2-20

2-20

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

WOENSDAG 22 DECEMBER 1999 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (Stuk 2-227) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Mevrouw Mimi Kestelyn-Sierens (VLD), rapporteur. - Het wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen werd met een aantal technische amendementen door de Kamer op 15 december aangenomen. Daags nadien, op 16 december, werd het geëvoceerd door de Senaat.

De commissie voor de Financiën en de Begroting en voor de Economische Aangelegenheden van de Senaat heeft de bespreking van het ontwerp aangevat op 15 december en heeft het op 16 december goedgekeurd.

De minister van Financiën heeft eerst de zes krachtlijnen van het ontwerp toegelicht. Ik vermeld ze in het kort. Voor meer gegevens verwijs ik naar het verslag.

Ten eerste zullen de belastingschalen opnieuw worden geïndexeerd. De indexering van de belastingschalen bleef geblokkeerd van 1993 tot 1998 en wordt nu opnieuw integraal toegepast. Volgens de minister kan aan deze verworvenheid niet meer worden getornd.

Ten tweede zal de aanvullende crisisbelasting van 3% op de personenbelasting geleidelijk in een meerjarenprogramma worden afgeschaft. Hierbij zal rekening worden gehouden met de budgettaire mogelijkheden en met de laagste inkomens.

Ten derde worden kindvriendelijke maatregelen genomen. Zo wordt voorgesteld om de aftrek van 345 frank voor de opvang van kinderen onder de 3 jaar te verhogen tot 450 frank en de belastingvrijstelling voor kinderen jonger dan 3 jaar, voor wie geen opvangkosten worden afgetrokken, te brengen van 10.000 frank op 13.000 frank niet geïndexeerd. Dit betekent 16.000 frank voor 1999.

Ten vierde wordt ter uitvoering van een Europese richtlijn voor een termijn van drie jaar de verlaging voorgesteld van het BTW-tarief van 21% tot 6% voor arbeidsintensieve diensten in twee sectoren, namelijk de bouw en de hersteldiensten.

Ten vijfde zullen de registratierechten voor de naturalisatieprocedure worden afgeschaft.

Ten zesde wordt voorzien in een vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing die verschuldigd is voor de bezoldiging van werknemers aan boord van schepen die onder een vlag van een lidstaat van de Europese Unie varen en die tot de koopvaardij behoren of die baggerwerken uitvoeren. Nadat de regering hierom werd verzocht in de Kamer, wil ze omwille van de internationale concurrentie de maatregel ook uitbreiden tot de sleepvaart, een sector die wordt beschouwd als een onderdeel van de binnenvaart. Dit kan bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

De minister van Financiën heeft erop gewezen dat met dit eerste pakket maatregelen gedeeltelijk concrete invulling wordt gegeven aan wat in het regeerakkoord staat, namelijk de fiscale en de parafiscale druk op de inkomsten uit arbeid verminderen. Het ontwerp is een eerste stap in de verlaging van de lasten in afwachting van een echte hervorming van de personenbelasting, die volgend jaar zal worden aangevat.

De voorgelegde tekst bevat ook een aantal maatregelen met betrekking tot De Post, die zal worden omgevormd tot een naamloze vennootschap van publiek recht. De minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties heeft gewezen op de legistieke gevolgen van deze omvorming, opgenomen in het ontwerp, meer bepaald met betrekking tot de statuten en de samenstelling van de raad van bestuur. Daarnaast stelt hij ook nog een wijziging voor om het mogelijk te maken dat de statuten kunnen afwijken van de zeer rigide vorm van samenstelling van het directiecomité.

Bij de algemene bespreking hebben verschillende collegae van de meerderheid zich over het ontwerp verheugd omdat het een aanzet vormt naar een verdere verlaging van de belastingdruk. Iedereen is er zich van bewust dat het om een beperkt pakket maatregelen gaat gezien de geringe beschikbare budgettaire ruimte. Het is positief dat de voorgestelde maatregelen rekening houden met de laagste inkomenscategorieën.

Er was natuurlijk ook kritiek, maar daarvoor verwijs ik naar het uitgebreid relaas in mijn schriftelijk verslag. Kritiek werd onder meer geuit op de voorgestelde regeling voor de geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbelasting, die discriminerend is voor de gehuwden.

De vermindering waarin de regering voorziet, geldt per aanslag zodat samenwonenden die een afzonderlijke aanslag krijgen, sneller in aanmerking komen voor de vermindering van de crisisbelasting. Gehuwden komen door de gezamenlijke aanslag in een hogere inkomenscategorie terecht zodat ze de vermindering later zullen ontvangen.

Met betrekking tot de verlaging van het BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten werden vragen gesteld en opmerkingen geformuleerd over de eventuele uitbreiding ervan naar andere sectoren, bijvoorbeeld naar de sector van de persoonlijke diensten en van de thuiszorg, en over de BTW-verlaging in de sierteelt. Bloemen en planten aangekocht bij een bloemenzaak zijn sinds 1 oktober 1996 onderworpen aan een verlaagd BTW-tarief van 6%, terwijl bloemen en planten geleverd door aanleggers van tuinen onderworpen blijven aan het BTW-tarief van 21%.

Ook op het kosteloos maken van de naturalisatie werd er kritiek geuit.

Een laatste reeks opmerkingen had betrekking op de voorgestelde wijziging van de samenstelling van de raden van bestuur en de directiecomités van De Post en van alle naamloze vennootschappen van publiek recht.

De voornoemde opmerkingen werden bij wijze van 14 amendementen tijdens de artikelsgewijze bespreking besproken. Ze werden allemaal verworpen.

Het wetsontwerp in zijn geheel werd aangenomen met 10 stemmen tegen 3 bij 1 onthouding.

De VLD-fractie zal het ontwerp goedkeuren.

Namens de VLD-fractie wens ik nog het volgende te zeggen. De verlaging van de fiscale en parafiscale druk staat in het regeerakkoord. Toch moeten we rekening houden met de budgettaire marge waarover we beschikken. We zien het huidige pakket dan ook als een eerste etappe in het plan van de regering om de belastingdruk te verlagen. De voorgestelde maatregelen zijn voorzichtig maar goed. Ik verklaar me nader.

De wet-Grootjans van 1 augustus 1985 gaf de aanzet tot een volledige indexering van de belastingschalen. Deze werd geschorst van 1993 tot 1998, wat in feite neerkwam op een meerjarenplan om de belastingdruk jaarlijks te verhogen. Vanuit politiek-opportunistisch oogpunt was dit natuurlijk heel aantrekkelijk voor de vorige regering, die slechts eenmaal naar het Parlement moest gaan om de belastingverhoging te bekomen.

De VLD is verheugd dat de regering de herindexering van de belastingschalen niet langer uitstelt. Voor het jaar 1999 komt dit neer op een belastingvermindering met 8,4 miljard en voor het jaar 2000 op een vermindering met 17,5 miljard.

De crisisbelasting betekent sinds haar invoering een bijkomende fiscale last van ongeveer 175 miljard frank voor alle belastingplichtigen die aan de personenbelasting onderworpen zijn. Vandaag kost deze bijdrage elk jaar meer dan 30 miljard frank. Deze belasting op de belasting zette veel kwaad bloed bij zwaar getergde belastingplichtigen, waaronder vooral gepensioneerden die mij talloze klachten lieten aanhoren.

Het lijkt mij niet meer dan billijk dat de belastingbetaler die de voorbije jaren zware inspanningen heeft gedaan, daarvan nu als eerste de vruchten zal kunnen plukken. Wij betreuren dat het afbouwen wegens de beperkte budgettaire ruimte niet sneller kan en niet geldt voor iedereen.

