben van kinderen, het stichten van een gezin, niet fiscaal wil bestraffen, wordt quasi uit het debat gehouden. Ook dit is Belgisch.

Het regeringsbeleid, zeg maar de anti-dissidentencampagne tegen het Vlaams Blok, voelt zich gesteund door de bedrijfswereld. Onder meer het VEV trok een campagne op gang ter ondersteuning van het immigratiebeleid. Grote roerganger in deze campagne is de directeur van een schoonmaakbedrijf met 9.400 werknemers, merendeels vreemdelingen. Het betreft hier een bedrijf dat geen, ik herhaal geen sociale verkiezingen organiseert, maar de representativiteit van de afgevaardigden rechtstreeks afspreekt met de vakbonden. Het volstaat dus dat men luid roept democraat te zijn en voorstander van de multiculturele samenleving en nog luider roept dat antidemocratische dissidenten moeten gemuilkorfd worden, om ongestraft alle wettelijke verworvenheden te kunnen weglachen. Dit is de totale perversiteit van het regeringsbeleid, dat al zijn belijders en de smeltkroes tot onaantastbaar dogma uitroept. Wie zich op dit dogma beroept kan alle wetten, ook de sociale, ongestraft met voeten treden.

Zelfs in buurland Nederland, waar elke rechtse stem onmiddellijk wordt gesmoord, wordt een volwassener debat gevoerd dan in België. Hier is er een censuurpater die ingrijpt tegen elke eerlijke tekst over de multicul. Ginds kunnen gezaghebbende media, zoals Elseviers Weekblad en NRC Handelsblad nu harde waarheden verkondigen zonder censuur. Onder de titels "Failliet van multiculturaliteit" en "Het multiculturele drama" wordt aangetoond dat sommige culturen onverzoenbaar zijn. De Nederlandse Arabist Jan Brugman toonde trouwens in zijn boek "Het raadsel van de multicultuur" aan dat onze opvatting over de scheiding tussen Kerk en Staat niet opgaat voor de belijders van een islam-geïnspireerde cultuur. Terwijl in België een professor, in casu professor Vermeulen, die het aandurft te verwijzen naar de islam-geïnspireerde genocide door de Turken, onmiddellijk door de politiek correcten wordt uitgespuwd.

Enkel in Nederland? Nee, al de Europese landen die het smeltkroesdogma durven te betwijfelen, reageren vandaag. Griekenland houdt razzia's en zendt de opgepakte illegalen onmiddellijk terug; Denemarken, links bestuurd, stelt een van de strengste anti-immigratiewetten op; in Duitsland spreekt de socialist Otto Schilly, vroeger behorend tot extreem-links, zich openbaar uit tegen de "asielzoekende profiteurs"; Engeland, links bestuurd, straft iedereen die een vreemdeling het land binnensmokkelt met draconische maatregelen zoals de verbeurdverklaring van het voertuig. En wat doet België? België stelt dat het een immigratieland is, dat enkel verdraagzaamheid - maar dan wel zeer eenzijdig vanuit de autochtone richting - een oplossing kan bieden. België voert een druppelsgewijze symbolisch terugkeerbeleid dat de jaarlijkse instroom van duizenden beantwoordt met de repatriëring van tientallen. Waardoor het saldo steevast de samenleving verder kan ontwrichten. België installeert een Senaatscommissie waarvan de voorzitster meent dat "Fort Europa" de deuren moet opengooien en dat een herinvoering van de visumplicht moet worden afgewezen, zelfs vanuit die landen die door de commissie Georganiseerde Criminaliteit worden aangewezen als vertrekplaatsen voor de Oost-Europese maffia. België ten slotte, België besteelt de belastingbetaler voor 23 miljard over vijf jaar ten einde de nefaste immigratiepolitiek te betalen. (Protest van mevrouw Lizin)

Oogst deze regering dank voor haar beleid? Alvast niet bij woordvoerders van de migrantengemeenschap zelf, zoals Mohamed Talhaoui, die menen dat het integratieconcept van de overheid mensonterend is, racistisch, xenofoob en onderdrukkend. Krijgt regeringspion Leman gratie van dezelfde woordvoerders? Talhaoui meent dat onder Lemans beleid de migranten hun islamitische identiteit gefnuikt zagen, en dat Leman moet ontslagen worden en vervangen door een migrant. Heeft Talhaoui respect voor parlementsleden van Maghrebijnse oorsprong? Hij stelde nog op 27 april in De Morgen dat deze politici door de autochtonen geduld worden en zich in ruil voor een aangenaam postje en een royale verloning niet te veel aantrekken van de migrantenbelangen. Dit enkel om de democratische schijn van de traditionele partijen hoog te houden. Wanneer men Talhaoui zo leest, zou men kunnen besluiten dat de enige migranten die zich in België goed voelen de Coburgers zijn, want die worden tenminste onderhouden zoals het migranten toekomt.

Leert de regering iets uit de buitenlandse voorbeelden? Leert de regering iets uit de verwijten vanwege de woordvoerders van de migranten zelf? Leert de regering iets uit de visie van 600.000 kiezers, die menen dat wie zich niet wil aanpassen aan onze wetten, maar moet terugkeren naar een land waarvan hij de wetten wél wil eerbiedigen?

Nee, de regering ontwerpt een "Actieplan tegen discriminatie - versterking van de wetgeving tegen het racisme", waarbij racisme uiteraard, teneinde politiek correct te zijn, zeer eenzijdig wordt geïnterpreteerd. Racisme kan enkel uitgaan van Vlamingen en nooit van vreemdelingen. Wat nogmaals blijkt uit de informatie die ik ontving van de vzw BRAX of Beweging tegen rassenhaat, antisemitisme en xenofobie. Deze informatie was uiteraard eentalig Frans, maar geen enkele racismewet zal ooit in België worden uitgevaardigd waarin discriminatie op grond van taal wordt verworpen.

De titel van dit debat is fout, want er bestaat geen regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie. Er bestaat een regeringsbeleid met betrekking tot het monddood maken van degenen die het smeltkroesdogma betwijfelen, er bestaat een regeringsbeleid met betrekking tot het betalen van een centrum ter bestrijding van het Vlaams Blok, er bestaat een regeringsbeleid dat beeft voor de verwijten van een linkse universalistische groep die elk recht op eigenheid van volkeren, in eigen cultuurbedding, steeds zal ontkennen.

Als nationalist, uitgaand van het respect voor de eigenheid van de volkeren, respect dat de wereldrijkdom aan culturen wil behouden en niet vervangen door een kleurloze multiculbrij; als volksnationalist zal ik de links-geïnspireerde visie van deze regering steeds blijven aanklagen, zolang men mij ten minste het vrije spreekrecht op dit spreekgestoelte garandeert.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Nos collègues qui n'étaient pas en commission auront compris que si les travaux y étaient de bonne tenue, c'est grâce à l'absence permanente du Vlaams Blok qui, en sept minutes, avait plus que le temps de résumer ce qu'il avait dit en commission, c'est-à-dire rien du tout.

Je pense qu'il est réjouissant que l'on puisse travailler dans des conditions qui ne soient pas bassement primaires.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Uiteraard raad ik collega Nagy aan om de verslagen van de commissievergaderingen bij de voorzitter van de commissie op te vragen. Hij zal ze wel willen overhandigen. Dan kan mevrouw Nagy de aanwezigheidslijst nakijken. Misschien was ik wel aanwezig op vergaderingen waar zij niet aanwezig was. Ik raad haar ook aan om mijn opmerkingen over de opvang van kinderen en het observatorium er eens op na te lezen. Ik kan deze opmerkingen onmogelijk hebben gemaakt als ik niet aanwezig was. Misschien heeft mevrouw Nagy zich vergist.

Mevrouw Anne-Marie Lizin (PS). - Het is veel gemakkelijker een standpunt in te nemen dan een discussie aan te gaan. Als u en uw partij op de vergaderingen aanwezig zijn, kunnen wij onze argumenten op tafel leggen en uw standpunt nader bekijken.

Pour moi, vous fuyez le débat.

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Niemand zal betwisten dat wij evenveel recht op spreken hebben als de vorige spreker, gelet op de aandacht die de migrantenproblematiek steeds heeft genoten in ons programma en onze werking. Ook in het regeringsbeleid vinden we dit terug, ook al zijn de doelstellingen uiteraard zeer verschillend.

Ik heb nog enkele opmerkingen bij het verslag. Aangezien reeds veel sprekers mij zijn voorafgegaan, zal ik trachten niet in herhaling te vallen.

Ten eerste is tijdens de werkzaamheden van de commissie gebleken dat er zowel op nationaal als Europees vlak dringend nood is aan een nieuwe, globale visie op migratie. Uiteraard moeten ons hiervoor kunnen baseren op degelijk cijfermateriaal. Ook de rapporteurs hebben de betekenis hiervan benadrukt.

We hebben vastgesteld dat ook in Europa de economische druk toeneemt om de migratiestop op te heffen. Ik vrees dat een discrepantie zal ontstaan tussen de vraag van de economische actoren naar een selectieve immigratie en de vraag vanuit de landen van herkomst om ook ter plaatse economische kansen te krijgen. Er zal dus een discrepantie ontstaan tussen de economische vraag in Europa en de migratiedruk vanuit de derde wereld. Dit laatste aspect behoort centraal te staan.

Gelukkig werd het asielrecht in de afgelopen eeuw in internationale verdragen vastgelegd. We moeten erop toezien dat dit recht blijft verdedigd worden. In deze nieuwe eeuw zal een nieuwe discussie ontstaan over het recht op migratie. In de mondiale economie, waarnaar we evolueren of waarin we ons voor een deel bevinden, is het ondenkbaar dat alleen geld, goederen en informatie vrij over de wereld mogen bewegen, terwijl het vrij verkeer van mensen niet mogelijk is.

Die situatie kan toch niet het eindpunt zijn van onze beschaving. Het recht op migratie wordt de uitdaging van de volgende jaren. Dat wil niet zeggen dat de grenzen moeten worden opengegooid, wel moeten er weldoordachte en evenwichtige akkoorden over de hele wereld worden gesloten. Waarom zou een kind dat het ongeluk heeft in een arm land te zijn geboren, niet het recht hebben zich te vestigen waar het wil? Het debat van vandaag is niet het moment om uitgebreid in te gaan op dat recht op migratie, maar ik wil er toch aandacht voor vragen.

Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie streeft een delicaat evenwicht na tussen asielrecht, regularisaties, uitwijzingen en naturalisaties. Over een aantal aspecten van dat beleid maak ik mij ongerust en ik zal daar dan ook bondig op ingaan. Ik kan aanvaarden dat Roma-zigeuners worden uitgewezen, precies zoals Albanezen of Oekraïners of Afrikanen moeten worden uitgewezen. Dit kleine deel van de wereld kan niet alle miserie van de wereld dragen. Ik begrijp echter niet waarom de uitwijzing van Roma-zigeuners een prioriteit moet zijn. Voor de nieuwe uitwijzingsoperatie heb ik geen verklaring. Ik hoop alleszins dat het geen zuiveringsoperatie is vanwege onze gemeenten tegen zigeuners. Ik hoop alleszins dat sommige gemeenten waar het samenleven met zigeuners soms voor problemen zorgt, de uitwijzingen niet aangrijpen om de lokale problemen te verlichten. Zoveel is duidelijk. Het beleid moet veel meer aandacht geven aan het samenleven met zigeuners in Europa.

Voorts maak ook ik mij zorgen over het traag verloop van de regularisaties.

