2-25

2-25

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 27 JANUARI 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie over źde opvang van kandidaat-vluchtelingen in de provincie West-Vlaanderen╗ (nr. 2-108)

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Op 20 januari laatstleden heeft de minister in de Kamer vermeld dat West-Vlaanderen met ongeveer 11% van de bevolking 10% van de circa 25000 kandidaat-vluchtelingen opvangt. Volgens het spreidingsplan zouden er iets meer dan 2000 aan West-Vlaanderen zijn toegewezen. De cijfers kloppen niet helemaal; er is een verschil van 500, maar daarover we willen niet vitten.

Zopas heeft de minister in de Kamer naar mijn vraag verwezen, maar ook daar is hij niet preciezer geweest. In mijn vraag staat niet dat Agalev vragende partij is om meer kandidaat-vluchtelingen op te vangen, maar wel dat er aan de kust nog voldoende gezonde ruimte is om meer kandidaat-vluchtelingen op te vangen, gelet op de vele vakantiecentra die buiten het seizoen gesloten zijn. Ik verwijs naar het Home Fabiola en andere gebouwen, zoals het centrum in Den Haan, dat jammer genoeg van bestemming is veranderd. Het verwondert mij dat aan onze rustige en gezonde kust niet veel meer opvangcentra zijn. Zeker voor jonge, bejaarde of zieke vluchtelingen is de kust bijzonder geschikt. Ze zouden er goed zijn.

Graag had ik dan ook vernomen, met exacte cijfers, hoe de kandidaat-vluchtelingen in West-Vlaanderen verdeeld zijn over de verschillende agglomeraties en over de vakantiecentra aan de kust. Waarom wordt het Home Fabiola te Bredene, waar toch drie jaar asielzoekers te gast waren, niet meer gebruikt? Daardoor is het totaal verloederd en kan het enkel weer in gebruik worden genomen mits er grote kosten worden gedaan.

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie. - Ik stel vast dat de parlementsleden uit de stad Diksmuide bijzonder in deze problematiek ge´nteresseerd zijn. Daarnet vroeg een van hen in de Kamer om geen kandidaat-vluchtelingen meer in West-Vlaanderen op te nemen; nu komt er een vraag om dat wel te doen.

We hebben geen exacte cijfers over de verdeling van de kandidaat-vluchtelingen over de regio's. Onze meest recente gegevens dateren uit 1999 en de rest is het resultaat van extrapolatie per provincie op basis van het spreidingsplan. Volgens dat plan vangt West-Vlaanderen thans 13,4% van de kandidaat-vluchtelingen op. Het verschil van 500 is al achterhaald, want de nieuwe versie van het spreidingsplan houdt immers een nieuwe verdeling in over de verschillende regio's. De regio met het laagste aantal kandidaat-vluchtelingen is in elk geval Diksmuide, met een zeventigtal vluchtelingen in het hele arrondissement. Als de heer Maertens suggesties heeft om hierin verandering te brengen, moet hij die maar geven.

Over het Home Fabiola wil ik heel duidelijk zijn. Het werd een viertal jaren geleden gesloten door het Rode Kruis, niet door mij, samen met vier andere centra in verschillende provincies van het land. Op dat ogenblik waren er maar iets meer dan 11 000 asielzoekers en verschillende centra hadden een bezettingsgraad van minder dan 50%. De vijf centra met de laagste bezettingsgraad werden toen gesloten. Het Rode Kruis heeft dat zelf gedaan, zonder de minister daarover te raadplegen. Het Home Fabiola kan op het ogenblik niet worden gebruikt, omdat het in een nog slechtere toestand verkeert dan voorheen. Bovendien ligt het door een gewestplanwijziging in een duinenzone, zodat er geen bouwvergunning kan worden gegeven om het gebouw te herstellen en aan te passen. Wanneer de lopende gewestplanprocedure zal zijn afgerond, wordt het gebouw definitief gesloten en over een maand of drie gesloopt. Het zou dan ook gek zijn om nu werken uit te voeren en het dan af te breken, zoals gepland in het kader van het duinenactieplan. Dat wordt ook door de Vlaamse regering niet tegengesproken, integendeel.

Verder sta ik open voor elke suggestie om ergens een vluchtelingencentrum te vestigen. We zijn op dat punt immers niet erg verwend.

De heer Michiel Maertens (AGALEV). - Ik dank de minister voor zijn antwoord. Eigenlijk heb ik alleen over de kust gesproken en nooit over Diksmuide dat, zoals u wel weet, ten gevolge van verzanding sinds de 13de eeuw al niet meer aan de kust ligt.

Ik heb ook niet gevraagd het Home Fabiola te herstellen. Ik heb enkel vastgesteld dat de kust heel wat mogelijkheden biedt die tot nog toe niet voldoende werden gebruikt. Ik zal samen met de minister op zoek gaan.