Een Europese richtlijn biedt de mogelijkheid om de BTW-tarieven op arbeidsintensieve diensten te verminderen. De regering heeft daarop ingespeeld voor twee sectoren. Het betreft hoofdzakelijk de horecasector en de sector van de haarkappers. Er kon natuurlijk worden verwacht dat een aantal mensen misnoegd zouden zijn omdat zij niet voor deze gunstmaatregel in aanmerking worden genomen.

De VLD vraagt dan ook aan de regering om een aantal compensatiemaatregelen te treffen. In dit verband verheugt het ons dat de regering overweegt om de restaurantkosten opnieuw voor 100% fiscaal aftrekbaar te maken.

Persoonlijk vind ik dat er ook iets moet gebeuren voor de personenzorg en de thuiszorg. De minister heeft beloofd een fiscale maatregel te nemen voor het huispersoneel, zodat deze arbeid uit het zwart circuit kan worden gehaald. Deze zaak wil ik zeker volgen.

De VLD staat achter de regeringsmaatregelen inzake kinderopvang. De VLD zal zelf een aantal initiatieven nemen om de fiscale aftrekbaarheid van de kosten voor kinderopvang te verhogen.

De vier voornoemde maatregelen brengen voor het jaar 1999 een vermindering van de belastinginkomsten met zich van 11,4 miljard en voor het jaar 2000 van 24,5 miljard frank.

De VLD juicht toe dat in ons land eindelijk een aanvang wordt gemaakt met de verlaging van de belastingen, een absolute noodzaak voor de uitbouw van de actieve welvaartstaat.

De regering stelt ook voor om de werkgevers in de bagger- en koopvaardijsector vrij te stellen van de verplichting om de ingehouden bedrijfsvoorheffing door te storten aan de Belgische Schatkist. De Belgische sleepvaartsector telt meer dan 600 werknemers en vervult een sleutelfunctie in onze economie. Nochtans heeft deze sector op twee jaar tijd de helft van zijn omzet verloren omdat hij niet langer kan concurreren in een vrijgemaakte Europese markt. De loonkosten zijn immers het dubbele, tot twee derde hoger, dan voor Nederlandse en Duitse slepers. De VLD vraagt de regering met aandrang om de maatregel zo spoedig mogelijk tot deze sector uit te breiden.

Ten slotte bevat het ontwerp van fiscale programmawet een aantal bepalingen met betrekking tot De Post. Het hoeft geen betoog dat de positie van De Post met de nakende liberalisering van de markt zeer wankel is. Nu reeds heeft het bedrijf voor een aantal producten en diensten heel wat van zijn marktaandeel verloren. De Post heeft blijkbaar een zeer slecht imago bij het bedrijfsleven. De huidige bedrijfsstructuur en -organisatie is niet aangepast aan de realiteit op de postmarkt, die onder meer door de doorbraak van technologieën als e-mail razendsnel evolueert.

De omvorming van De Post tot een NV is alvast een eerste noodzakelijke stap om van het bedrijf een modern en performant bedrijf te maken en om de normale praktijken inzake corporate governance te kunnen toepassen. Het moet mogelijk zijn om De Post op een sociaal verantwoorde wijze, en rekening houdend met de verwachtingen van het personeel, te laten binnentreden in de 21ste eeuw.

We zien met veel belangstelling uit naar de voorstellen van de minister inzake belastinghervorming voor volgend jaar. We hopen dat die veel ingrijpender zullen zijn. Hopelijk zal de verlaging van de fiscale lasten verder worden uitgebreid.

Ik dank de diensten van de Senaat die ervoor hebben gezorgd dat het verslag tijdig kon worden opgesteld.

De heer Ludwig Caluwé (CVP). - Ik ben werkelijk ontroerd door de wijze waarop zowel in de memorie van toelichting en in de inleiding van de minister als in het verslag van de rapporteur en haar toelichting van het VLD-standpunt uitgebreid wordt gesproken over zaken die ik in het wetsontwerp zelf niet heb kunnen terugvinden. Er werd gesproken over de indexering en de niet-indexering van de belastingschalen. Ik heb in de tekst gezocht naar wijzingen in die zin, maar ik heb niets gevonden. We zullen daarover morgen niet moeten stemmen: er staat niets over in het wetsontwerp. Nochtans kreeg dit punt heel veel aandacht in de memorie van toelichting en tijdens de bespreking. Het lijkt wel een virtuele bespreking over iets wat in de lucht hangt, maar concreet gezien niets om het lijf heeft.

Dit geldt ook voor de verlaging van een aantal BTW-voeten. Ook hierover wordt uitgebreid gesproken zonder dat ze in de fiscale programmawet worden vermeld. We hebben een amendement ingediend in een poging toch één concrete wijziging te realiseren, zodat al die besprekingen en al dat papier niet nutteloos zijn geweest.

Dat in het wetsontwerp niets staat over de verlaging van de BTW-voeten hoeft niet te verbazen, omdat het een materie is die hoofdzakelijk bij koninklijk besluit wordt geregeld. Bovendien is hierover reeds lang op Europees niveau onderhandeld. Dit heeft nu eindelijk tot resultaten geleid.

Wat de indexering van de belastingschalen betreft, is het toch wel grof dat het belangrijkste punt waarnaar de regering steeds verwijst bij de verantwoording van dit ontwerp, eigenlijk een maatregel van de vorige regering is.

De regering tooit zich met de veren van de vorige regering. Wat ze daar bovenop kan doen, kan ze alleen maar doen omdat de vorige regeringen erin zijn geslaagd om de begroting te saneren en ons land een koers te laten varen waardoor het kon toetreden tot de Europese Muntunie. We kunnen nu de vruchten plukken van de inspanningen die de vorige regeringen hebben opgelegd en die door de burgers werden gedragen. Er zijn belangrijke vorderingen gemaakt, maar er wordt nog niet eens verwezen naar degenen die ze mogelijk hebben gemaakt. Integendeel, de eerste maatregelen die de vorige regering heeft genomen om de burgers gedeeltelijk te belonen voor de geleverde inspanningen, worden als een eigen verdienste gezien.

Concreet gezien is de totale belastingvermindering voor dit jaar 11 miljard. De indexering van de belastingschalen is alleen al goed voor meer dan 8 miljard. De beslissingen van de nieuwe regering zijn dus terug te brengen tot een bedrag van 3 miljard. Ik zal later nog uitleggen wat die 3 miljard aan vermindering juist inhoudt.

Dan kom ik bij de BTW-tarieven. We appreciëren dat de regering inspeelt op wat Europa mogelijk maakt, en een aantal BTW-tarieven verlaagt. We doen een concreet voorstel om daar nog een maatregel aan toe te voegen. Tijdens de vorige regeerperiode heb ik met de huidige eerste minister, de heer Verhofstadt, die de voorbije jaren niet zo veel wetsvoorstellen heeft ingediend, toch één wetsvoorstel ingediend met betrekking tot een zaak die de vorige minister van Financiën over het hoofd had gezien. De BTW in de sierteelt werd van 21% naar 6% verlaagd. De minister van Financiën had echter over het hoofd gezien dat personen die aan tuinaanleg doen, ook sierteeltproducten leveren. Zo ontstond de absurde situatie waarin een particulier 6% BTW moet betalen wanneer hij producten aankoopt bij een sierteler, en 21% als hij die producten koopt via een tussenpersoon die de tuin aanlegt. Dit is een discriminatie die in andere landen niet bestaat. In Nederland geldt het lage BTW-tarief voor alle sierteeltproducten, hoe of waar ze ook worden verkocht.

