2-38

2-38

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 30 MAART 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de mogelijkheid van ruling-afspraken met de administratie van Sociale Zaken» (nr. 2-101)

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - Ingevolge een vereenvoudiging van de administratieve opvolging sluiten bedrijven vaak akkoorden met de Administratie der Directe Belastingen inzake terugbetaling van kosten of privé-gebruik van firmawagens.

Deze akkoorden, die als een systeem van ruling kunnen worden beschouwd, hebben het voordeel dat de rechtszekerheid voor de betrokken werkgevers en werknemers toeneemt aangezien het akkoord meestal wordt gesloten vooraleer de regeling in werking treedt. Bovendien leiden ze tot een vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen van de ondernemingen. Zo moeten er voor allerhande kleinere uitgaven voor representatie, parking en telefoon geen bewijsstukken meer worden bijgehouden.

Tot op heden is een ruling-afspraak met de administratie van Sociale Zaken onmogelijk. Dit leidt tot een grote onzekerheid omdat de sociale inspectie en de RSZ een regularisatie kunnen eisen met vijf jaar terugwerkende kracht. De betrokken ondernemingen kunnen de terugbetaalde kosten dan vaak niet meer verantwoorden omdat hierover een akkoord was gesloten met de Administratie der Directe Belastingen.

Graag had ik van de minister vernomen waarom er niet in een ruling-systeem wordt voorzien voor de sociale administraties.

Is het in het kader van de rechtszekerheid niet wenselijk dat de gehele administratie, zowel Belastingen als Sociale Zekerheid, een eenduidig standpunt in elk concreet dossier inneemt?

Kan men er niet voor zorgen dat de andere administraties rekening houden met de reeds bestaande afspraken met de Administratie der Directe Belastingen?

De heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen. - De vorige regering heeft de vraag inzake het tot stand brengen van een systeem van sociale ruling besproken en heeft terzake een ontwerp voorbereid. Die vraag had in de eerste plaats betrekking op de materie die door de RSZ wordt beheerd en meer in het bijzonder op de voor betaling van bijdragen vatbare bedragen waarmee de ondernemingen rekening moeten houden.

Het beheerscomité van de RSZ heeft op 26 maart 1998 en de Nationale Arbeidsraad op 17 juli 1998 een unaniem advies uitgebracht dat uitnodigde het principe van het paritair beheer te behouden en geen wijzigingen aan te brengen in de huidige structuur van de bevoegdheidsniveaus inzake de toepassing van de reglementering betreffende de sociale zekerheid voor werknemers.

In dit advies worden de fundamentele verschillen onderstreept tussen het fiscaal en het sociaal dossier. Er wordt op gewezen dat de gecentraliseerde structuur van de RSZ de eenvormige en snellere besluitvorming vergemakkelijkt.

De sociale partners hebben zich ertoe verbonden de mogelijkheden te onderzoeken om de werking van de bestaande structuur te verbeteren door procedures in te stellen die het de administratie van de RSZ en zijn beheerscomité mogelijk moeten maken de door de werkgevers gestelde vragen sneller te beantwoorden teneinde de rechtszekerheid te waarborgen inzake het loon waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Dienaangaande werden er voorstellen geformuleerd betreffende de aanpassing van het kader en de aanpassing van de loopbaan van juristen-experts.

De sociale partners waren het erover eens dat de standpunten van de diensten van de RSZ en deze van de diensten van het departement van Sociale Zaken moeten overeenstemmen, in het bijzonder met betrekking tot vragen die de werkgevers aangaan. Als dit niet het geval is, kan dat inderdaad tot uiteenlopende interpretaties aanleiding geven.

In maart van vorig jaar heeft het departement van Sociale Zaken praktische regels vastgelegd voor een pilootexperiment van gezamenlijke interpretatie betreffende de basis waarop sociale zekerheidsbijdragen door de werkgevers verschuldigd zijn. Dit experiment is op 1 juni 1999 gestart en heeft geleid tot een akkoord omtrent het feit dat de onderrichtingen aan de werkgevers, die door de RSZ worden opgesteld, de gemeenschappelijke basis vormen voor de interpretatie van de in voege zijnde teksten. Dit is niet zo evident als het op het eerste gezicht lijkt. Het departement van Sociale Zaken zou ook een eigen interpretatie naar voren kunnen schuiven. Het is bovendien een publiek geheim dat de werkgevers geneigd zijn meer vertrouwen te hebben in de RSZ omdat ze daar nauwer bij betrokken zijn.

De RSZ geeft bovendien in alle materies de voorkeur aan een eenvormige publieke interpretatie van de teksten. De Rijksdienst waakt erover dat identieke begrippen in wetten die door verschillende openbare diensten worden toegepast, maar zich tot hetzelfde doelpubliek richten, op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd. Aldus beroept de fiscale administratie zich inzake maaltijdcheques op de praktijk van de RSZ, terwijl de RSZ op haar beurt voor de representatiekosten rekening houdt met de beslissingen van de belastingcontroles.

Daarbij komt nog dat het standpunt dat door de RSZ wordt ingenomen naar aanleiding van vragen van ondernemingen met betrekking tot een correcte interpretatie van de socialezekerheidswetgeving, elke juridische onzekerheid voor de ondernemingen vermijdt vermits een eventuele veranderde interpretatie slechts voor de toekomst geldt.

Uit de verschillende elementen die ik heb aangehaald, mag blijken dat ik het niet nodig vind om dringend een systeem van sociale ruling uit te werken, laat staan in te voeren. In het verleden zijn er terzake voorstellen geweest, maar er werden ook heel wat bezwaren gemaakt. Bovendien biedt het feitelijk functioneren van de instellingen voldoende garanties, wat de behoefte aan een sociale ruling toch enigszins nuanceert.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - Uit het antwoord van de minister blijkt dat er initiatieven worden genomen inzake de administratieve vereenvoudiging en de bevordering van de rechtszekerheid van de bedrijven ten opzichte van de overheid. Het gaat echter om kleine stappen. Ik hoop dat de regering erop zal toezien dat er geleidelijk een eenduidige administratie wordt uitgewerkt teneinde de ondernemingen meer rechtszekerheid te garanderen.

- Het incident is gesloten.

(De vergadering wordt geschorst om 16.25 uur. Ze wordt hervat om 16.35 uur.)

(Voorzitter: de heer Armand De Decker.)