Daarnaast betreur ik de onaanvaardbare bureaucratische pesterijen ten aanzien van asielaanvragers bij gezinshereniging of gemengde huwelijken. Mag ik erop wijzen dat het recht op een huwelijk en het recht op een gezinsleven fundamentele rechten in onze samenleving zijn.

Ik vraag mij ook af of de immigratieambtenaar niet te veel een ontradingsambtenaar zal worden. Zal hij in de emigratielanden geen voorpost worden die mensen zal beletten een reis naar ons land te ondernemen of een asielaanvraag in te dienen? Mij lijkt de opleiding van de immigratieambtenaren te veel daarop gericht. Die immigratieambtenaren zouden integendeel het recht op asiel moeten garanderen, mensen die een kans op asiel maken wegwijs maken.

Een ander thema waarover ik het wil hebben betreft de uitgeprocedeerden, de mensen die aan het einde van de asielprocedure gekomen zijn en dus voor uitwijzing in aanmerking komen. Een menselijke behandeling van die groep tot aan hun vertrek zou uit meer moeten bestaan dan enkel dringende medische hulp. In de aanbeveling van het rapport wordt het ook zo geformuleerd. Zolang men het vertrek nog niet heeft kunnen organiseren, heeft iedereen recht op een menswaardig bestaan en daar is meer voor nodig dan enkel dringende medische hulp.

Andere sprekers hebben al de problemen in de gesloten centra aangekaart en wij sluiten ons bij hun kritiek aan. Die problemen blijven een realiteit, maar in dit verband wil ik op een punt in het bijzonder de aandacht vestigen, namelijk de specifieke situatie van vrouwen en kinderen in die centra. Ik kom uit Brugge en ken de situatie in de Refuge vrij goed. Ik weet dat het personeel daar zich bijzonder inspant om het werk zo goed mogelijk te doen en ik heb daar zeer veel respect voor, maar ik blijf herhalen dat de situatie in de vrouwenafdeling in de Refuge mensonwaardig is. Ik heb dat ook al aan de bevoegde instanties gezegd. De vrouwen verblijven in dakappartementen waar de situatie, zeker wanneer ze met velen zijn, onwaardig en onaanvaardbaar is. Daar moet dringend een oplossing voor komen.

Een volgend punt is de hulpverlening aan mensen die nog in de asielprocedure zitten. Hiervoor schakelt men meer en meer over naar hulp in natura. Ik kan dit enigszins begrijpen, maar eigenlijk vind ik het betuttelend en vernederend voor de betrokkene. Eigenlijk beslist een andere persoon - met de beste bedoelingen, daar twijfel ik niet aan - voor de asielzoekers wat en hoeveel ze nodig hebben en over welke producten en welke merken ze kunnen beschikken. Dat is voor de gezinnen bijzonder vernederend en belet ook hun integratie in de samenleving. Indien ze hun elementaire aankopen zelfstandig zouden kunnen doen, zouden ze op die manier een stukje contact krijgen met de bevolking en dat is toch ook een vorm van integratie. Ik ben het ermee eens dat men de misbruiken aanpakt. Sommigen maakten zich er te gemakkelijk van af met een cheque of wat geld te geven en de asielzoekers voor de rest aan hun lot over te laten. Het bestrijden van die misbruiken mag echter niet gebeuren op de rug van de vluchtelingen.

Tot slot wil ik het hebben over de relatie tussen uitwijzingsbeleid en ontwikkelingssamenwerking. Voor alle duidelijkheid, voor ons zijn ontwikkelingssamenwerking en het budget ervan geen instrumenten van het uitwijzingsbeleid. Ik ben er wel van overtuigd dat een degelijk ontwikkelingsbeleid een instrument voor migratiepreventie is en dat veel aandacht en goede projecten in de landen van herkomst en specifiek in de landen waaruit veel migranten vertrekken, migratiestromen kunnen voorkomen. Ontwikkelingssamenwerking is geen instrument van uitwijzing. Bovendien zal een effectieve migratiepreventie niet in de eerste plaats door een goede ontwikkelingssamenwerking worden gerealiseerd. De beste migratiepreventie is een nieuwe, een rechtvaardige economische orde, maar van die discussie zijn we nog heel ver verwijderd.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - In het korte tijdsbestek dat mij is toegemeten, wil ik enkele aspecten van het rapport belichten en een paar woorden commentaar geven bij de aanbevelingen, die de VU-ID-fractie onderschrijft. Allereerst wil ik echter een woord van dank richten aan de leden van de commissie, aan de voorzitster aan de rapporteurs, in het bijzonder Paul Wille, die bijzonder hard heeft gewerkt om hier een degelijk verslag te kunnen uitbrengen. Met dit rapport is aangetoond dat de Senaat als reflectiekamer ook inzake het migratiebeleid in de toekomst een belangrijke rol te vervullen heeft.

De twintig aanbevelingen zijn door de vorige sprekers en door de rapporteur zelf voldoende toegelicht. Ik beperk me tot deze die door onze fractie als de belangrijkste worden beschouwd. In het algemeen valt het ons op dat het rapport iets te voorzichtig is en daardoor te weinig vernieuwend. De commissie durfde het bijvoorbeeld niet aan om de detentietermijn van vijf maand in de gesloten centra in te korten. Tegelijkertijd konden een aantal zaken niet in een aanbeveling worden omgezet.

Eerst wil ik het hebben over het migratiebeleid dat de regering voert en waarvoor ze drie pijlers naar voren schuift: de versnelde procedure, de uitwijzingen en de regularisaties.

De commissie heeft een belangrijke rol gespeeld, zowel bij het opstarten van de regularisaties als bij de begeleiding van de procedure. Dankzij de Senaat heeft de minister de regularisatieprocedure kunnen uitwerken en tot een goede einde kunnen brengen. Toch betreuren wij dat er bij de uitvoering nieuwe problemen worden gecreëerd. Ik denk bijvoorbeeld aan de hele saga van de politieke benoemingen voor de regularisatiecommissies en aan de tergend trage behandeling van de regularisatiedossiers. Er blijven in het rapport nog enkele vragen onbeantwoord. Zo is nog steeds niet duidelijk welke interpretatie we moeten geven aan het begrip `kennelijk bedrog'. Kan de minister dat misschien vandaag verduidelijken? Wij blijven in ieder geval achter de regularisatieprocedure staan omdat ze een menselijke oplossing biedt voor een probleem waarmee we al lang worden geconfronteerd.

Een twee pijler van het regeringsbeleid zijn de uitwijzingen. Ik heb in de commissie heel sterk de uiteenzetting van mevrouw Ndiaye geapprecieerd. Als voorzitster van de Internationale Organisatie voor de migratie speelt zij een enorm belangrijke rol in de vrijwillige terugkeer van vreemdelingen, zoals de talrijke Kosovaren die op ons grondgebied verblijven. Ik dring er bij de minister dan ook op aan dat hij het werk van mevrouw Ndiaye en van de IOM blijft ondersteunen.

Over de nieuwe asielprocedure hebben mevrouw De Schamphelaere en andere collega's het al uitvoerig gehad. Over deze nochtans belangrijke pijler van het nieuwe beleid is al heel veel gesproken, maar er is terzake nog weinig gedaan. Ik weet wel dat de minister een fel belaagd man is, die bovendien nog veel ander werk heeft; hij heeft het niet gemakkelijk in deze regering. Toch is het heel belangrijk dat ook op dit terrein stappen worden gedaan en dat de vooropgestelde doelstellingen worden gerealiseerd, met name inzake het wegwerken van de opgelopen vertraging in de afwerking van de asieldossiers.

Een paar sprekers hebben gesproken over de internationale evolutie. Dat thema zal in de toekomst het thema bij uitstek worden van de migratiepolitiek. Ik ben er heel tevreden over dat de commissieleden een positieve en constructieve houding hebben aangenomen ten aanzien van nieuwe migratie in de toekomst. De aanbevelingen van de commissie staan echter een beetje haaks op de protectionistische en soms defensieve houding waarvan de voorzitter van een meerderheidspartij een paar weken geleden blijk gaf.

In ons land worden heel wat ondernemingen, niet alleen ondernemingen in de sector van de informatietechnologie, maar ook andere, geconfronteerd met vacatures die niet ingevuld raken. Jaarlijks is er in ons land bijvoorbeeld een tekort aan tienduizend werknemers in de sector van de informatietechnologie. Er studeren nauwelijks tweeduizend vijfhonderd studenten af in deze richting. De protectionisten hebben ongelijk. Een mondiaal georiënteerde wereld creëert geen braindrain, maar is de hefboom voor de herverdeling van de welvaart. De protectionisten verdragen moeilijk nieuwe migranten, maar tegelijkertijd verzetten ze zich tegen de uitwijking van Vlaamse arbeidsintensieve ondernemingen. Wat willen we eigenlijk? Muren optrekken om te zeggen: "wij, wij, wij"? Of willen we effectief streven naar een wereld waar iedereen aan bod komt, waar competitie is, waar correcties zijn, maar waar iedereen kansen krijgt, niet alleen in Europa, maar ook in andere delen van de wereld? In armere landen zijn er informatici die hun lot zouden kunnen verbeteren door de vacatures in ons land in te vullen. Waarom wordt aan deze mensen niet de vrijheid gelaten om hun talenten tijdelijk te ontplooien in een regio die er vragende partij voor is? Aan degenen die vrezen voor een braindrain, geef ik het volgende citaat van een manager uit India. "Dit is een win-win-situatie. Zelfs als honderdduizend informatici uit India naar Europa gaan, zie ik geen blijvende schaarste." Hij heeft gelijk. Europa wint omdat de sterke groei kan worden voortgezet. Tegelijkertijd winnen de ontwikkelingslanden omdat het imago van het betrokken land verbetert en omdat deze mensen een enorme ervaring opdoen die ze bij hun terugkeer in hun land kunnen gebruiken. Volgens dezelfde manager komen er al informatici terug uit de Verenigde Staten om in eigen land bedrijven te starten. Dat noemen we de omgekeerde braindrain. We moeten dus geen schrik hebben van de mondiale wereld waar iedereen kansen kan krijgen.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - Het knelpunt dat de heer van Quickenborne aanhaalt, zal een van de toekomstige discussiepunten in verband met migratie worden in onze samenleving. Uit de nieuwe cijfers over de werkloosheid die gisteren werden bekendgemaakt, blijkt dat vijf procent van de mannelijke bevolking van Belgische afkomst werkloos is, terwijl dit voor de tweede en de derde generatie van migranten vijfentwintig procent bedraagt. Dat betekent dat we niet alle capaciteiten tot ontwikkeling laten komen. Het onderwijs laat nog onvoldoende de talenten naar boven komen.

Ik verzet mij tegen nieuwe migratiequota die uitsluitend op maat van de bedrijven gesneden zijn. Op die manier komen we immers tot een nieuw soort van kapitalisme van het menselijk vernuft. We zullen dan altijd - als ik het zo mag uitdrukken - "menselijk afval" behouden in de samenleving. Onze samenleving heeft vooral de opdracht om iedereen die hier nu verblijft, bij alles te betrekken, ook bij de nieuwe economieën. Als we deze uitdaging niet aangaan en gewoon voldoen aan de vraag van de bedrijven om nieuwe talenten te laten komen, uit India of Brazilië, dan zal de achterstelling van bepaalde bevolkingsgroepen alleen vergroten.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik begrijp dat u bang bent voor de paradox van de arbeidsmarkt: aan de ene kant worden een heleboel vacatures niet ingevuld en aan de andere kant blijven grote groepen in de samenleving zonder job zitten. Het is geen kwestie van "of... of...". De actieve welvaartstaat dient verder te worden uitgebouwd en er dient werk te worden gemaakt van de vorming en scholing van de werkzoekenden. In een wereld waarin de vrijheid van verkeer van goederen en kapitaal bestaat, kan de vrijheid van verkeer van personen misschien toch wat worden uitgebreid.