We hebben deze kleine rechtzetting nu in een amendement opgenomen, dat het amendement-Verhofstadt mag worden genoemd. Het zou de huidige meerderheid sieren mocht ze dit amendement, dat overeenstemt met het wetsvoorstel van haar regeringsleider, goedkeuren.

Dan kom ik bij de crisisbelasting. We hebben onze twijfels bij de wijze waarop de regering de geleidelijke afbouw van deze belasting uitwerkt. Dit gaat volkomen in tegen het regeerakkoord. Het is natuurlijk niet ons probleem, maar ik wijs de leden van de meerderheid erop dat in het regeerakkoord staat dat verder werk zal worden gemaakt van de fiscale discriminatie van de gehuwden tegenover de samenwonenden. Met de voorgestelde daling van de crisisbelasting wordt de bestaande discriminatie vergroot.

Dit is niet uniek voor deze federale meerderheid, want hetzelfde doet zich voor op Vlaams niveau, waar met betrekking tot de afcentiemen en de verminderingen voor de elektriciteitsrekening gehuwden en gezinnen met kinderen eveneens worden gediscrimineerd ten opzichte van alleenstaanden en samenwonenden.

Voor de afcentiemen kiest de Vlaamse regering voor een forfaitaire vermindering per belastingaangifte, wat betekent dat een alleenstaande 900 frank en twee gehuwden met een of meerdere kinderen eveneens 900 frank krijgen, terwijl samenwonenden, al dan niet met kinderen, 1 800 frank ontvangen. Deze aberratie is het resultaat van de beslissingen van de nieuwe Vlaamse meerderheid.

Voor de elektriciteitsprijzen geldt hetzelfde. Ook hier wordt een vermindering per aansluiting gegeven, ongeacht of die aansluiting wordt gebruikt door één persoon of een gezin met verschillende kinderen. De verlaging gebeurt dus niet volgens het aantal personen, een principe dat wij in het verleden voor het waterverbruik hanteerden, maar per aanslag.

Sta me toe een voorbeeld te geven van de maatregel van de federale regering inzake de crisisbelasting. Twee samenwonenden met elk een inkomen van 800 000 frank zullen na de goedkeuring van de maatregelen van de regering nog slechts 9 488 frank crisisbelasting betalen, terwijl twee gehuwden met ieder een inkomen van 600 000 frank - of per persoon 200 000 frank minder - 12 651 frank zullen blijven betalen. Met andere woorden, de twee gehuwden, die 400 000 frank minder inkomsten hebben, betalen 3 000 frank meer crisisbelasting dan de twee samenwonenden, die samen meer verdienen. Dat is toch wel een ernstige discriminatie..

De vorige regering nam een aanvang met de afbouw van de jammer genoeg in de fiscaliteit ingebouwde discriminatie. De huidige regering had in haar regeerakkoord beloofd die trend verder te zetten, maar de eerste maatregelen die worden genomen, tonen het tegenovergestelde aan.

Hoewel ik er niet op rekende, had ik toch gehoopt dat de regering een amendement zou indienen om de maatregelen met betrekking tot de daling van de crisisbelasting huwelijksneutraal te maken. Jammer genoeg is dit niet het geval. Ik kan dan ook niets anders dan het amendement dat we in commissie hadden ingediend, opnieuw voorleggen in een poging het euvel te herstellen. Ik geef evenwel toe dat de goedkeuring ervan de inkomsten van de federale overheid zal doen verminderen, maar de Kamer van volksvertegenwoordigers, die verantwoordelijk is voor de kredieten en het ontwerp opnieuw zal moeten behandelen na goedkeuring van wijzigingen in de Senaat, zal in staat zijn deze operatie financieel neutraal te maken. Door de goedkeuring van deze wijzigingen geeft de Senaat alleszins een belangrijk signaal.

De maatregelen met betrekking tot de kinderopvang vinden we goed, maar te beperkt. Er is niet alleen nood aan kinderopvang voor kinderen tot drie jaar, maar ook aan kinderopvang voor kinderen tussen drie en twaalf jaar. Nu er budgettaire ruimte komt, had de regering terzake een fiscaal signaal kunnen geven. Daarvan vinden we echter niets terug. De maatregelen voor de niet-erkende kinderopvang lijken ons bovendien eveneens relatief gering te zijn, waardoor een discrepantie ontstaat tussen de erkende en de niet-erkende kinderopvang.

Ook met betrekking tot de sleepvaart dienen wij opnieuw een amendement in, dat overigens door sommige leden van de meerderheid in de Kamer werd voorgelegd. Net zoals de vorige regering stelt de nieuwe regering nuttige maatregelen voor in verband met de koopvaardij en de baggersector. Omdat ze de sleepvaart hierbij niet betrok, dienden ook leden van de VLD, de PRL en de SP in de Kamer een amendement in om deze drie sectoren op gelijke voet te behandelen, maar onder druk van de regering zijn ze erop teruggekomen en werd het vervangen door de tekst dat de Koning die maatregelen ook kan nemen voor de sleepvaart.

Of dit zal gebeuren, valt echter af te wachten, vooral rekening houdend met de vaststelling dat het oorspronkelijke amendement niet door de hele meerderheid werd ingediend - PS, Agalev en Ecolo plaatsten hun handtekening niet - en dat de groenen zich bij de stemming hebben onthouden. Daarom roep ik de leden van VLD, SP en PRL op om het amendement van hun collega's van de Kamer goed te keuren, zodat de zekerheid bestaat dat de drie sectoren op dezelfde voet worden behandeld.

Deze aangelegenheid is dringend. De sleepvaartsector zal immers internationale concurrentie krijgen. Hoewel het momenteel slechts over één bedrijf in België gaat, worden er bijzonder veel mensen tewerkgesteld en moet het, zoals in Duitsland en Nederland, worden gewapend om die concurrentieslag aan te gaan. Anders vrees ik dat de sleepvaart in ons land binnenkort niet langer in Belgische handen zal zijn.

Ook onze amendementen met betrekking tot de naturalisatie dienen we opnieuw in. Het lijkt ons immers niet zinvol dat een dienstverlening die de overheid geld kost, niet voor een deel wordt gerecupereerd via een retributie. Met de volledige afschaffing van betaling voor diensten bij naturalisatie en het ontwerp op de naturalisatiewetgeving, maakt men de Belgische nationaliteit trouwens zeer goedkoop. Indien we de Belgische nationaliteit zouden vergelijken met een munt, zou ze voor de invoering van de euro de waarde hebben gehad van de lire...

Sta me toe te besluiten door terug te keren naar het begin van mijn uiteenzetting. Bij de behandeling van het voorliggend wetsonwerp wordt veel gesproken over aangelegenheden die er niet in staan. De regering en de meerderheid beweren wel dat ze een ernstige belastingverlaging toepassen, maar volgens de raming van de regering zelf zal voor het jaar 2000 de vermindering ten gevolge van de maatregelen inzake kinderopvang slechts 135 miljoen bedragen en die inzake de crisisbelasting 300 miljoen. Met andere woorden, de inkomsten verminderen met 435 miljoen. Ik weet echt niet of dit zoveel woorden en papier waard is.

M. Louis Siquet (PS). - Je voudrais, au nom du groupe socialiste, formuler quelques considérations au sujet de la loi-programme, en particulier en ce qui concerne les dispositions examinées en commission des Finances et de l'Économie.

