2-34

2-34

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 16 MARS 2000 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Proposition de loi étendant le taux de T.V.A. applicable à l'horticulture ornementale à la fourniture de plantes et de fleurs pour l'aménagement de jardins (de M. Ludwig Caluwé, Doc. 2-67)

Mevrouw Mimi Kestelijn-Sierens (VLD). - De heer Caluwé heeft de VLD vanmorgen verweten zijn voorstel niet te willen goedkeuren, hoewel wij tijdens de vorige zittingsperiode een identiek voorstel hebben ingediend.

In de eerste plaats herinner ik eraan dat de VLD in 1996 als eerste het initiatief heeft genomen om een BTW-verlaging in de sierteelt voor te stellen. De CVP is toen echter met de eer gaan lopen omdat deze verlaging kon worden gerealiseerd door een koninklijk besluit.

Voorts heeft de minister van Financiën erop gewezen dat de verlaging van de BTW nu onmogelijk is omdat de tuinaanleg volgens de Europese regelgeving een activiteit is waarin de dienstverrichting moeilijk kan worden gescheiden van de levering van producten of planten.

Ten slotte heeft de regering een pakket van lastenverlagingen aangekondigd dat de hele bevolking ten goede zal komen.

De heer Ludwig Caluwé (CVP). - Ik heb de opmerkingen genoteerd die mevrouw Kestelijn in naam van de VLD heeft geformuleerd. Ik richt mij nu in de eerste plaats tot de leden van de VLD- en de PRL-fractie, die in tegenstelling tot vanmorgen, in groten getale aanwezig zijn.

Ik zal de reden waarom de CVP het voorstel verdedigt, nogmaals uitdrukkelijk toelichten en ik hoop hiermee ook de andere leden te kunnen overtuigen. Aangezien de commissie het voorstel heeft verworpen, betekent dit dat wij tegen de conclusies van het verslag zullen stemmen.

De inhoud van het wetsvoorstel is de exacte kopie van een voorstel dat ik tijdens de vorige regeerperiode samen met de heren Verhofstadt en Hatry heb ingediend. Bovendien heeft de VLD-voorzitter, de heer Karel De Gucht, in de loop van deze regeerperiode een brief aan een aantal tuinaannemers gericht, waarin hij de huidige regeling een belangrijke discriminatie noemt, die bovendien het zwartwerk in de hand werkt. Hij roept de VLD-fracties daarom op het voorstel opnieuw in te dienen. Ik had dat echter reeds gedaan. Het lijkt mij dan ook logisch dat de VLD-fractie gevolg geeft aan de oproep van haar partijvoorzitter en dat ze het voorstel steunt.

Ik zie niet in waarom in ons land geen lager BTW-tarief kan worden toegepast, terwijl dat in Nederland wel mogelijk is. De heren De Gucht en Verhofstadt weten ongetwijfeld dat het wel mogelijk moet zijn. Anders zie ik niet in waarom ze een voorstel hebben ingediend en die brief hebben geschreven.

Ten slotte wil ik de VLD eraan herinneren dat de wijziging van het BTW-tarief op de sierteelt in 1996-1997 er gekomen is omdat de CVP-Kamerfractie - ook al zat de CVP toen in de regering met de SP - bereid was hiervoor een wisselmeerderheid met de VLD te vormen. Daardoor heeft de toenmalige regering voor de uitvoering op Europees niveau gezorgd.

Ik hoop dat de VLD ons voorbeeld van 1996-1997 zal volgen en dat ze het voorstel steunt. (Applaus)

M. le président. - Nous votons sur les conclusions de la commission qui propose le rejet de la proposition de loi.

Vote n° 5

Présents: 56

Pour: 36

Contre: 15

Abstentions: 5

- Les conclusions sont adoptées.

- La proposition de loi est donc rejetée.