U hebt geanticipeerd op wat ik wilde zeggen. Voor mij is het evenmin altijd een kwestie van een hoge of lage scholingsgraad. Niet alleen in de sector van de informatietechnologie blijven vacatures openstaan; ook in andere sectoren zijn er knelpuntvacatures die maar niet ingevuld geraken. Waarom zouden we dan bevreesd zijn om aan die mensen kansen te bieden? We mogen echter niet de fouten uit het verleden herhalen; we mogen de mensen geen land van melk en honing beloven.

Een pleidooi voor openheid is dan zeker op zijn plaats zonder dat dit aanleiding hoeft te geven tot een debat over protectionisme, maar u hebt gelijk om te wijzen op enkele belangrijke nuances, waarover het debat kan worden verder gezet.

De heer Chokri Mahassine (SP). - Ik begrijp uw redenering niet goed, mijnheer Van Quickenborne. Waarom spreekt u van protectionisme, terwijl het om een probleem van sociale rechtvaardigheid gaat? Hoe kunnen we aan de ene kant alles in het werk stellen om de laaggeschoolde buiten te houden, terwijl we aan de andere kant zijn hooggeschoolde buurman uitnodigen?

Wij willen wel praten over quota, maar ze moeten eerlijk en sociaal rechtvaardig zijn. Het is niet correct dit probleem terug te brengen tot een probleem van protectionisme.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - In het verslag dat door alle commissieleden is goedgekeurd, staat dat we bij migratie de evolutie op de arbeidsmarkt voor ogen moeten houden. Wanneer men het heeft over quota wordt inderdaad niet expliciet gesproken over scholingsgraad. Het kan evenmin de bedoeling zijn om enkel de hooggeschoolden uit die landen weg te plukken. Wel is het de bedoeling om te kijken welke vacatures hier niet ingevuld raken en dan gaat het niet alleen om hooggeschoolden, maar ook over andersgeschoolden

Mijnheer Mahassine, u bent het eens met het instellen van quota, maar dan wel op grond van andere criteria. Het is alleen niet duidelijk welke criteria u wenst voorop te stellen. U bent het eens met quota, dus met beperkingen. Ik vraag me wel af wat u bedoelt met de sociale beperkingen die u bepleit.

M. le président. - Monsieur Daif, je veux bien vous donner la parole, mais nous ne menons pas un débat ouvert. Quoique cela puisse revivifier la séance, il y a des limites à cet exercice.

M. Mohamed Daif (PS). - Je veux seulement attirer l'attention de M. Van Quickenborne sur l'absence du terme quota dans ce rapport sur l'immigration. Ce mot n'y est cité nulle part.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Mijnheer Daif, dat moet u onder elkaar uitmaken; de heer Mahassine heeft alleszins het woord quota in de mond genomen.

Mijnheer de voorzitter, tot slot wil ik twee belangrijke zaken vermelden die niet in het rapport worden vermeld : de inburgeringsplicht en de beroepskaart voor zelfstandige vreemdelingen.

De inburgeringsplicht is de stap die volgt op de erkenning als vluchteling of op de regularisatie. Wie het recht verwerft hier legaal te verblijven, moet volledig kunnen meedraaien in de maatschappij. Een minimale kennis van de taal en van de leefregels en -gewoonten is hiervoor vereist.

Vandaar dat we zowel in de deelstaatparlementen als in het federaal parlement de nadruk zullen blijven liggen op de inburgeringsplicht.

In het rapport is evenmin sprake van de beroepskaart voor zelfstandige vreemdelingen. Ik heb er reeds meermaals op gewezen dat deze hinderpaal uit de weg moet worden geruimd en heb daartoe zelfs een wetsvoorstel ingediend. De heer Mahassine en ik hebben hierover een vraag gesteld aan minister Gabriëls. De minister heeft daarop in naam van de regering een aantal beloften geformuleerd. Er werd sedertdien inderdaad een koninklijk besluit uitgevaardigd met betrekking tot het in dienst nemen van werknemers, maar tot op heden heeft de regering geen enkel initiatief genomen inzake de zelfstandigen. Het is nochtans hoog tijd dat de migranten zich op dat vlak in onze samenleving kunnen integreren. De wet die het uitreiken van de beroepskaart voor zelfstandigen regelt, is trouwens ronduit discriminerend. Ze bepaalt onder meer dat een vreemdeling die zelfstandige wil worden, moet kunnen aantonen "dat hij of zij niet door een besmettelijke ziekte is aangetast".

Het verheugt ons dat de Senaat zijn rol van reflectiekamer met het opstellen van dit belangrijke rapport heeft vervuld. We hopen dat de regering de aanbevelingen nauwgezet uitvoert en ons hierover geregeld informeert.

Mevrouw Erika Thijs (CVP). - Het verslag dat we vandaag bespreken is ongetwijfeld een belangrijk werkdocument dat ervoor kan zorgen dat de problematiek inzake illegalen, vreemdelingen en migratie op een humane en vooral op een realistische wijze wordt aangepakt.

Het verslag van de heer Wille is duidelijk. Er werden tal van hoorzittingen en vergaderingen belegd. Het is onze taak alle organisaties, alle begeleiders en allen die aan onze vergaderingen hebben deelgenomen, nogmaals te bedanken voor hun onnavolgbare inzet, voor de raad en daad waarmee zij ons hebben bijgestaan. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en beroepskrachten kan ons land af en toe nog een lichtpunt zijn voor de vele asielzoekers die hier terechtkomen.

Er werden tal van aanbevelingen geformuleerd, waarover we spijtig genoeg geen unanimiteit hebben kunnen bereiken. Ik ben het eens met de heer Mahassine dat dit beter het geval was geweest. Unanieme aanbevelingen stralen immers een grotere kracht uit en kunnen de minister gemakkelijker overtuigen. We zullen hem het nut van de aanbevelingen op een andere manier moeten aantonen.

De migratiestromen zijn een probleem van alle tijden, van alle landen, van alle streken. We zijn ervan overtuigd dat de mondiale ontwikkelingen op dit vlak een determinerende rol spelen. Het vreemdelingenbeleid mag dan ook geen geïsoleerd beleid zijn, maar moet worden geïntegreerd in het algemeen beleid. Migratiebeleid, ontwikkelingssamenwerking, economie, maatschappelijke integratie en buitenlandse handel zijn met elkaar verbonden beleidsdomeinen. Dit is geen nieuw statement. Ik heb dit reeds aangehaald vanaf het ogenblik dat ik mij ben gaan bezighouden met het asielbeleid. Indien we het migratiebeleid als een afzonderlijk beleidsdomein blijven beschouwen, zullen we er nooit in slagen het asielvraagstuk op te lossen. De vorige noch de huidige regering hebben ingrijpende initiatieven genomen om het migratiebeleid te integreren in de andere beleidsdomeinen. Indien wij, beleidsverantwoordelijken, hierin geen verandering brengen, zal de vreemdelingenproblematiek steeds buiten het totale beleidsdomein staan. Op die manier bieden we extreem rechts het mooiste forum dat het zich kan indenken. Ik ben het niet eens met de heer Verreycken dat het Vlaams Blok enige inbreng heeft gehad in de commissie. Ik ben benieuwd naar de verslagen en wil graag de aanwezigheid van deze partij tijdens de commissievergaderingen verifiëren. Het is natuurlijk gemakkelijk hier te komen beweren dat men aanwezig was en heeft meegewerkt. Ik vraag mij af wanneer dit dan wel was. Ik dring erop aan dat wordt gecontroleerd hoe vaak en vooral hoe lang het Vlaams Blok aanwezig was op de commissievergaderingen. Indien iemand even zijn hoofd laat zien, heeft die dan deelgenomen aan de werkzaamheden?

We zouden eens een tijdsopname van uw aanwezigheid in de commissie moeten maken. Het zou de bevolking een ander beeld geven dan datgene wat u hier verdedigt.

De minister hoeft zich niet bedreigd te voelen, maar het zou toch goed zijn ,mochten we een minister voor migratie en burgerschap hebben. Tijdens onze commissiereis naar Canada hebben we vastgesteld dat dit land één van de beste voorbeelden is van een land waar ze zo'n minister hebben. Het is belangrijk dat we ook onze autochtone bevolking voorlichten over deze problematiek. We moeten hen betrekken bij wat er zich in ons land afspeelt. We moeten geen twee aparte groepen maken, maar de mensen samenbrengen. Dat kan alleen wanneer het beleid daarvoor aandacht heeft en we ons niet beperken tot het maken van een brochure of tot goede voornemens. We moeten concrete voorstellen doen. We hebben in de commissie talloze voorbeelden vanuit het buitenland aangebracht. Laten we die gebruiken en een beroep doen op de know how van andere landen. Ik ben daarom een hevige pleitbezorgster van een andere aanpak. Bij nieuwe uitdagingen hoort een nieuwe stijl en dat impliceert dat men moet durven experimenteren en nieuwe ideeën zijn gang laten gaan. Maatschappelijke evoluties vragen om een nieuwe invulling.

Onze fractie was bij een eerste lezing van het rapport, en vooral van de aanbevelingen, wat teleurgesteld. We vonden de aanbevelingen zeer algemeen. Er was geen logische opbouw. De minister kon alle kanten op. Het mocht allemaal wat concreter. In onze fractie werden dan ook de koppen bij mekaar gestoken en werd zeer hard gewerkt om te proberen de nodige opmerkingen te formuleren. Ik geef toe dat onze arbeid vruchten heeft afgeworpen. Er zijn heel wat aanbevelingen aangenomen en dat is goed. We vonden het wel heel erg dat we niet waren uitgenodigd op de persconferentie waar het rapport werd voorgesteld.

Mevrouw Anne-Marie Lizin (PS). - Het is de eerste keer dat de heer Wille als rapporteur is opgetreden.

Mevrouw Erika Thijs (CVP). - Wij wilden niets negatiefs zeggen. Wij wilden enkel uitgenodigd worden en even goed worden behandeld als al de leden van de meerderheid.

De heer Paul Wille (VLD), corapporteur. - Dat hebben we van de CVP geleerd.

Mevrouw Erika Thijs (CVP). - Dat kan niet. Wij hebben altijd iedereen uitgenodigd. Wij wilden in deze aangelegenheid erkenning, want er kan niet worden gezegd dat we niet hebben meegewerkt aan dit verslag. We zijn altijd aanwezig geweest in de commissie en hebben mee aan de aanbevelingen gewerkt. De heer Dallemagne zal bevestigen dat we er graag bij waren geweest. We hopen dat zoiets nooit meer gebeurt.

Wanneer ik de aanbevelingen volg, kom ik eerst bij de cijfers. De betreffende aanbeveling vormt de basis van het toekomstige beleid. Wat kunnen we van een verdere evolutie van het migratievraagstuk verwachten, als we er niet in slagen efficiënte statistieken op te maken?

Ons land is blijkbaar niet in staat om een waardevolle en betrouwbare gegevensbank te creëren. Tot vandaag zijn we er nog niet in geslaagd om voor elke fase in de procedure duidelijke gegevens te bezorgen. Dat kan toch niet! We moeten absoluut daaraan werken.