J'évoquerai en premier lieu les dispositions fiscales. C'est la première fois, depuis de nombreuses années, que nous retrouvons des marges permettant une baisse de la pression fiscale et parafiscale que d'aucuns n'espéraient plus. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Une telle diminution vient couronner des années d'efforts en matière budgétaire ; elle constitue évidemment une bonne nouvelle.

La réindexation des barèmes fiscaux est un point essentiel car elle replace la perception de l'impôt dans une perspective de justice contributive. Auparavant, le contribuable payait davantage d'impôts chaque année sans gagner réellement plus et voyait ainsi son pouvoir d'achat s'éroder. En outre, sur le plan des principes, le pouvoir législatif retrouve sa pleine faculté d'appréciation et de décision en la matière puisque la non-indexation correspondait à une augmentation non expressément approuvée des impôts par le simple mécanisme de l'inflation, lequel touchait spécifiquement le revenu global imposable.

Au rang des bonnes nouvelles, il convient aussi de ranger la suppression de la contribution complémentaire de crise. Cet impôt sur l'impôt était nécessaire dans les conditions difficiles que nous avons connues. Il est heureux que nous puissions à présent le supprimer progressivement. Nous pouvons certes déplorer que cette suppression se fasse en plusieurs étapes. Toutefois, l'option choisie est, dans la droite ligne du budget, à la fois prudente et réaliste, compte tenu des contraintes budgétaires encore bien réelles. A ce propos, nous saluons aussi la démarche consistant à appliquer en premier lieu cette mesure aux revenus les plus faibles. En effet, à ce niveau de revenus, l'effort supplémentaire était plus durement ressenti, chaque nouveau prélèvement rendant le bouclage des fins de mois difficile.

Nous sommes satisfaits du calendrier prévu pour la suppression totale et définitive de cette cotisation complémentaire de crise en fonction des objectifs budgétaires.

Nous prenons acte du fait que malgré les bonnes nouvelles en matière de croissance pour les mois à venir, le ministre des Finances n'envisage pas, au moment du contrôle budgétaire, une accélération du processus de suppression de la cotisation complémentaire et qu'il préfère réserver ces éventuelles marges à d'autres priorités, à l'assainissement des finances publiques en particulier.

La revalorisation de certaines prestations sociales pourrait également figurer au rang de ces priorités.

Parmi les points dont nous nous réjouissons grandement, la gratuité de la procédure de naturalisation figure en bonne place. Il s'agit d'un acquis considérable car cette naturalisation est un facteur essentiel d'intégration. Dès lors, il eut été stupide de conserver une barrière financière à son acquisition, d'autant qu'elle permet aux intéressés d'accéder plus facilement aux circuits du travail, ce qui contribue au bien-être général. Cette mesure permet de lever un obstacle financier qui représentait jusqu'à présent une barrière artificielle inacceptable touchant essentiellement des personnes fragilisées. Cette petite mesure, peu coûteuse, matérialise donc une avancée considérable en termes symboliques et pratiques.

Dans un autre registre, les mesures prévues en matière de TVA sur les services à haute intensité de main-d'_uvre représentent un pas significatif dans une direction qui nous paraît importante, à savoir la lutte en faveur de l'emploi. De telles mesures vont dans le sens de la création ou du maintien de l'emploi et de la lutte contre le travail au noir et les pièges à l'emploi. Saluons d'ailleurs aussi comme il convient les mesures supplémentaires prises dans le domaine de la garde des enfants en bas âge.

Nous espérons que des mesures similaires suivront, que ce soit dans les matières fiscales, sociales ou autres.

Les réductions de charges fiscales dans le secteur de la marine marchande ont d'ailleurs été arrêtées dans un esprit identique de préservation de l'emploi. Je voudrais cependant, sans contester a priori l'utilité de l'extension de la mesure au secteur du remorquage, vous mettre en garde contre la tendance un peu facile qui consisterait, dans tous les secteurs confrontés à la concurrence internationale et aux difficultés économiques, à faire peser, sur les pouvoirs publics, le poids de leur compétitivité au nom de l'emploi par le chantage à la restructuration.

Je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour marquer ma satisfaction quant à la réforme fiscale annoncée par le ministre pour l'année prochaine et visant à réduire la pression fiscale et parafiscale. L'année qui vient sera donc l'occasion de réfléchir à cette réforme, qui est toujours un exercice délicat, afin qu'elle puisse être une réussite ; cette réforme doit néanmoins tenir compte des réalités budgétaires et des fonctions de l'impôt.

A cet égard, je tiens à rappeler nos priorités. L'allégement de la fiscalité doit s'effectuer au profit des revenus du travail afin de favoriser l'emploi par la réduction du coût de la main-d'_uvre. Par ailleurs, l'équité exige que les travailleurs ne soient pas les seuls à financer les charges collectives. A ce propos, il est évident que toute avancée dans le domaine de la fiscalité européenne serait un plus non négligeable. L'équité et la justice sociale commandent aussi que la réforme porte une grande attention aux plus faibles, ce qui devra particulièrement être le cas dans la réforme annoncée des barèmes.

Tout cela, bien sûr, c'est pour l'avenir. Quant au présent, je voudrais terminer ce tour d'horizon en abordant brièvement le problème de la modernisation de La Poste. Dans ce dossier, il faudra à tout moment être attentif, quelles que soient les contraintes économiques, à la sauvegarde de deux intérêts essentiels : le service public et le sort réservé aux travailleurs de l'entreprise.

En conclusion, c'est donc avec satisfaction que le groupe socialiste votera le projet de loi portant des dispositions fiscales et diverses.

Enfin, je prends acte des déclarations de M. Caluwé selon lesquelles les projets soumis à notre approbation ne vont pas assez loin. J'attends de voir au moment du vote s'il soutient au moins ces projets qui, pour lui, ne sont qu'un début. Il n'est jamais trop tard pour changer d'avis !

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). -Concernant ce projet de loi que nous sommes appelés à voter, je tiens tout d'abord à féliciter le ministre pour le sens du détail, la clarté, la transparence - et les annonces ! - qui caractérisent l'exposé des motifs.

À la lecture de la presse de ce dernier week-end, « Zorro est arrivé », et sans se presser puisqu'il lui a fallu douze ans d'opposition pour enfin réparer une série de catastrophes, sauver la veuve et l'orphelin et arrêter la crue fiscale !

Le détail de l'exposé des motifs de la loi-programme en discussion est à ce point poussé qu'un certain nombre d'objectifs y sont cités sans pour autant faire l'objet d'une transposition législative concrète. Mais M. Caluwé s'est longuement expliqué sur ce point.

M. Ludwig Caluwé (CVP). - Je n'ai pas été aussi long que l'exposé des motifs !

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - J'ai notam-ment été très intéressée par les chiffres qu'il a cités, à savoir 8 milliards pour le gouvernement précédent et 3 milliards pour l'actuel. Étant donné que nous allons voter non pas de bonnes intentions ou des discours mais des articles de loi, je voudrais passer directement à l'analyse du texte de la loi.

Voyons tout d'abord les mesures concrètes qui sont au nombre de cinq : la réduction progressive de la contribution complémentaire de crise, un des deux volets visant à améliorer la déductibilité des frais de garde, la gratuité fiscale de la procédure de naturalisation, l'exemption de précompte professionnel pour les secteurs de la marine marchande et, enfin, les habilitations au Roi pour transformer la Poste en vue de la libéralisation du secteur d'ici à 2003.

Le premier point concret concerne la majoration de la quotité exemptée d'impôt pour enfant à charge de moins de trois ans.

