2-39

2-39

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 6 APRIL 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973, alsook de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Stuk 2-373)

Stemming nr. 3

Aanwezig: 57

Voor: 45

Tegen: 5

Onthoudingen: 7

- Het wetsontwerp is aangenomen.

- Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - Onze fractie is uiteraard ook voor de best mogelijke rechtsbescherming van de burgers in ons land. Een goede werking en toegankelijkheid van de Raad van State vinden wij eveneens belangrijk. De allereerste vereiste voor een degelijke rechtsbescherming is uiteraard een degelijke wetgeving. Wij hebben ons dan ook altijd verzet tegen de wet betreffende de regularisatie. Wij vonden dat deze wet aanleiding gaf tot talrijke juridische ongelijkheden en tot onwerkbare procedures. Thans verantwoordt de regering de uitbreiding van de personeelsformatie van de Raad van State door te verwijzen naar deze krakkemikkige wet. Dit is voor ons het bewijs dat het met de beleidsprioriteiten fout zit. Via onze onthouding willen wij aangeven dat er zonder degelijke wetgeving geen goede rechtsbescherming mogelijk is.