Ik heb vorige week de reis niet volledig kunnen afronden, maar ik heb gehoord dat de heer Wille in Genève een belangrijk document gekregen heeft waarin te lezen staat hoe migratiestatistieken in feite worden samengesteld. Ik hoop dat hij het aan de minister zal overhandigen, dan kunnen we het gebruiken om duidelijke analyses en cijfers te bekomen. Ondanks het feit dat het de mensen moeilijker wordt gemaakt, vooral op de luchthavens, zullen migratiestromen altijd blijven bestaan. Tijdens de vorige regeerperiode werden op ons voorstel migratieambtenaren opgeleid. Tot op heden is echter nog geen koninklijk besluit genomen waarin hun precieze rol wordt omschreven. Het zou voor de migratieambtenaren en voor de vluchtelingen een duidelijke handleiding kunnen zijn. Nu moeten de migratieambtenaren op subjectieve basis oordelen of het gaat om vluchtelingen die voldoen aan de regels van het verdrag van Genève ofwel of het gaat om vluchtelingen uit economische overwegingen. Migratie mag niet à la carte worden toegestaan of worden geweigerd.

Ik stel ook vast dat geregeld ernstige problemen rijzen met betrekking tot het toekennen van visa. Ik geef daarvan twee recente voorbeelden.

Het eerste betreft een Slovaaks koor dat vorige week wilde deelnemen aan het internationaal muziekfestival voor de jeugd in Neerpelt. De verantwoordelijken hebben uren moeten aanschuiven om de visa te krijgen, om de originele uitnodigingsbrieven van de burgemeester en van de organisatie op het betrokken kantoor te kunnen bezorgen. We mogen een gerenommeerd koor toch niet voor zulke hindernissen plaatsen.

Ik heb contact gehad met de ambtenaren ter plaatse. Die hebben al het mogelijke gedaan om de zaak spoedig af te handelen, maar ze moesten zich houden aan de wetgeving. Op het gebied van culturele uitwisseling van koren of kunstenaars moet toch enige soepelheid worden betoond, anders bestaat het risico dat er geen uitwisseling meer is.

Het tweede voorbeeld betreft een jonge Belgische vrouw van Turkse oorsprong uit mijn gemeente. Ze is al vier jaar verloofd met een Turk. Die man krijgt echter geen visum om hier te komen trouwen omdat hij ooit te lang in Duitsland heeft verbleven, waar zijn familie woont. Hij verbleef ook eens te lang in Nederland, waar zijn zus woont. De Belgische vrouw is zelf naar Turkije gereisd om daar te trouwen om daarna, via gezinshereniging, met haar man naar België te kunnen komen. Van het consulaat heb ik vernomen dat Turkije een negatief advies heeft opgesteld over die aanvraag. De dienst Vreemdelingenzaken zal daarom misschien negatief adviseren. Het gaat hier zeker niet om een schijnhuwelijk. In bepaalde situaties moeten visa-aanvragen soepeler kunnen verlopen.

Bestaansmiddelen zijn voor de asielzoekers tijdens de fase van het onderzoek van de aanvraag van essentieel belang. Volgens onze fractie kan het verschaffen van materiële hulp aan kandidaat-vluchtelingen in de vorm van huisvesting, gezondheidszorg en voeding in de plaats van financiële hulp enkel indien de opvang er niet mee op achteruitgaat. Wij betreuren het dat deze aanbeveling niet de goedkeuring van de hele commissie wegdroeg. Vandaag zullen wij dan ook een wetsvoorstel indienen om artikel 57§2 van de OCMW-wet te amenderen. Met dit amendement willen we het recht op dringende medische hulp voor uitgeprocedeerden aanvullen met het recht op voeding en, in voorkomend geval, op huisvesting opdat de menselijke waardigheid gerespecteerd zou blijven. Om een humaan beleid te garanderen moeten de grondrechten onvervreemdbaar toegekend worden.

Eén van de meest kwetsbare groepen zijn wellicht de niet-begeleide minderjarigen. We zijn van mening dat er een duidelijke omschrijving moet komen van deze categorie. Het is namelijk van groot belang dat ze de juiste begeleiding krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat we daar in ons rapport over de mensenhandel nog dieper zullen op ingaan.

Een andere kwetsbare groep zijn de vrouwen. Op ons verzoek werd aan de aanbeveling toegevoegd dat de commissie van oordeel is dat de geschreven richtlijnen des te noodzakelijker zijn daar vervolging op basis van geslacht niet uitdrukkelijk als vervolgingsgrond opgenomen is in de Vluchtelingenconventie van Genève. In afwachting dat deze lacune wordt gecorrigeerd - we weten dat men daar heel erg mee bezig is - zullen geschreven richtlijnen alle twijfel of ambiguïteit terzake wegnemen, minstens in ons land.

Ik wil het ook nog even hebben over de gesloten centra. De opsluitingstermijn is nog steeds vijf maanden. We hebben vier maanden gevraagd, maar niet gekregen. De heer Lozie heeft het daarnet even gehad over het opvangcentrum in Brugge. Wij zijn ook in dat centrum geweest en hebben vastgesteld dat de personeelsleden en de directie daar heel erg hun best doen om een menswaardige opvang te bieden. Als parlementsleden moeten we ook inzien dat die mensen maar kunnen roeien met de riemen die ze hebben. Het is al te gemakkelijke te zeggen dat er iets moet gebeuren. Laten we dat ook concreet doen en laten we ervoor zorgen dat die mensen over meer middelen kunnen beschikken.

Ik wil ook een tip geven aan de NGO's: in plaats van te protesteren aan de poorten van de centra, kunnen ze er misschien beter met vormingsprogramma's heengaan. De mensen die daar verblijven hebben daar niets om handen. Laten we er zelfs tewerkstellingsprogramma's opzetten zodat ze eventueel nog wat geld mee naar huis kunnen nemen.

Tot slot wil ik nog zeggen, dat indien we vandaag niet correct en daadwerkelijk optreden ten aanzien van de vluchtelingen die blijven toestromen, we zeer snel aan een tweede regularisatie toe zullen zijn. We zijn en blijven voorstander van structurele maatregelen en dagen u nu reeds uit om in de komende maanden de wijze waarop de nieuwkomers ontvangen worden en hun dossiers behandeld worden, te evalueren.

Vele vragen zijn nog open en daarom zullen wij het beleid vanuit onze fractie met argusogen volgen en met u op tijd en stond een debat aangaan.

(Mme Sabine de Bethune, première vice-présidente, prend place au fauteuil présidentiel.)

Mme Anne-Marie Lizin (PS). - Je ne répéterai pas tout ce qui a déjà été dit sur la méthode de travail de notre commission. Le travail du Sénat à cet égard s'inscrit dans la bonne voie, mais c'est une entreprise de longue haleine qui requiert aussi - il faudra y réfléchir ultérieurement - des personnes qui nous accompagnent dans ce travail, d'une façon plus régulière et plus permanente, des personnes de haut niveau, spécialisées dans les matières qui relèvent des différentes commissions.

Nous aurions aimé être plus ambitieux, mais il faut aussi, à un moment donné, mettre un terme au travail de réflexion et passer à l'analyse politique. Avec trois mois de plus, nous aurions pu voir plus de spécialistes et plus de pays dans lesquels des politiques sont menées et développer davantage encore la connaissance technique des dossiers.

Nous avons voulu aboutir à des conclusions politiques qui peuvent être utiles au gouvernement, ou critiques, là n'est pas le problème. Notre travail reprend d'ailleurs bon nombre d'éléments d'appréciation qui nous étaient apportés par des partis qui ne sont pas membres de la coalition gouvernementale.

Je voudrais souligner quelques éléments qui me semblent importants et vous dire, monsieur le ministre, que nous avons délibérément retiré deux sujets du rapport, parce que nous voulons en faire des rapports particuliers. Il s'agit d'abord de la traite des être humains, volet pour lequel Mme Thijs est rapporteuse. Nous traitons cette matière en sous-commission parce que nous ne voulons pas que cet aspect particulier soit vu sous le seul angle de l'immigration, même si l'on s'attendait à ce que nous l'abordions de cette façon, dans les documents fournis par vos services. Je tiens tout de même à souligner que nous avons vu des choses très particulières qui tiennent, en fait, à l'immigration. Hier, lors d'une visite, on nous a dit qu'à l'heure actuelle encore, 500 visas ont été accordés pour des danseuses de caractère par notre consulat de Kiev; ces documents relèvent donc de votre compétence, monsieur le ministre. Ces femmes arrivent sur notre territoire en passant par le Luxembourg, dans des conditions qui, à l'évidence, relèvent de tout autre chose. Je ne peux que vous demander sur ce point, sans attendre notre rapport, d'être particulièrement attentif. Il ne faudrait pas que le travail de Chris De Stoop reste sans suite.

Le deuxième élément sur lequel notre commission a décidé de poursuivre l'analyse est la recommandation qui porte sur la réforme administrative de l'AFI et l'AFA. Vous nous avez dit un jour, de façon extrêmement ambitieuse, que l'Office des étrangers était mort. A force de regarder le cadavre, nous aimerions savoir ce qui va en renaître. Le rapport d'aujourd'hui donne des orientations, mais nous avons l'intention d'aller plus loin dans le contenu de la réforme et dans l'analyse.

Tous les rapporteurs et les commentateurs ont souligné les éléments importants du rapport. Mais nous avons découvert un volet sous-traité de cette politique: il s'agit du rôle de l'OIM. Nous ne pouvons que vous conseiller de poursuivre très activement cette relation avec l'OIM, de façon que l'on puisse vraiment assurer que le retour ait lieu dans de bonnes conditions et peut-être avec plus de possibilités encore qu'aujourd'hui.

Nous avons beaucoup parlé du volet travail. Je n'y reviendrai plus. Je vous dirai seulement que tout se tient. S'il existe une telle demande pour régulariser la possibilité de travailler en même temps que de régulariser les documents, c'est parce qu'une très grande partie des immigrés trouvent leur motivation dans la recherche d'un travail. Quand on demande à ces personnes d'introduire une demande d'asile politique, on sait, dès le départ, que l'objectif ne se trouve pas là. Nous vous suggérons, monsieur le ministre, de revenir à une politique qui, puisque l'économie le permet - ce qui ne signifie pas qu'il faut considérer l'immigration uniquement par rapport au marché de l'emploi -, puisse mettre un terme à cette supercherie qui consiste à décréter une option zéro et à inscrire toutes ces demandes dans une démarche de demandes d'asile politique. Venons-en, bon dieu, au véritable débat, à savoir cette volonté qu'ont les gens qui sont sur notre territoire de travailler, donc de contribuer et de rapporter à l'économie et au système social belges.

Il y a ce volet "travail" qui est fondamental et qui tient au débat de fond sur lequel je conclurai. Et il y a, bien sûr, l'aide sociale. Comme administrateur communal, je peux vous dire - mais ce n'est peut-être pas uniquement votre ministère qui est compétent - qu'il est possible de faire mieux et plus et de tenir compte de nos recommandations en la matière. Si le ministre compétent n'est pas parmi nous, c'est en grande partie parce qu'il n'a guère l'intention d'intervenir. Je trouve cela dommage. Je vous suggère donc de bien lui faire comprendre à quel point la misère, quelle qu'elle soit, n'est jamais, dans une ville, un facteur de consensus. Il est donc fondamental que l'aide sociale ne soit pas à charge des communes mais, au contraire, qu'elle soit à nouveau ouverte, ce qui ne fera de tort à personne dans notre pays et servira tout le monde.