La garde des enfants est un sujet qui m'intéresse au plus haut point, monsieur le ministre, et depuis longtemps.

Le projet ne concrétise dans les articles que la première partie de la mesure et c'est dommage. Vous nous annoncez une amélioration de la déductibilité des frais de garde pour enfant à charge et ce, en deux volets : une majoration de la quotité exemptée d'impôts - on passe de dix mille à treize mille francs - qui figure dans le texte et une augmentation du montant maximum journalier déductible pour garde d'enfants par des organisations reconnues qui, elle, n'est pas reprise dans le projet.

Vous nous répondez que pour une fois qu'il vous est loisible de procéder par arrêté royal, vous voulez en profiter. Il s'agira, en fait, de modifier l'arrêté royal qui fixe le montant maximal journalier déductible pour frais de garde à payer à des organisations reconnues. Vous prévoyez une augmentation de ce montant de 345 francs à 450 francs. Fort bien. Mais pourquoi n'avez-vous pas prévu une indexation automatique, monsieur le ministre, vous qui avez tant critiqué la non-indexation des barèmes fiscaux et ses conséquences pour les contribuables ? Vous parliez même « d'inconstitu-tionnalité via l'introduction d'un impôt déguisé ».

Le deuxième point concret porte sur la gratuité fiscale de la procédure de naturalisation. À ce sujet, je ne suis pas du tout d'accord avec mon collègue M. Caluwé que, par ailleurs, j'aime bien. En effet, mon groupe soutient l'option choisie par le gouvernement, à savoir la gratuité fiscale de la procédure de naturalisation. J'estime que si nous voulons faciliter l'accès à cette procédure, le coût ne doit pas constituer un obstacle.

Enfin, en ce qui concerne La Poste, la libéralisation du secteur pour 2003 imposait de prévoir la transformation de cette entreprise publique afin de procéder à une augmentation du capital et de réaliser les investissements nécessaires. Nous en sommes conscients. Donc, rien de très neuf, de très original, de très particulier dans la loi à ce sujet.

Venons-en à ce qui dépasse le cadre des articles de la loi. Vous avez profité des quelques mesures concrètes sur lesquelles je viens de m'exprimer, monsieur le ministre, pour faire quelques annonces et vous avez longuement parlé - mais je n'y reviendrai pas car M. Caluwé s'est montré brillant sur le sujet - de l'indexation des barèmes fiscaux.

Je rappelle que cette mesure avait été prise sous l'ancien gouvernement. Nous ne pouvons que nous réjouir de son maintien et de sa première application à l'ensemble de l'exercice d'imposition. Cependant, monsieur le ministre, de là à jouer les Zorro, il y a de la marge ! En effet, la période de haute conjoncture que nous traversons - on table sur une très bonne croissance - vous aide formidablement. Vous êtes verni, monsieur Reynders, d'accéder au poste de ministre des Finances lors d'une conjoncture aussi brillante.

M. Didier Reynders, ministre des Finances. - Je suis vraiment désolé ! (Sourires)

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Il ne faut jamais être désolé d'avoir de la chance.

L'annonce de la réduction de TVA pour certains secteurs à haute intensité de main-d'_uvre ne constitue, selon moi, qu'une déclaration d'intention. En outre, je rappelle que cette intention avait déjà été exprimée dans le cadre des négociations européennes du printemps 1999, me semble-t-il, ce qui n'est pas tellement éloigné. En commission des Finances et des Affaires économiques, en présence de votre ancien collègue, M. Hatry, alors président de ladite commission, le ministre des Finances de l'époque nous avait déjà annoncé qu'un accord de principe était pris avec les instances européennes. Votre seul privilège fut donc de choisir parmi un certain nombre de services définis au niveau européen, ceux qui pourraient bénéficier de la mesure de réduction. Et encore, les décisions étaient quasiment prises.

Après avoir évoqué les effets d'annonce, j'en viens aux lacunes sur lesquelles vous ne dites rien, monsieur le ministre.

Lorsque vous nous avez parlé de votre politique en ce qui concerne les trois ou quatre années à venir, vous avez évoqué, outre la réforme globale de la fiscalité des personnes physiques, la mise en place de « leviers fiscaux » en matière de mobilité et la modernisation du ministère des Finances. Je ne trouve aucune trace de ces deux points.

Dans un article paru ce week-end, vous avez également évoqué la délicate problématique du quotient conjugal. Cependant, vous n'en parlez pas davantage.

Enfin, il nous semble que l'approche fiscale de la problématique - large elle aussi - du développement durable, amplement soutenue par le Conseil fédéral pour le développement durable, devrait être mise en place compte tenu des enjeux liés à l'avenir de notre planète. Aujourd'hui, malgré vos effets d'annonce, il n'en est plus question.

En conclusion, mon groupe s'abstiendra sur l'ensemble du projet de loi qui, s'il s'inscrit dans la continuité de l'action du gouvernement précédent, manque cruellement d'ambition.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik zal mij beperken tot een korte toelichting van de amendementen die ik na de goedkeuring van het verslag nog heb ingediend. Een collega van een oppositiepartij heeft mij enkele suggesties toegespeeld die ik in enkele amendementen heb omgezet.

De VU-ID-fractie neemt tegenover het ontwerp houdende fiscale bepalingen een gematigd positieve houding aan. We voeren oppositie tegen zaken die slecht zijn, maar we aarzelen niet om goede zaken te steunen. Mijn betoog met betrekking tot het macabere wetsontwerp over de werkgelegenheid dat wij vanmorgen hebben besproken, was bijgevolg verantwoord.

Met het voorliggend ontwerp is er wel een positieve trendbreuk ingezet. Er komt immers een belastingverlaging in plaats van de zoveelste belastingverhoging. Ik ben het met de heer Caluwé eens dat het bedrag van de verlaging niet spectaculair is maar het begin is gemaakt.

Ook de maatregelen met betrekking tot de bijzondere crisisbijdrage, de herindexering en de scheepvaartsector bieden nieuwe perspectieven en verdienen onze steun.

Mijn volgende opmerking heeft betrekking op De Post. Het is jammer dat minister Daems het debat niet bijwoont. We constateren hier een zekere dubbelzinnigheid. De overheid is zich bewust van de noodzaak om De Post beter af te stemmen op de huidige markt, alhoewel de privatisering op termijn onafwendbaar is. Tegelijkertijd worden we in het Parlement geconfronteerd met een minister die in de pers en op allerlei fora verklaringen aflegt, maar die het vertikt om in het Parlement toelichting te komen geven bij zijn fameuze masterplan McKinsey dat op 15 december jongstleden zou worden voorgesteld. Tijdens de commissievergadering van 15 december probeerden we over dat plan iets meer te weten te komen, maar minister Reynders verzekerde ons dat we nog alle tijd hadden tot 24 uur die avond om iets te vernemen. Trends heeft daarover inmiddels al een artikel gepubliceerd, wat bewijst dat de minister eerst naar de pers stapt en dan naar het Parlement. Ik betreur dat.

De heer Ludwig Caluwé (CVP). - Mijnheer Van Quickenborne, er is een truc om minister Daems naar hier te lokken. U kunt eerste minister Verhofstadt gewoon een vraag stellen. Immers, telkens wanneer de eerste minister gevraagd wordt in het Parlement op een vraag te antwoorden of een ontwerp toe te lichten, stuurt hij minister Daems. (Gelach)

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik vraag dus de aanwezigheid van de eerste minister en ik zie dan minister Daems. Ik weet dat minister Daems in het gebouw is, want ik heb hem zopas in de Kamer nog gezien. Heeft iemand zijn GSM-nummer?

