2-415/1

2-415/1

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

25 APRIL 2000


Voorstel van resolutie over de sociaal verantwoorde productie

(Ingediend door de heer Marcel Colla)


Naar aanleiding van de aanneming door de Senaat van het wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie, is de Senaat van mening dat :

1. de regering in de nodige begrotingskredieten dient te voorzien voor de uitvoering van de wet en voor een informatiecampagne over de wet ten behoeve van, enerzijds, de consumenten en, anderzijds, producenten, invoerders en distributeurs;

2. de regering en de Europese Parlementsleden initiatieven dienen te nemen om de inhoud van deze wet uit te breiden tot de Europese Unie;

3. de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking initiatieven dienen te nemen om de betrokken landen te informeren over de betekenis van de wet, om controle ter plaatse te organiseren en om het scheppen van lokale omstandigheden die een verantwoorde sociale productie in die landen mogelijk maken, te ondersteunen;

4. de regering, in samenwerking met de commissie voor de Buitenlandse betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat, de betrokken organisaties moet blijven helpen bestaande initiatieven te coördineren en nieuwe initiatieven te nemen ter verwezenlijking van een ruimer kader van « eerlijke handel »;

5. de regering, in samenwerking met dezelfde commissie, maatregelen moet nemen om te waken over de uitvoering van de wet.

Marcel COLLA.