Nous avons également dit - et je le souligne - dans notre commission que nous vous recommandons qu'à terme, et un terme court si possible, les centres fermés ne fassent plus partie de votre panel d'instruments. Trouvez-leur d'autres affectations. Figurez-vous que le centre de Marneffe, qui, aujourd'hui, est une prison en milieu particulier, était, avant la guerre, un centre pour réfugiés juifs venant des pays de l'Est. Nous avons tous oubliés qu'à l'origine, Marneffe n'était pas une prison mais un centre d'accueil pour réfugiés. Ne répétons pas ce genre d'expériences trop longtemps. Celle-là a, en tout cas pour moi, plus qu'assez duré.

Le rapport révèle une inquiétude importante à laquelle il est impératif que nous soyons attentifs en tant que démocrates et pas seulement en tant qu'hommes de partis, à savoir l'usage de la violence dans une procédure qui, nous l'admettons, doit cependant être maintenue. Nous pouvons certes nous demander, comme l'a dit Madame Thijs, en quoi une femme ou même un homme du Sierra Leone représente un réel danger, à quelque moment que ce soit, dans ce pays ; cela relève de votre appréciation. En tout cas, l'usage de la violence, quel qu'il soit, doit être découragé par toute personne qui assume une fonction de direction d'un service de police. Si le chef donne le moindre sentiment d'être favorable à l'usage de la violence, immédiatement, la hiérarchie inférieure se lance dans la brèche. Croyez-moi, selon mon expérience au niveau de la simple police, la responsabilité du chef, du ministre d'abord, est fondamentale à l'égard du recours réel, concret à la violence sur le terrain. Soyez-y attentif. Ne donnez jamais le moindre petit signe positif en la matière, ce qui est déjà arrivé à d'autres de vos collègues. Cela n'a pas servi d'exemple. Lorsqu'on donne le signal, même au travers d'un simple discours, que l'usage de la violence contre un étranger est possible, cela est immédiatement suivi dans les faits. Nous n'avons toujours pas pu assister à des expulsions, nous sommes toujours demandeurs. En effet, le simple fait de savoir qu'un contrôle est effectué est un facteur important de non-recours à la violence excessive.

J'exprimerai, par ailleurs, une inquiétude personnelle à propos des officiers d'immigration dans les aéroports. Vous devez être extrêmement attentif au comportement des officiers qui relèvent de votre autorité et qui travaillent dans un aéroport, lorsqu'ils capturent ou ont le sentiment de capturer une personne tentant de monter à bord d'un avion. Ils font courir un risque réel à la personne concernée. Ce contrôle est à la limite du contrôle politique. Soyez donc vraiment attentif à ces services. La situation actuelle ne nous a pas paru, en commission, suffisamment claire à cet égard.

La conclusion essentielle est celle que M. Wille a exposée. Elle porte sur le travail que nous souhaitons voir accomplir par la présidence belge dans la deuxième moitié de l'année prochaine. Nous voudrions -- et cela se prépare dès maintenant - que vous concluiez du travail du Sénat en la matière, non seulement que le gouvernement va agir, mais aussi que le gouvernement peut, avec le Sénat, préparer correctement un débat de fond sur l'ouverture de l'Europe à cette option particulière. Ce choix a nourri, pendant tant d'années, le grand dynamisme du pays que l'on considère aujourd'hui comme le gendarme du monde, les États-Unis. Si les USA sont devenus ce qu'ils sont, c'est parce que, depuis des dizaines d'années, ils ont, sur cette question, une tout autre approche que nous, une approche qui - cela fera plaisir à M. de Clippele -- est une approche libérale au sens de la liberté. Si les Européens changent la façon dont ils regardent le monde à cet égard, ils ont une chance de devenir ce que sont aujourd'hui les États-Unis, la force de pointe, dynamique du monde. Tel est l'enjeu. Je considère certes l'immigration comme un phénomène positif. Je rêve d'une Europe qui comprenne enfin que c'est la clé qui lui manque pour devenir aussi un acteur essentiel dans le monde de demain.

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Je voudrais, d'entrée de jeu, apporter ma petite contribution à la short list de Mme Nagy qui, en effet, démontre que c'est la dignité d'un pays d'être un pays d'asile mais souligne aussi la joie que l'on peut ressentir d'être un pays d'accueil. Je veux faire référence à un prix Nobel belge, le professeur Prigogine, qui aurait probablement été prix Nobel, mais pas belge, si voici déjà bien longtemps, notre pays n'avait pas accueilli ses parents, chassés par la terreur en Russie.

A propos de la joie de l'accueil, j'étais présent, il n'y a pas très longtemps, pour des raisons que vous connaissez, au match Belgique-Maroc, dont le coup d'envoi a été donné par notre compatriote, Mohammed Mourhit. Je l'ai vu ensuite. Il était vraiment très heureux et il m'a dit : mon bonheur serait que le score final soit un match nul, parce que je les aime tous. C'était, dans toute sa simplicité, un beau message de fraternité.

C'est vous dire, dans cette problématique délicate, où trop souvent la violence et, parfois, malheureusement la bêtise l'emportent sur l'intelligence et la réflexion, combien je me réjouis des travaux qui viennent d'être menés au Sénat. Je voudrais tout d'abord m'associer à l'hommage qui a été rendu au dynamisme pro-actif de la présidente de la commission de l'Intérieur, Mme Lizin, dynamisme parfois décoiffant mais qui, en tout cas, donne à cette vénérable institution dont j'ai eu l'honneur d'être membre, voici déjà quelques années, un sens véritable au niveau de la réflexion.

Je voudrais aussi m'associer aux félicitations adressées aux rapporteurs, M. Wille, Mme Nagy et M. Daïf, pour la qualité de leur rapport qui constitue une remarquable synthèse et qui sera un instrument d'information et de réflexion extrêmement important, certainement pour le gouvernement et, tout spécialement, pour le ministre de l'Intérieur, chargé de la politique des étrangers.

Je me réjouis également que ce rapport ait été adopté à une très large majorité. Les problèmes qu'il aborde ne sont pas des problèmes de majorité et d'opposition mais bien de véritables problèmes de société, très difficiles, où l'apport et la sensibilité de chacun contribuent à trouver des solutions raisonnables.

J'ai observé que certains regrettaient le caractère de compromis de ce rapport. Personnellement, je m'en réjouis car on a probablement gommé non pas ce qui pouvait être excessif mais ce qui faisait moins l'objet d'un très large consensus. En la matière, je pense qu'il est très important d'avancer avec son temps et en accord avec la population, tout en jouant un rôle de moteur.

Il est spécialement important pour les élus du peuple qu'ils sentent que la volonté de trouver des solutions se fait en accord avec eux et non pas contre eux. Toute autre attitude conduirait à mon sens à certaines réactions qui probablement feraient le bonheur des extrémistes de tous bords.

Je me réjouis qu'après avoir constaté ce que j'ai toujours pensé, à savoir qu'une seule politique est possible - une politique d'équilibre et de mesure, une politique juste -, on se soit rendu compte que le problème était difficile. Je tiens, à cette tribune, à confirmer qu'il s'agit en effet d'un problème humainement difficile pour le ministre de l'Intérieur parce que ceux qui se retrouvent chez nous ne s'y trouvent pas parce que la Belgique est un beau pays avec des Belges sympathiques mais dans la plupart des cas, parce qu'ils sont chassés de chez eux par la misère, par la pauvreté ou par des conflits. Il est donc extrêmement important que nous continuions à _uvrer sur le plan international pour que ces causes premières de l'immigration n'existent plus ou en tout cas, existent moins. On a évoqué la réflexion qu'il faut mener sur la dette du tiers monde. C'est en effet un bon exemple qui mérite réflexion et c'est pour l'instant une des préoccupations du gouvernement.

Le rapport indique aussi que le problème de l'immigration n'est pas seulement celui de l'asile - je dirais volontiers de l'exil et j'y reviendrai dans un instant en évoquant mes propositions - mais qu'il porte sur l'immigration en général. On peut en effet se trouver chez nous en dehors des situations d'illégalité et de clandestinité, sur une base tout à fait régulière, obtenir des permis de séjour, avoir l'intention de rester chez nous et d'ailleurs, depuis quelques heures, avoir la possibilité d'acquérir plus facilement la nationalité belge qui place la personne concernée dans une situation de parfaite égalité tant du point de vue des droits que des obligations.

Je n'ai pour ma part jamais parlé d'une immigration zéro que je trouve irréaliste ne serait-ce que parce que notre monde est de plus en plus mobile et ouvert. Et à supposer que nous ayons cette prétention, nous n'en aurions pas les moyens de contrôle sauf à vouloir nous replier sur nous-mêmes et échapper à l'évolution planétaire. Mais cela ne signifie pas que nous ne devions pas prendre un certain nombre de précautions pour que soit respecté dans notre pays l'État de droit. Que signifie encore une politique d'asile ou une politique de régularisation si, par ailleurs, on n'a pas le courage d'exécuter la politique d'éloignement qui en est la face négative ? Il ne faut donc pas être hypocrite en cette matière et dire qu'on n'est pas favorable - parce que ce n'est pas possible - à une politique de frontières ouvertes mais dans le même temps refuser de se doter des moyens permettant la mise en _uvre d'une politique qui empêche cela.

J'en arrive à une conclusion globale avant de l'illustrer de certains exemples. Je dois vous dire que j'ai examiné vos recommandations et que je n'y ai constaté aucune contradiction fondamentale avec la politique menée par le gouvernement. J'exécute actuellement la note gouvernementale du premier octobre 1999 et nombre de vos soucis sont repris dans les réformes en passe d'être réalisées ou qui ont déjà été mises en _uvre dans les faits.

C'est ainsi que, dans les prochains jours, le conseil des ministres approuvera tant la création de l'Observatoire que le projet de loi réformant la procédure d'asile.

En outre, une agence de retour volontaire sera mise sur pied. Ces travaux constituent donc une information très utile pour le ministre chargé de mettre en _uvre cette politique.

Je souhaite, madame Lizin, poursuivre ce dialogue et je ne perdrai certainement pas vos travaux de vue au moment où j'assumerai la présidence du Conseil européen.

Je voudrais illustrer mon accord fondamental par quelques exemples.

Nous disposons de chiffres en suffisance mais nous manquons souvent des bons chiffres et encore davantage, d'une interprétation utile de ceux dont nous disposons. Je considère que l'on peut vraiment faire beaucoup mieux. Je me réjouis qu'à l'occasion des récentes décisions gouvernementales, il a été prévu que le Centre pour l'égalité des chances serait chargé d'une réflexion globale et d'une étude sur la problématique des flux migratoires et des chiffres qui les concernent ; j'ai précisément l'intention de confier à l'Observatoire que j'installerai prochainement, la mission de réfléchir, de manière plus ponctuelle, en fonction de l'évolution de la situation, aux causes de l'augmentation d'un certain nombre de flux migratoires, à certains moments, sans raison apparente. L'explication est un élément essentiel grâce auquel on pourrait prévoir les réactions permettant d'endiguer ce phénomène. Je profite de l'occasion pour couper les ailes à un canard : je n'ai aucune préférence en matière d'expulsions ; mon administration travaille avec la task force sur la base d'éléments objectifs : l'évolution d'un certain nombre de chiffres ou encore les préoccupations exprimées par certaines communes confrontées à un problème inquiétant. Il nous faut d'ailleurs travailler avec les communes ; c'est pourquoi je leur adresserai prochainement une circulaire dans ce sens. Avant de l'envoyer, je souhaitais en discuter avec l'Union des villes et communes de manière à intégrer leurs préoccupations.