De aanvullende crisisbijdrage wordt afgeschaft. Ik heb daar twee opmerkingen bij. In het wetsontwerp wordt een geleidelijke afschaffing ingeschreven. De PS is van oordeel dat die belasting onmiddellijk helemaal had moeten worden afgeschaft. Ik kan mijn oren niet geloven. Dit is bijna een revolutie. Vanmorgen kreeg ik van minister Vandenbroucke het verwijt dat ik een neoliberaal ben, maar deze vraag van de PS is zo liberaal als ze maar kan zijn. Ik heb daar echter geen problemen mee.

Waarom werd dat geleidelijk scenario niet tot op het einde uitgeschreven? Doen de andere meerderheidspartijen daar moeilijk over? Vragen zij misschien een evaluatie?

Ik kom al voor de vierde keer terug op de maatregel met betrekking tot de vennootschapsbelasting. Ik heb de indruk dat ik, wat dat betreft, een beetje in de woestijn sta te roepen. De andere leden van de oppositie steunen mij hier niet. Vanmorgen las ik in de krant dat Duitsland, een land dat geregeerd wordt door Schröder, die Holzmann heeft gered, de vennootschapsbelasting tot 25% zal verlagen.

Op het vlak van de vennootschapsbelasting staan we aan de top en blijkbaar is de minister daar nog fier op. Door de crisisbijdrage stijgt de belastingvoet van 39% naar 40,17%. Op dit punt wordt dus geen enkele inspanning gedaan, ook al is een verlaging van de vennootschapsbelasting het instrument bij uitstek om de economische activiteit te stimuleren. Ik viseer hierbij niemand.

Mijn tweede punt betreft de BTW-verlaging. De minister zegt dat dit met een koninklijk besluit zal worden geregeld. De suggestie van de heer Caluwé is terecht. Hij zegt dat er veel gesproken wordt over wat men van plan is, maar dat ons niets concreets wordt voorgelegd. Wanneer zullen we dit koninklijk besluit te zien krijgen, zodat het snel van kracht kan worden? Europa geeft ons de mogelijkheid om dat vanaf 1 januari 2000 te regelen. Natuurlijk kan de minister ook retroactief werken, maar dat getuigt niet echt van nieuwe politieke cultuur.

Derde punt. Mevrouw Willame zal het mij vergeven dat ik in verband met de naturalisatieprocedure uiteraard beaam wat collega Caluwé vermeldde. Ik geef nog andere voorbeelden. Waarom moet voor een naturalisatie betaald worden? Waarom moeten wij Belgen betalen voor een wijziging van naam of voornaam of voor een dure reispas om naar het buitenland te mogen reizen? Zo werpt men aan de grenzen toch een kleine muur op. Toch moeten we dit alles betalen en waarom zouden we dan plots op een ietwat discriminerende wijze voor naturalisatie niet laten betalen? Collega Vandenberghe heeft er ook op gewezen en stapt om die reden misschien wel naar het Arbitragehof.

Ik rond af met mijn vierde punt: het masterplan voor De Post. Misschien is het hier ergens of zit het in de boekentas van de medewerker van de minister, maar ik zou het in elk geval eens willen zien. Misschien staat het wel in Tendances, want in Trends heb ik er een deel van gezien. Ik herinner eraan dat de minister in de commissie heeft gezegd dat hij in de Kamercommissie achter gesloten deuren belangrijke informatie heeft gegeven.

De heer Didier Reynders, minister van Financiën. - Dat was minister Daems.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Het is natuurlijk jammer dat ik hier moet spreken over minister Daems terwijl hij niet aanwezig is. Het masterplan werd in de Kamer gedeeltelijk toegelicht in een vergadering met gesloten deuren. Het zou goed zijn in onze besloten commissie een gelijkaardige oefening te doen. Zoals u weet zijn onze commissievergaderingen sowieso niet openbaar, al weet ik niet goed waarom.

Daarnet hebben we het over het amendement-Verhofstadt gehad. Straks zal ik - en u vergeeft het me wel, mijnheer Bodson - het amendement-Bodson indienen. In de commissie hebben we een amendement in verband met de taalpariteit besproken. De heer Bodson herinnert zich ongetwijfeld de discussie. We stelden daar vast dat door de overgang van autonoom overheidsbedrijf naar NV van publiek recht de taalpariteit voor een stuk achterhaald is. Ik heb dan ook voorgesteld de regel van de taalpariteit te schrappen en een goede talenkennis te vragen. Of een bestuurder nu uit Vlaanderen, Wallonië of Brussel komt, als hij Nederlands kent, begrijpt en ook spreekt, dan kan hij behoren tot de raad van bestuur van De Post. Dat zou een mooie regel zijn. Voor dit amendement haal ik mijn inspiratie bij collega Bodson uit de meerderheid, die toch wel zijn sporen heeft verdiend.

Over mijn twee andere amendementen, die ik straks grondiger zal uitdiepen, wil ik nu kort iets zeggen. De collega's herinneren zich ongetwijfeld dat collega Luc Van den Brande in de commissie verklaarde dat mijn amendement in verband met de taalverdeling eigenlijk beter zou worden vervangen door een amendement van de heer Philippart. Het wetsvoorstel-Philippart dateert van 23 december 1947 - op dat ogenblik had België een regering van nationale eenheid - en bepaalde dat een bedrijf zijn maatschappelijke zetel moet hebben op de plaats waar het zijn hoofdactiviteit heeft. Ik stel voor na te gaan waar de autonome overheidsbedrijven, zoals De Post en de NMBS, hun hoofdactiviteit hebben.

De heer Philippe Bodson (PRL-FDF-MCC). - Brussel!

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Dat weet ik niet. Misschien kan de minister mij het cijfer geven om dit uit te maken en kan de heer Bodson daarover straks het woord nemen. Voor mijn amendement beroep ik me dus op historische voorbeelden en voel ik me gesteund door de katholiek-liberaal-socialistische regering uit 1947, die eigenlijke de voorbode van de huidige regering was. Ik zal straks kort meer toelichting geven.

Ter afsluiting herhaal ik dat onze fractie gematigd positief is over het initiatief van de minister en over de antwoorden die hij in de commissie gaf - dat mag ook eens gezegd worden - zodat mijn kritiek aan kracht en geloofwaardigheid wint.

M. Didier Reynders, ministre des Finances. - Je serai bref, car de nombreux éléments figurent déjà au rapport.

Premièrement, je confirme, pour autant que cela soit encore nécessaire, que si des mesures favorables en matière fiscale peuvent intervenir, c'est parce qu'un assainissement des finances publiques s'est réalisé depuis 1981, presque de manière continue. Je dis presque, car cet assainissement a été très important entre 1981 et 1988 - le solde net à financer est passé de plus de 13 % du PIB à environ 7 % - pour ralentir malheureusement de 1988 à 1992, puisque le solde net à financer est resté à ce même niveau de 7 % du PIB. Il est vrai que l'effort a été repris depuis 1992. Si l'on avait pu maintenir l'effort de manière constante au-delà de 1988, il me semble que nous débattrions depuis quelque temps déjà de la réforme fiscale que j'annonce pour l'année prochaine, c'est-à-dire pour très bientôt. Il est regrettable que ces efforts d'assainissement qui ont été supportés par nos concitoyens n'aient pas été continus, car cela a un impact sur les résultats actuels.

