2-38

2-38

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 30 MARS 2000 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Erika Thijs au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères sur «l'inauguration officielle de l'Observatoire européen pour le racisme et la xénophobie à Vienne» (n° 2-198)

M. le président. - M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur, répondra au nom de M. Louis Michel, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères.

Mevrouw Erika Thijs (CVP). - Door de verordening van de Europese Raad van 2 juni 1997 werd het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat opgericht. Dit Europees Centrum is in Wenen gevestigd en wordt op 7 april eerstkomend officieel geopend in aanwezigheid van de Oostenrijkse president, de voorzitter van het Europees Parlement en de voorzitter van de Europese Commissie. Deze laatste en de directeur van het Waarnemingscentrum hebben een officiële uitnodiging gestuurd naar de staatshoofden van de lidstaten van de Europese Unie om deze plechtige opening, alsook het congres over politiek en racisme, in Wenen op 7 en 8 april bij te wonen. Tot op heden wenst ons land geen officiële bilaterale contacten te onderhouden met Oostenrijk. De opening van het Waarnemingscentrum is echter een lovenswaardig initiatief op multilateraal niveau. Welke houding zal de regering aannemen ten aanzien van de uitnodiging? Wie zal de Belgische regering afvaardigen, wetende dat de voorzitter van de Europese Commissie erop staat dat elke lidstaat een zo hoog mogelijke delegatie stuurt? Hoe past deze mogelijke deelname in het Belgische beleid dat de jongste weken ten aanzien van de Oostenrijkse regering werd gevoerd?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat wordt op 7 april aanstaande in Wenen officieel geopend. De president van Oostenrijk, de heer Klestil, de voorzitter van het Europees Parlement, mevrouw Fontaine, en de voorzitter van de Europese Commissie, de heer Prodi, zullen de openingsplechtigheid inderdaad bijwonen.

Ingevolge een gezamenlijk initiatief van mijzelf en mijn Nederlandse en Luxemburgse collega's , heeft mijn Nederlandse collega van Buitenlandse Zaken, namens ons, de andere ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie op 23 februari laatstleden een brief geschreven waarin we hen ervan op de hoogte brengen dat wij de openingsplechtigheid zullen bijwonen en hen vragen ons voorbeeld te volgen. We willen deze gelegenheid immers aangrijpen om het belang van de rol en de taak van het Waarnemingscentrum politiek te onderstrepen.

De Belgische deelname aan de openingsplechtigheid van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat past perfect in het regeringsbeleid ten opzichte van Oostenrijk. België past de maatregelen toe waartoe de veertien lidstaten van de Europese Unie hebben besloten. De Unie is immers gebaseerd op gemeenschappelijke humanistische waarden en principes van vrijheid, democratie en mensenrechten. We moeten er dan ook op toezien dat deze waarden worden nageleefd. Het is duidelijk dat het Waarnemingscentrum tot die doelstelling zal bijdragen.

De heer Chevalier, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, zal de Belgische regering op de openingsplechtigheid vertegenwoordigen. De premier en ikzelf zijn die dag in Kigali voor de herdenking van de Rwandese genocide.