Par ailleurs, en ce qui concerne la nécessité de rénover la procédure d'asile, l'un d'entre vous a évoqué mon « long silence ». J'ai, pour ma part, mis ce silence à profit en désignant, sur la base des options prises dans la note du premier octobre, un auditeur détaché du Conseil d'État pour préparer le projet de loi. Celui-ci a commencé par aller voir ce qui se faisait à l'étranger, une procédure normale au moment où l'Europe se construit dans tous les domaines. Le HCR, que nous avons contacté, a d'ailleurs rendu hommage à notre souci de transparence et a estimé que les préoccupations que vous retrouvez au travers du projet étaient parfaitement légitimes. Nous voulions avoir en la matière un véritable blanc-seing. Nous avons également été en relation avec les ONG et avec le monde universitaire, de manière à ce que ce projet se réalise dans le plus grand sérieux.

J'ai entendu un certain nombre de réflexions au départ de l'existence de conventions internationales ; bien que leurs objets puissent être divers, on peut dire qu'elles se préoccupent de la situation de ceux qui risquent, d'une manière ou d'une autre, d'être persécutés si on les renvoie chez eux. Je visais non seulement la Convention de Genève mais également d'autres conventions européennes et tous ceux que j'appelais tout à l'heure des exilés.

Dans le fond, la préoccupation est identique et j'espère que j'aurai un pouvoir de persuasion suffisant pour que l'on retrouve, au sein du gouvernement et à la fin du processus parlementaire, cette notion dans le champ d'application de cette nouvelle politique. Nous discuterons bientôt avec vous puisque les contacts bilatéraux au sein du gouvernement viennent de prendre fin. Ce projet sera, comme il se doit, soumis, dans les prochaines heures, à un groupe de travail inter-cabinets. Il pourra ensuite être transmis au gouvernement et, très rapidement, discuté au parlement.

Votre rapport insiste également - à juste titre - sur la dimension européenne du problème de l'immigration. C'est d'ailleurs au niveau européen qu'on a le plus insisté sur ses différentes dimensions, notamment à l'occasion du sommet de Tampere, dans le cadre de la note qui avait été présentée par l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Selon cette note, il faut aborder le problème de l'immigration en général et celui de la coopération et de la coresponsabilité internationales, tout en réfléchissant à l'intégration de ceux que nous accueillons sur nos territoires.

Après avoir perdu beaucoup de temps, les choses sont en train d'avancer parce que chacun des pays européens se rend compte que, seul, il n'a aucune chance de trouver une solution. Toutes les astuces des différentes législations nationales offrent à ceux qui veulent venir chez nous en dehors du contexte d'une demande d'asile, des occasions de faire leur shopping et de pouvoir profiter, en fin de compte, des lacunes ou des concurrences négatives qui peuvent exister entre les différentes législations.

Au départ des travaux de Turku auxquels j'ai participé et du sommet de Tampere, les choses sont en train d'avancer. A l'occasion du dernier conseil, nous avons abordé le scoreboard du commissaire européen, M. Vittorino. Il s'agit d'un document de travail extrêmement important. En effet, nous disposons maintenant d'objectifs et d'un échéancier qui doit déboucher sur des mesures concrètes. Si ma perception de ce calendrier est exacte, nous devrions aboutir aux conclusions durant la présidence belge. C'est vous dire si je serai particulièrement attentif.

En collaboration avec le commissaire européen, nous nous y préparons dès à présent avec beaucoup d'attention, notamment grâce à un dialogue fréquent avec les présidences qui nous précèdent: actuellement, la présidence portugaise; demain, la présidence française; ensuite, la présidence suédoise. Notre but est de nous trouver dans les meilleures conditions lors des conclusions, c'est-à-dire dans le courant du deuxième semestre de 2001.

Au sein de l'Union, on a également parlé du problème de l'adhésion. Ce problème est tout particulièrement difficile en ce qui concerne l'exigence des mesures de sécurité. Vous devez savoir que de gros efforts sont consentis pour assurer des contrôles le long de nos frontières extérieures, notamment dans le cadre des accords de Schengen.

Je pense d'ailleurs qu'il devrait y avoir une plus grande coopération entre les divers pays européens. C'est en tout cas ce que j'ai constaté à l'occasion des différentes visites que j'ai effectuées.

Au vu des problèmes que cette situation suscite aujourd'hui, il serait impensable que les conditions en matière de sécurité, de collaboration policière et de contrôles policiers ne soient pas réunies au moment de l'adhésion. Si tel n'était pas le cas, nous devrions affronter un problème particulièrement grave.

Je me réjouis d'ailleurs, madame Lizin, que vous ayez décidé de faire un rapport distinct en ce qui concerne le problème très sérieux de la traite des êtres humains. Il le mérite. Il faut savoir qu'à l'occasion des flux migratoires qui se déroulent actuellement en Europe, un certain nombre de filières à caractère mafieux sont en train de se développer qui importent chez nous une délinquance très sérieuse qu'il est de plus en plus difficile à maîtriser.

Les instruments dont la Belgique dispose pour réagir sont insuffisants. Ils le sont encore plus sur le plan européen. Lors de rencontres avec mes collègues, je leur dis qu'il est important que nous ayons des incriminations communes - dans ce domaine très sensible de l'autorité, l'Europe progresse - mais qu'il est encore plus important de disposer de moyens opérationnels permettant de lutter efficacement contre ces trafiquants et de les arrêter. Pour l'instant cependant, nous sommes très loin du compte. Ce problème mérite une réflexion très particulière.

Le rapporteur a également évoqué le problème réel du partage de la charge que tout cela implique. Des questions m'ont été posées ce matin en commission de la Chambre sur la contribution européenne qui pourrait exister au départ de fonds structurels européens. Cette idée doit être approfondie. Je demande que l'on intègre deux observations.

Tout d'abord, le système ne me semble pas satisfaisant en ce qui concerne le régime de protection provisoire, simplement parce que nous ne sommes pas encore très loin dans ce domaine sur le plan européen. Ensuite, en ce qui concerne l'effort de solidarité, il faut tenir compte non seulement de la population des pays d'accueil - c'est un critère objectif - mais également de l'effort qu'ils consentent, c'est-à-dire de l'importance des flux d'immigration qu'ils sont appelés à accueillir.

Je souhaite évidemment que nous collaborions avec l'OIM. C'est d'ailleurs ce que nous faisons et, chaque fois que je rencontre ses responsables, je leur demande de s'associer plus encore à la politique de retour. Je souhaite également que l'on aille plus loin dans le cadre de la coopération en ce qui concerne le financement au retour. Je suis en effet de ceux qui pensent que, si on vient chez nous, c'est pour des raisons de malheur. Nous sommes donc condamnés à pratiquer cette politique. Lorsque j'exécute un éloignement, j'estime avoir fait mon devoir de ministre de l'Intérieur, mais je ne suis pas convaincu que mon pays ait fait tout son devoir. Je pense que l'on devrait utiliser une partie des moyens disponibles pour faciliter le retour. C'est un type de coopération mais cela ne dépend pas de ma compétence. C'est une réflexion que je vous soumets. Pour ma part, j'estime qu'il s'agit là d'une coopération très concrète et, en tout cas, à visage humain dont nous pourrions rapidement mesurer l'utilité et l'efficacité..

Il est évident que l'Europe doit sérieusement s'interroger sur les conséquences du vieillissement. J'ai beaucoup entendu parler du fameux rapport des Nations unies. Je crois qu'il faudrait vérifier son statut juridique, ainsi que l'a dit M. Wille, mais aussi contrôler la validité d'un certain nombre d'analyses. Ce rapport attire notre attention sur le fait que l'Europe risque d'être confrontée à un sérieux problème dans l'hypothèse où le nombre de non actifs dépasserait le nombre d'actifs. La Belgique fournit déjà un effort considérable en la matière puisqu'elle se montre très accueillante à l'égard de tous ceux qui se trouvent sur son territoire, y compris ceux qui bénéficieront d'une régularisation ou de l'acquisition de la nationalité sur la base d'autorisations de séjour. Toutefois, madame De Schamphelaere, cette réflexion doit être manipulée avec prudence car nous devons nous garder de n'accueillir sur notre territoire que les éléments les plus productifs dans leur pays d'origine. Ne serait-il pas préférable de tout mettre en _uvre pour que ces personnes consacrent leur énergie au développement de leur pays ? Je crois qu'il y a sur ce point un risque d'engendrer un effet pervers dans le contexte de la politique que nous voulons pratiquer. Par ailleurs, nous ne ferions qu'aggraver le phénomène tel qu'il a été dénoncé si nous nous bornions à n'accueillir que des gens dont nous savons au départ qu'ils sont et risquent de rester des non actifs. Je suis donc convaincu qu'il convient de réfléchir à toutes ces données. J'ai pris acte de la suggestion relative à l'organisation d'une conférence internationale à l'occasion de la présidence belge afin d'examiner ces problèmes dans leur globalité.

En ce qui concerne les CPAS, je ne manquerai pas de communiquer les remarques de Mme Lizin à mon collègue compétent en la matière.

Mme Anne-Marie Lizin (PS). - Je vous invite à lui parler aussi de sa position au sujet de la parité hommes-femmes.

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Je lui parlerai de tout ce que vous voulez. Je suis prêt à jouer au messager ailé, à l'amiable compositeur, si vos rencontres sont difficiles. Je n'ai aucun problème à cet égard, je suis un féministe actif.

En ce qui me concerne, je dirai simplement que je m'interroge à propos de l'aide matérielle et de l'exigence d'un séjour effectif. Nous avons reçu divers rapports en provenance de l'étranger. Un de ces documents signale qu'une agence de voyage tchèque diffuse une publicité fallacieuse. À ce propos, les analyses de nos ambassadeurs quant à la teneur des messages délivrés sont unanimes. Le public cible est incité à acheter un aller simple pour la Belgique. Les arguments employés sont toujours les mêmes: la législation belge est d'une incroyable complexité, les autorités belges sont incapables de prendre des décisions rapides, la Belgique n'a pas le courage, la force ou l'énergie d'exécuter les ordres de quitter le territoire, les nouveaux arrivants reçoivent, sans condition, un bon pécule... Nous devons être conscients que les montants en jeu représentent, à l'aune des échelles pratiquées dans ces pays, des sommes significatives pour les candidats potentiels à l'exil. Nous sommes donc occupés à réfléchir sur la nature des aides prodiguées par les CPAS, de façon à éviter l'envoi de signaux trompeurs.

Mais de manière plus générale, nous devons retenir de vos travaux qu'il faut éviter de donner à ces pays de mauvais signaux. Je pense au fait que l'on pourrait venir en Belgique impunément, sans prendre le risque d'un renvoi ou d'un éloignement. Je le répète, dans un état de droit qui se respecte, c'est l'ensemble de ces décisions qui sont exécutées, y compris celles qui sont difficiles.

J'en viens à la régularisation.

Pour être ministre de l'Intérieur, il faut être optimiste.

Mme Anne-Marie Lizin (PS). - Je croyais qu'il fallait être libéral !

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Certainement, si vous le dites, madame, et c'est la seconde fois aujourd'hui ! Je me réjouis - j'allais dire de votre conversion mais je dirai de votre conviction croissante !

