Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-13

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen (Sociale Zaken)

Vraag nr. 341 van de heer Destexhe d.d. 10 januari 2000 (Fr.) :
SIS-kaarten. ­ Statuut van zelfstandige. ­ Verzekerbaarheid.

Sedert 1 januari 2000 vervangen de SIS-kaarten de kleefstrookjes van het ziekenfonds. Deze kaarten moesten dus gevalideerd worden tegen het begin van het jaar.

Voor een aantal verzekerden werd de software om de kaart te lezen aangepast. Voor hen gaat men er stelselmatig van uit dat de grens van de verzekerbaarheid van eind 1999 is verlengd tot eind 2000. De andere verzekerden moeten bij hun ziekenfonds binnenlopen om de chip van hun SIS-kaart te laten « opladen ». Dat geldt onder meer voor de zelfstandigen of verzekerden die de toepassing van internationale overeenkomsten genieten.

Voor zelfstandigen brengt die regeling moeilijkheden mee omdat het betalen van de premie voor « kleine risico's » bepaalt of men recht heeft op gezondheidszorg. Het komt dus hierop neer dat een zelfstandige die de premie voor « kleine risico's » per kwartaal betaalt, om de drie maanden naar zijn ziekenfonds moet trekken om zijn SIS-kaart opnieuw te laten opladen.

Kunt u niet overwegen deze regeling te laten wijzigen om het eraan verbonden tijdsverlies en de ongemakken te vermijden ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid volgende antwoorden mee te delen op zijn vragen.

De dekking van de geneeskundige verzorging die over het algemeen « kleine risico's » wordt genoemd, ressorteert voor een bepaalde zelfstandige niet onder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen maar onder de vrijwillige verzekering, die onder de verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen wordt georganiseerd.

De ziekenfondsen behoren dus de regels vast te stellen voor de betaling van de bijdragen voor die vrijwillige verzekering, en bijgevolg ook de frequentie waarmee de SIS-kaart moet worden bijgewerkt.

Om te voorkomen dat 10 miljoen Belgen zich in de loop van 2000 moeten aanbieden om hun kaart te laten bijwerken heeft een bijzondere werkgroep op het RIZIV voorgesteld om, naar analogie van de automatische verlenging voor 2000, dit ook te doen vanaf 1 januari 2001, evenwel met het grote verschil dat er een verlenging zou worden gegeven voor alle rechthebbenden (dus ook voor de zelfstandigen).

Intussen hebben alle verzekeringsinstellingen zich akkoord verklaard om deze automatische en uniforme verlenging toe te passen voor alle nieuwe verzekerden die op de SIS-kaart een recht hebben dat niet afloopt op « een eerste januari ».

Van zodra het Verzekeringscomité zich gunstig uitspreekt over deze automatische verlenging, zal de Kruispuntbank de nodige technische documenten overmaken aan de leveranciers van de leesapparaten.

Bovendien worden alternatieve technische oplossingen voor het bijwerken van de SIS-kaart onderzocht.