Le projet qui vous est soumis se caractérise notamment par l'absence de tout impôt, de toute taxe supplémentaire ou de toute mesure d'augmentation de la fiscalité sur le travail. Il est important de le souligner, car cet événement ne s'était plus produit depuis plusieurs années dans le cadre des lois relatives au budget. A chaque exercice, certaines mesures venaient accroître la fiscalité sur le travail. Pour la première fois, ce n'est pas le cas.

De la même manière, il convient de rappeler un autre dispositif, même si celui-ci ne se traduit pas dans les textes. Le gouvernement s'engage à ne suspendre à aucun moment l'indexation des barèmes fiscaux. Jusqu'à présent, il avait été question, à plusieurs reprises, d'imaginer une réindexation. Je rappelle toujours l'exemple de 1995.

Dans le passé, ce processus se produisait juste avant une échéance électorale. Cette fois, non seulement l'échéance électorale est derrière nous, mais la décision est très claire : il n'y aura pas de suspension de l'indexation. Au contraire, nous allons réindexer complètement les barèmes fiscaux, ce qui se traduira notamment par une mesure nouvelle. Pour rappel, il s'agit d'une adaptation des précomptes, puisque nous devrons faire en sorte que la réindexation se traduise complètement dans les précomptes. Par le passé, un nombre limité de montants étaient toujours indexés, mais cette indexation n'était pas complètement répercutée dans les précomptes. Nous ferons en sorte que dorénavant, même les montants les plus bas bénéficient, dans les précomptes, de l'indexation des barèmes fiscaux.

Autre élément-: la contribution complémentaire de crise. Je le confirme, nous avons pris la décision de la supprimer progressivement durant cette législature. Une certaine unanimité s'était dégagée à la Chambre pour le faire sur les deux premières années. Les amendements du CVP visaient eux aussi l'exercice 2000 et l'exercice 2001. En effet, s'engager au-delà dans des textes reviendrait à faire fi de l'analyse de la situation budgétaire que nous devrons faire année après année. Les documents reprennent très concrètement la manière dont nous allons travailler au fil du temps. L'engagement est pris d'aller vers la suppression progressive de la contribution de crise. J'ai d'ailleurs entendu, et je m'en réjouis, que sur plusieurs bancs, dans les deux assemblées, on souhaiterait même une accélération de la procédure. Je veux en tout cas vous rassurer. Quelle que soit la famille concernée - puisque l'on craint des discriminations -, la charge fiscale sera dorénavant plus faible que les années précédentes.

Je le précise particulièrement à l'intention du PSC et du CVP qui avaient émis des critiques à cet égard, la charge fiscale sera plus faible pour toutes les familles, plus faible donc que sous la majorité précédente. Il est vrai que la diminution aura peut-être provisoirement un effet différent selon les situations fiscales des uns et des autres. Il ne faut y voir aucune discrimination juridique, mais simplement la suppression d'une mesure exceptionnelle prise ces dernières années.

Beaucoup de chiffres ont été cités quant à l'impact de ces deux mesures - réindexation complète et suppression de la contribution de crise. J'en citerai un qui me semble assez significatif-: sans même tenir compte de la réforme fiscale, la diminution d'impôts équivaudra, en 2003, à 80 milliards de francs. Cette somme est à mettre en rapport avec les mille milliards d'impôts sur les personnes physiques prélevés aujourd'hui. Cette diminution de 8 % n'est pas neutre.

En tant que ministre des Finances disposant d'une déclaration gouvernementale qui annonce la volonté de diminuer la pression fiscale et parafiscale, je suis heureux d'entendre l'opposition nous presser d'aller plus vite. Par rapport aux propos tenus durant plusieurs années, j'ai l'impression que l'Institut Pasteur a dû nous venir en aide puisqu'on ne parle plus de rage taxatoire. Réjouissons-nous de la disparition du virus.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - La conjoncture est quelque peu différente, monsieur le ministre.

M. Didier Reynders, ministre des Finances. - Je vous signale, madame Willame, que je continue à regretter ce que je regrettais déjà sur les bancs de l'opposition, à savoir que l'effort d'assainissement interrompu de 1988 à 1992 a été qualifié, lorsqu'il a été repris, de rage taxatoire sur les revenus du travail. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît les excès et admet que des sommets insupportables ont été atteints en matière de taxation sur le travail. Je suis heureux de constater que toutes les composantes de la majorité souhaitent inverser la tendance, mais je me réjouis aussi d'entendre que ceux qui ont exercé la responsabilité des finances pendant toute la période où la pression fiscale sur le travail était de plus en plus forte se convertissent.

Je situe essentiellement l'augmentation de la pression fiscale à la reprise de l'assainissement, en 1992. On pourrait multiplier les exemples. Je reprendrai simplement la même référence que tout à l'heure-: la cotisation de crise et la non-indexation des barèmes fiscaux représentaient 278 milliards de charges supplémentaires, essentiellement sur les revenus du travail, au cours des six dernières années.

J'en viens aux autres mesures.

En ce qui concerne les frais de garde, le montant de 13.000 francs est indexé puisqu'il se trouve dans loi et représente donc plus de 16.000 francs d'exemption.

En ce qui concerne l'arrêté royal, le montant minime de 450 francs n'est pas indexé. Le montant précédent était encore inférieur. Si l'on devait prévoir les mêmes mécanismes d'indexation automatique, les arrondis nous poseraient problème. On arrondirait très vite aux mille francs supérieurs. Mais je vous rassure-: l'adaptation se fera, par le même biais d'un arrêté royal, tout aussi rapidement que c'est le cas aujourd'hui.

En matière de TVA, les dispositions seront prises par arrêtés. Vous avez dit, madame Willame, que la décision avait été prise par l'Union européenne avant les dernières élections. Cependant, une journée entière du Conseil Ecofin informel de Turku, qui s'est tenu voici deux mois, a été nécessaire pour convaincre la Commission et l'ensemble des ministres présents d'adopter la directive permettant de définir la liste. Il est vrai que l'idée de réduire la TVA sur des services à haute intensité de main-d'_uvre est évoquée depuis longtemps. Mais il a d'abord fallu prendre la décision générale, pour ensuite proposer au gouvernement deux secteurs d'activités pour lesquels je confirme que la diminution de la TVA entrera en vigueur au 1er janvier, s'il le faut avec effet rétroactif. Vous prétendiez, madame Willame, que tout avait été décidé, mais nous sommes toujours en discussion avec la Commission européenne pour obtenir son aval. Mais quel que soit le retard de l'avis qu'elle nous rendra, nous ferons en sorte que la mesure soit appliquée à partir du 1er janvier et ce pour une raison simple-: jusqu'à présent, y compris dans le présent projet, je n'ai encore jamais vu de remarque du Conseil d'État, voire du Parlement, sur le caractère rétroactif des mesures fiscales lorsque celles-ci entraînent une baisse de la fiscalité.