Pour avancer, il faut être positif et je dois dire que l'exemple de la régularisation me récompense de mes efforts et de mon optimisme.

Tout d'abord, je me réjouis quand, les rares fois où j'ai l'occasion d'aller me promener, je vois le nombre de Belges qui m'engagent à poursuivre dans la même voie - voie équilibrée -, ce qui prouve qu'ils ont bien compris le sens profond de la régularisation, contrairement à ce que prétendent certains.

Je suis heureux également que des Belges d'origine étrangère, voire des étrangers de tous horizons, viennent me trouver pour rendre compte entre autres - car il ne s'agit pas non plus d'un discours excessif - de l'équilibre de la politique qui est mise en _uvre.

J'entends qu'il pourrait y avoir des retards en la matière. Permettez-moi de sourire. Je suis entré en charge de ma fonction le 12 juillet de l'année dernière et l'on parlait déjà, depuis fort longtemps, de la nécessité de procéder à des régularisations. Je me suis lancé avec détermination dans cette entreprise, malgré les difficultés que j'ai connues sur le plan juridique avec la suspension d'un arrêté royal qui devait organiser la régularisation. À l'époque, je me suis engagé à défendre avec énergie devant le Parlement les projets concernant cette matière. J'étais convaincu de ce que serait la réaction du Parlement et j'ai pris l'engagement qu'il voterait les projets rapidement, ce qu'il a fait. Nous avons pris toutes nos dispositions pour que le personnel nécessaire soit recruté, le matériel acheté, les locaux loués. Les administrations communales ont apporté une contribution positive pour la réception des demandes. On a même travaillé le samedi et le dimanche pour boucler les dossiers. Cette opération s'est déroulée dans un climat parfait.

Trente-deux mille dossiers ont été introduits concernant cinquante mille personnes. Le secrétariat de la commission travaille à y mettre de l'ordre, notamment en examinant par priorité les demandes qui ont trait à des raisons médicales. Les désignations de médecins ont eu lieu; les dossiers sont préparés et dans les prochains jours, à savoir le 8 mai, j'installerai les commissions qui pourront alors commencer à travailler. Je maintiens que, non seulement, il n'y a pas de retard, mais que les délais seront respectés. Je me demande d'ailleurs si, pour d'autres commissions administratives dans ce pays, on a pris le même luxe de précautions et si l'on a fait preuve d'autant de vigilance. Je suis prêt à procéder à un exercice contradictoire et à apporter la preuve qu'en l'occurrence, on a montré une diligence exceptionnelle.

J'en viens au problème difficile des centres fermés. Mon souhait est évidemment que de tels centres n'existent pas.

Il existe d'ailleurs un moyen très simple pour qu'ils ne soient pas nécessaires: il suppose que tous ceux qui ont épuisé les possibilités qu'offre la législation belge et qui acceptent de quitter le territoire le fassent. Les gens qui sont maintenus en centres fermés le sont par leur fait, parce qu'ils refusent l'exécution de décisions de l'autorité belge, non pas du ministre, mais des instances indépendantes appelées à se prononcer.

Les précautions doivent être exceptionnelles. J'ai d'ailleurs installé des groupes de travail pour voir comment on pouvait encore améliorer les conditions de vie, tout en disant, bien entendu, que le passage dans un centre doit être aussi court que possible puisque, par définition, on y va dans la perspective du retour. Quand on parle de formation, il ne peut s'agir de formation à long terme; ce serait en parfaite contradiction avec la vocation d'un centre fermé. Mais, par contre, on peut profiter du passage dans un centre pour y donner une certaine formation visant à faciliter l'insertion dans le pays d'origine ou encore pour pouvoir accomplir un certain nombre de travaux qui donneraient lieu à une rémunération qui devrait aussi faciliter le retour.

La détention doit être aussi brève que possible. Vous constaterez cette exigence dans le projet que je vais déposer. J'ai l'intention d'accélérer les procédures. Même le délai de cinq mois serait excessif; je prétends que, dans une grande majorité de dossiers, les choses peuvent être réglées complètement dans un délai plus bref.

Quant aux enfants, je dois vous dire que leur maintien dans des centres fermés vise aussi à assurer leur protection. Il n'y a pas très longtemps, à la demande du ministre de la Communauté française, j'avais accepté qu'un mineur soit placé dans un centre ouvert. Dès le lendemain, il avait disparu et nul ne sait aujourd'hui où il se trouve. J'espère qu'il n'est pas aux mains de réseaux de trafiquants et spécialement dans le secteur de la prostitution.

En ce qui concerne les éloignements, la politique est mise en _uvre selon le système en cascade que vous connaissez. Chaque jour, l'expérience permet d'apporter des précisions complémentaires, que ce soit dans le cadre de la collaboration avec l'OIM ou encore avec les communes.

Pour les mineurs d'âge non accompagnés, je fais tout pour que le problème soit réglé complètement. En effet, le problème de la détention dans un centre n'est pas la seule difficulté. La question se pose de leur tutelle dès lors qu'ils se trouvent sur notre territoire. Certains arrivent dans notre pays avec des adultes qui s'empressent de les abandonner à la frontière. J'ai donc insisté, et je le ferai encore, auprès du ministre de la Justice, pour qu'on progresse sur cette question qui fait d'ailleurs l'objet d'un accord au sein du gouvernement et qui est reprise dans la note du 1er octobre de l'année dernière. Pour tout cela, des négociations sont en cours avec les communautés pour essayer d'améliorer le système.

Bien entendu se pose le problème des femmes. Si mon projet est adopté comme je le conçois, le problème sera partiellement réglé puisqu'il ne concerne plus seulement l'asile au sens strict du terme, mais toute forme d'exil pour des raisons liées au non-respect d'un certain nombre de conventions internationales sur le respect des droits et des libertés fondamentales.

J'en viens, enfin, à la réforme des administrations. Elle se fera parallèlement à la mise en _uvre de ce projet. Il faut, en effet, disposer d'instruments plus performants. Un très gros effort doit être fourni. Dans mon esprit, l'Office des étrangers en tant que tel est mort. Il faudra, bien sûr, qu'il renaisse de ses cendres sous une autre forme, l'AFA et l'AFI, qui seront des formes tout à fait modernisées. Il ne faut cependant pas que je cause actuellement des perturbations dans le fonctionnement des services. En effet, un autre objectif de la politique actuelle est de résorber l'arriéré important dans le traitement des dossiers. Nous souhaitons repartir sur des bases assainies, grâce à la nouvelle procédure. Sinon, nous serons incapables de tenir la parole que nous avons donnée en ce qui concerne la régularisation, dont nous avons dit qu'elle serait unique, qu'elle ne serait plus nécessaire demain, compte tenu de la nouvelle procédure que nous allons instaurer.

En conclusion, je peux vous dire qu'avec votre soutien désormais clair, le gouvernement poursuivra sa politique d'immigration équilibrée et globale et prendra, bien entendu, par la même occasion, vos suggestions en compte, dans la mesure où cela n'aurait pas encore été fait.

De heer Paul Wille (VLD), corapporteur. - Mevrouw de voorzitter, toen u nog niet aanwezig was, heb ik naar u verwezen om aan te tonen in welke sfeer het debat in de afgelopen jaren werd gevoerd. Die sfeer is veranderd. Natuurlijk gooit het Vlaams Blok ons allen op een hoop en het noemt ons "linkse universalisten". De minister heeft het voorbeeld van Mohammed Mourhit aangehaald en gesteld dat het gelijkspel in die wedstrijd billijk was. Welnu, één wedstrijd willen we winnen, namelijk die met betrekking tot de toon en de inhoud van de visie van het Vlaams Blok. (Applaus).

Natuurlijk heeft het politieke spel ook in dit debat zijn plaats. Ik vind het dan ook amusant om mevrouw Thijs te horen beweren dat ze de politiek met argusogen zal volgen. Het behoort tot het Angelsaksische spel van meerderheid en oppositie. Ik stel echter vast dat zowel bij de totstandkoming als de realisatie van onze visie veel begrip en waardering aanwezig was voor de standpunten van de regering.

Natuurlijk zijn er verschillen en nuances. Dit kwam onder andere naar voor met betrekking tot de quota. De VLD heeft het gevoel dat de heer Van Quickenborne op de goede weg is. Ons standpunt over de quota hoort thuis in het debat over de vervangingsimmigratie. Ik pleit er dan ook voor dat dit probleem niet wordt vermengd met het probleem van de waardigheid en het asiel zoeken. Gaan wij dit probleem uit de weg terwijl Duitsland en Italië dit probleem aanpakken?

Het gaat niet alleen om informatici. Italië legt in zijn consulaten in Albanië lijsten aan van loodgieters, schrijnwerkers, enzovoort. Dit probleem moet worden geplaatst waar het thuishoort. Uit het geheel van onze voorstellen blijkt duidelijk dat wij geen voorstanders zijn van quota alleen. Dit probleem mag echter worden aangekaart. We zullen dan zien hoe het in de komende maanden op Europees vlak wordt aangepakt en besproken. Ook hier mogen we geen dogmatisch gedrag ontwikkelen.

Minister Vande Lanotte kon vandaag niet aanwezig zijn, ook al belangt een deel van dit debat hem aan. Ik ga er echter van uit dat hij naast het verslag van dit debat ook genoeg bijkomende informatie zal krijgen.

Het eerste antwoord zet mij ertoe aan mijn vertrouwen in het regeringsbeleid te behouden. De minister kan op de VLD rekenen als hij zijn driepijlersbeleid simultaan en grondig ten uitvoer legt en als hij zijn voorstellen zo snel mogelijk aan het Parlement voorlegt.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Ayant entendu la réponse du ministre, je note qu'il apprécie positivement les propositions et recommandations contenues dans le rapport. La politique menée par le gouvernement constitue un changement radical, voire une rupture par rapport à la politique suivie antérieurement, puisqu'on tente, enfin, de prendre à bras-le-corps un certain nombre de problèmes. Cependant, monsieur le ministre, permettez moi de revenir sur deux questions. La première porte sur la situation des personnes qui sont, aujourd'hui, en attente de régularisation. Sachez que nous demeurons en effet attentifs et que le parlement espère servir modestement d'aiguillon à l'action du gouvernement et de l'administration. Les personnes qui sont sorties d'une situation de non-existence administrative et juridique et qui ont fait un pas se retrouvent dans une situation difficile. N'oublions pas que certaines travaillaient sans doute au noir -sinon, comment auraient-elles pu subsister, parfois des années durant ? D'après les informations obtenues de certains CPAS, il semble qu'à la suite d'une nouvelle circulaire du ministre Vande Lanotte, des CPAS refusent l'aide sociale. Je voudrais aussi citer le cas d'une commune bruxelloise administrée par quelqu'un que, généralement, j'apprécie. Je veux parler de Saint-Gilles où M. Picqué, en sa qualité de bourgmestre, envoie une lettre aux propriétaires pour les avertir, dans le cadre de mesures de sécurité et d'hygiène, des dangers encourus s'ils louent à des personnes en situation illégale.

M. Mohamed Daif (PS). - Avez-vous un exemplaire de cette lettre?

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Oui, et j'en ai transmis une copie au Centre pour l'égalité des chances et à différentes associations. Je puis d'ailleurs vous en procurer une.

Je parle sans envie de polémiquer et simplement parce que cela me frappe, c'est tout. Vous connaissez l'estime que j'ai pour M. Picqué, donc cela ne me pose pas de problème. Je cite cet exemple pour souligner qu'il existe un moment de fragilisation importante entre le moment où l'on fait la demande de regularisation et le moment où l'on obtient une réponse. Aussi, il faudrait une réponse un peu plus active du gouvernement et, en particulier, une réponse différente de la part du ministre Vande Lanotte. Je m'associe d'ailleurs à la remarque de mon collègue M. Wille. Une partie du débat avec les différents ministres s'est déroulée de manière extrêmement positive. Les ministres ont donné des explications. Je pense à Mme Onkelinx mais aussi à Mme Durant. Les questions que nous avons posées sur le permis de travail et sur l'arrêté concernant la sécurité dans les avions lors d'expulsions forcées ont obtenu des réponses. Cependant, il existe, sur un point essentiel, une réelle difficulté par rapport au ministre de l'Intégration sociale.

Je souhaiterais que vous soyez notre porte-parole auprès du gouvernement pour qu'il prenne position sur cette question.

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Je transmettrai bien volontiers votre message au ministre Vande Lanotte mais il ne peut qu'appliquer la loi. Vous avez participé activement aux travaux préparatoires et vous devez vous souvenir qu'il a dit clairement que la demande de régularisation ne modifiait en rien la situation juridique du demandeur, ce qui impliquait des conséquences notamment sur le plan de l'aide sociale. J'ajoute d'ailleurs que contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, cela ne modifie en rien sa situation par rapport au séjour. La demande de régularisation ne vaut pas titre de séjour mais l'ordre de quitter le territoire voit son exécution suspendue. Je transmettrai votre message mais je préférerais que vous posiez la question directement à M. Vande Lanotte.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Nous ne manquerons pas de le faire.

Il est clair que certains CPAS, en raison de la circulaire du ministre Vande Lanotte, ont décidé de couper l'aide qu'ils octroyaient à certaines personnes. On peut bien entendu fermer les yeux et faire comme si le problème n'existait pas mais les CPAS seront confrontés à des demandes. Que feront les CPAS de Bruxelles, de Liège, d'Ixelles, de Charleroi ? Ils pourront refuser d'examiner la demande mais c'est humainement et socialement ingérable. Ils peuvent aussi répondre à la demande mais ce sera lourd pour eux d'un point de vue budgétaire puisque ces CPAS sont déjà surchargés. Le gouvernement doit s'atteler à ce problème. Je ne propose pas de solution mais je souligne que le rapport réclame un soutien aux CPAS de la part du gouvernement fédéral et qu'il faut trouver une solution pragmatique. La question est urgente, les problèmes se posent aujourd'hui. Il faut bien sûr espérer que la procédure de régularisation se déroulera comme nous le souhaitons et que si tout va bien, ces personnes se trouveront dans une situation qui leur permettra de sortir des difficultés.

Quant aux centres fermés, nous examinerons avec attention les propositions de modification du régime disciplinaire et la manière dont la procédure sera menée. Cela dit, on ne peut nier qu'il s'agit de lieux de non-droit. On y pratique un régime disciplinaire parfois plus dur qu'en régime carcéral. Cela ne se justifie pas dans la logique que vous décrivez : la personne se trouve dans un centre fermé pour une durée très courte parce qu'elle va être éloignée. Elle ne séjourne pas en centre fermé pendant la durée d'examen de son dossier mais en attente de son expulsion. Il y a lieu de préciser dans quelles conditions on arrive dans le centre fermé et pourquoi certaines personnes y séjournent pendant une période qui n'est plus - j'utiliserai un de vos termes favoris - raisonnable.

Le reste est une question d'échanges, de débats et de combat politique. J'ajouterai qu'il est remarquable que nous abordions ce problème car, voici dix ou quinze ans, on parlait encore de retour et d'expulsion, on ne se rendait pas compte de la situation de la politique d'immigration et on ne voyait pas non plus - comme vous l'avez relevé- l'apport en termes culturels et économiques de cette immigration. Je crois qu'il est donc réjouissant qu'un pays accepte de voir les choses en face et de mener une politique d'asile et d'immigration.

M. Mohamed Daif (PS). - Je remercie le ministre de ses réponses. J'ai particulièrement apprécié le terme « exilé ». On verra comment il sera possible de l'intégrer dans la suite du débat. Je le préfère à celui d'« asile », car il englobe une plus grande diversité de catégories ou de personnes.

En ce qui concerne le travail au noir, je confirme que la ministre de l'Emploi a adressé à l'ORBEm une circulaire qui doit permettre aux personnes qui ont demandé la régularisation de trouver éventuellement un employeur. Ces personnes ne seraient donc plus concernées par le travail non déclaré. Nous sommes tous deux d'avis, monsieur le ministre, qu'il convient de faciliter l'obtention d'un permis de travail.

Par ailleurs, vous avez déclaré que la Commission de régularisation serait installée le 8 mai alors que, selon vos dires, les premiers résultats de la régularisation étaient attendus pour mars. J'aimerais donc vous demander s'il est exact que cette commission n'est pas encore installée.

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Le secrétariat de la commission est installé et a donc travaillé. Seules les commissions, composées d'un magistrat, d'un avocat et d'un représentant des organisations, ne l'étaient pas. Les choses ayant progressé, les commissions pourront à présent travailler d'autant plus rapidement qu'elles disposeront de dossiers bien préparés.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - Ik dank de minister voor zijn uitvoerige uitleg, maar veel nieuws heb ik niet vernomen. Er is veel in voorbereiding en er staat veel op stapel, maar dat was ook het geval op 1 oktober 1999.

Over de precieze timing van de vernieuwde en ingekorte asielprocedure, een van de belangrijke doelstellingen van het nieuwe migratiebeleid, zoals aangekondigd op 1 oktober 1999, hebben we niet veel vernomen. De hervorming is in voorbereiding. Een auditeur buigt zich over deze materie. Alle initiatieven zitten echter nog duidelijk in de beleidsvoorbereidende fase. Wanneer zal het ontwerp worden ingediend in het Parlement?

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de aangekondigde reorganisatie? De minister deed een nogal zware uitspraak: «De dienst Vreemdelingenzaken is dood.» Weten de betrokken ambtenaren dat al? Wat is de procedure en wat is de timing voor de hervorming van de diensten en voor het wegwerken van de achterstand?

Ik stel deze vragen niet om de minister vast te pinnen op termijnen. De democratie is immers traag en alles moet aandachtig worden bestudeerd. Het hervormen van een administratie loopt niet altijd van een leien dakje en kan niet in een tijdsbestek van enkele maanden gebeuren. Niettemin wil ik een belangrijke bedenking maken.

De eenmalige regularisatiecampagne is voorbij. Ze werd met spoed uitgevoerd op verzoek van een van de coalitiepartners en werd politiek verantwoord door de onredelijke termijnen waarbinnen de asielaanvragen werden behandeld. Nu blijkt echter dat de nieuwe asielaanvragen nog niet binnen een redelijke termijn kunnen worden behandeld en dat zal met grote waarschijnlijkheid over een half jaar en zelfs over een jaar evenmin mogelijk zijn. Met andere woorden, het evenwicht in het beleid tussen de eenmalige regularisatiecampagne, die de achterstand binnen een jaar moest wegwerken, en het tot stand brengen van een nieuwe asielprocedure, eveneens binnen een jaar, zal verdwenen zijn. Bovendien ontstaan nieuwe discriminaties, omdat de nieuwe asielaanvragen niet binnen redelijke termijn zullen worden behandeld, terwijl de eenmalige regularisatiecampagne voorbij is.

Mme Anne-Marie Lizin (PS). - Monsieur le ministre, merci pour la réponse très détaillée que vous nous avez fourni. Je vous remercie aussi d'en tenir compte ultérieurement et, comme le disait Mme Nagy, de la transmettre aux absents particulièrement concernés par certains aspects humains de cette politique.

J'ai deux questions. Vous avez parlé d'une circulaire que vous préparez et qui sera adressée aux communes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus avant la concertation hautement stratégique avec l'Union des Villes? Ou bien est-ce à ce point secret que nous ne pouvons pas savoir ce que vous avez l'intention de nous faire faire?

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Pas du tout. Mais je croyais que nous discutions de votre rapport.

Mme Anne-Marie Lizin (PS). - Oui, mais il serait intéressant de connaître vos intentions.

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Tout à fait. Ce matin, j'ai d'ailleurs donné des explications lors des nombreuses questions qui m'ont été posées à la Chambre. J'ai déjà répondu à de multiples reprises à vos distingués collègues, Mme De Schamphelaere et, notamment, à M. De Crem qui intervient souvent dans ce domaine. Je lui ai répondu de manière circonstanciée, en donnant des délais et en le rassurant quant au respect des éléments de la politique mise en _uvre. Je précise notamment que l'arriéré est en train de se résorber. Je regrette un peu qu'il ne vous rassure pas en vous transmettant l'information que je lui communique.

Mme Anne-Marie Lizin (PS). - Bref, quel sera le contenu de la circulaire?

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - En tant que bourgmestre, vous allez la recevoir dans quelques jours.

Mme Anne-Marie Lizin (PS). - Nous ne pouvons donc pas en connaître les détails. Soit.

Deuxième aspect, monsieur le ministre. Nous aimerions que vous approfondissiez la recommandation concernant la position à adopter durant la présidence belge. Dans l'esprit de la commission de l'Intérieur, il ne s'agit pas seulement de mettre en _uvre les décisions de Tampere. Nous voulons vraiment en faire un point essentiel du travail de la présidence. Le but n'est pas seulement d'impliquer les gouvernement, mais aussi d'associer le débat parlementaire, pas de la façon classique mais d'une façon plus organisée. Nous sommes disposés à y travailler dès maintenant. Je ne pense pas que l'on puisse préparer une grande conférence, à la fois gouvernementale et parlementaire, sur une question qui touche toutes les options politiques dans nos différents parlements d'Europe, sans qu'un petit groupe soit déjà mis au travail très rapidement. Nous aimerions que ce groupe soit mixte et rassemble certains sénateurs et certaines sénatrices directement concernés par la matière, afin que, dans un an et demi, nous arrivions avec une grande initiative sur la question de la fin de l'option zéro. Nous le formulerons encore sans doute d'une façon différente mais c'est bien de la fin de l'option zéro, fictive pour l'Europe, dont il s'agit.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik dank de minister voor zijn antwoord en wil er nog twee puntjes aan toevoegen.

Het eerste betreft de discussie over de quota. Natuurlijk is het ook mijn wens daarover een open discussie te voeren, zonder taboes. Ik verwijs hier naar een uitspraak van vakbondsman Van Heddegem van de LBC, die erop wijst dat er in de bedrijven vandaag mensen te kort zijn en dat er dus iets moet gebeuren. Een bijkomende migratie is dan ook niet uit te sluiten. Ik vraag de collega's geen angst te hebben voor de globalisering. We hebben die stap gezet in de Europese Unie. We hebben gepleit voor het vrij verkeer van personen en het pleit ook gewonnen. Ook op wereldvlak moeten we nu die richting uitgaan. Het is mijn wens dat onze commissie daarover preliminair een debat voert.

Mijn tweede opmerking betreft de problematiek van de zelfstandige arbeid voor geregulariseerden en vreemdelingen in het algemeen. Minister Gabriëls heeft heel wat beloofd, maar ik stel vast dat op dat punt nog helemaal niets is gebeurd. Ik vraag de minister dan ook de boodschap aan zijn collega over te brengen en zo snel mogelijk het nodige te doen.

- La discussion est close.

- Le vote sur les recommandations de la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives aura lieu ultérieurement.