Donc, je présume que je ne serai pas particulièrement critiqué. Si l'un ou l'autre veut aller au Conseil d'État pour faire annuler, pour cause de rétroactivité, un arrêté qui diminue la fiscalité, je lui en laisse le loisir mais, jusqu'à présent, j'ai rarement vu cette démarche. Je voudrais rappeler que cette mesure sera d'application du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002. Nous devrons ensuite évaluer son impact en matière d'emploi. Si j'évoque la rétroactivité, je n'ai cependant pas voulu caricaturer les mesures fiscales. Il n'y a pas d'impôts nouveaux, on indexe à nouveau, on supprime la cotisation de crise. Je pourrais même ajouter - on est en train de faire des recherches pour savoir à quel moment cela s'est déjà produit dans l'histoire du pays - qu'il est assez rare qu'un gouvernement propose au Parlement de diminuer les impôts sur des revenus perçus par les contribuables avant que le gouvernement n'entre en fonction. Je vous rappelle que nous sommes en train de diminuer les impôts sur les revenus de 1999, donc ceux qui ont été promérités du 1er janvier 1999 au 12 juillet 1999 sont également visés. C'est vrai que dans ce cas - la question avait été posée en commission tant à la Chambre qu'au Sénat -, nous n'avons pas toujours pu tout répercuter dans les précomptes car c'était trop tard. Il est clair que pour ce qui s'est passé de janvier à juillet 1999, il aurait fallu qu'un prédécesseur prenne la mesure. Etant donné que je l'ai prise par la suite, même avec effet rétroactif, je suis bien obligé de la faire entrer en vigueur dans les avertissements-extraits de rôle. C'est le cas pour la cotisation de crise. Je rappelle que nous la supprimons sur les revenus inférieurs à 850.000 francs, à concurrence de 1%, à partir du 1er janvier 1999. Je ne pouvais malheureusement pas le faire - je le déplore - avant d'entrer en fonction.

Pour ce qui est des autres mesures, je ne reviendrai pas sur la naturalisation si ce n'est pour dire que c'est un pas intéressant en avant. Pour les secteurs exposés à la concurrence, nous prenons la décision par le vote de la loi en ce qui concerne la marine marchande et le secteur du dragage. Quant au remorquage, nous allons notifier notre intention à l'Union européenne. Dès que cette notification aura reçu l'aval de l'Union européenne, nous pourrons prendre l'arrêté. Comme je l'ai dit lors du dépôt des amendements à la Chambre, je pense que c'est plus efficace de travailler de la sorte. Ce sera dès lors notifié à l'Union européenne et dès que l'accord nous sera soumis, je déposerai un projet d'arrêté royal au Conseil des ministres.

Na het akkoord van de Europese Commissie zal ik een ontwerp van koninklijk besluit aan de Ministerraad voorleggen, wellicht in januari of februari.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Dat is snel!

M. Didier Reynders, ministre des Finances. - Oui, rapide et efficace. Je remplace le ministre Daems et je dois donc parler comme le VLD.

Enfin, en conclusion, je voudrais confirmer quelques éléments qui sont en cours d'élaboration et de discussion. Je ne reviendrai pas sur la réforme fiscale. Ses principes sont contenus dans la déclaration gouvernementale. Dès la rentrée d'octobre, le débat sur ce sujet aura lieu dans les assemblées.

En ce qui concerne toute une série d'autres secteurs, j'avais annoncé à la Chambre lors du dépôt du budget 2000 - comme on l'a rappelé tout à l'heure, la compétence budgétaire appartient à cette assemblée - que des concertations étaient engagées avec plusieurs secteurs. Comme l'a évoqué Mme Kestelyn lors du rapport, d'autres propositions fiscales seront à soumettre au gouvernement. Dans le secteur de la construction, j'ai proposé que le Bureau du Plan et le Service d'Etudes du ministère des Finances évaluent les répercussions, en matière d'activités et d'emplois, d'une diminution de la TVA sur les constructions neuves, pour voir dans quelle mesure nous pourrions imaginer à nouveau des expériences telles que celles qui ont été abandonnées dans le courant de l'année 1998.

En ce qui concerne le secteur horeca, comme je l'avais également annoncé, des concertations ont été entamées. J'ai rencontré notamment la Fédération des restaurateurs. Nous allons voir, en vue du contrôle budgétaire, s'il est possible de revenir sur la mesure, adoptée en 1989, de suppression de la déductibilité à100% des frais de restaurant. Cette suppression était, à l'époque, une manière de rendre neutre la réforme fiscale, c'est-à-dire de reprendre d'une main ce que l'on donnait de l'autre. Comme le but de la nouvelle réforme fiscale est de diminuer la pression fiscale, nous n'avons plus besoin d'aller chercher dans une poche ce que l'on souhaite accorder à l'autre. Le débat aura donc lieu en vue du contrôle budgétaire mais j'espère pouvoir avancer dans cette voie, comme en matière de déductibilité des frais de personnel pour les particuliers, point que j'ai également évoqué.

Enfin, dernier élément d'information, le conseil des ministres devrait normalement approuver demain le nouveau pacte de stabilité pour la Belgique de 2000 à 2003. Il sera dès lors présenté dans la foulée et viendra compléter l'arsenal budgétaire que le gouvernement a déjà eu l'occasion de soumettre ces dernières semaines.

De heer Paul Wille (VLD). - Ik heb een vraag betreffende de vennootschapsbelasting, meer bepaald aangaande de waardevermindering van voorraden. Uw administratie liet enige tijd geleden een richtlijn verspreiden. De waardering van de voorraden zal, zoals jarenlang gebruikelijk was, niet meer worden toegestaan. Voor het jaar 2000 zou dat voor Kortrijkse textielbedrijven, die hun boekhouding niet afsluiten op 31 december, bedragen van 70 tot 120 miljoen betekenen.

Ik verwacht hier geen antwoord, maar vraag wel dat de minister dit gegeven grondig zou onderzoeken. Dit zou immers een bijzonder onaangename, onverwachte afwijking zijn van de intenties en de feiten die ik u hier hoor zeggen.

De heer Didier Reynders, minister van Financiën. - Ik heb daarover geen informatie, maar ik kan het laten onderzoeken.

M. Mohamed Daif (PS). - Monsieur le ministre, je vous prie de m'excuser de n'avoir pas été présent pendant le débat sur ce projet qui m'intéresse fortement mais ma présence était requise ailleurs. Néanmoins, j'ai entendu vos réponses et je voudrais aborder un cas précis, celui des petits indépendants dans le secteur de la mobilité, notamment les chauffeurs de taxi, qui souhaiteraient que leur imposition soit calculée de deux manières, soit sur une base forfaitaire, soit sur la base des frais réels. Je suis favorables à ces deux modes d'imposition pour les petits indépendants qui, comme vous le savez, travaillent pendant de longues heures, parfois douze, treize heures ou même plus. Il faudrait les encourager à pouvoir travailler davantage et à engager du personnel, notamment dans le secteur des taxis dont il a été beaucoup question ces derniers temps. Je souhaiterais connaître votre avis sur la question de l'imposition forfaitaire ou l'imposition sur frais réels.

M. Didier Reynders, ministre des Finances. - Un certain nombres de mécanismes d'imposition forfaitaire sont négociés avec des secteurs. Si vous voyez un secteur particulier avec lequel pourrait intervenir une telle négociation, on peut l'entamer. Il faut bien faire la différence entre une taxation forfaitaire sur la base d'éléments négociés et l'imputation de frais forfaitaires. Mais s'il s'agit d'une imposition forfaitaire, comme elle existe pour un certain nombre de secteurs, il faut savoir que celle-ci est renégociée régulièrement et que nous tentons d'obtenir des accords. Ce système d'imposition présente d'ailleurs aussi un avantage pour l'administration puisqu'il simplifie les opérations de contrôle. Si vous voyez un secteur dans lequel la négociation pourrait être entamée, je suis tous à fait disposé à le proposer et à tenter de voir, avec mon administration, ce qu'il est possible de faire.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik heb de verklaring van de minister over de restaurantkosten gelezen. Hij zou de aftrek van restaurantkosten koppelen aan een label. Dat is nogal eigenaardig. Een bedrijf, in casu een restaurant, voldoet aan de sociale en fiscale wetten of niet. De minister geeft de indruk dat er in die sector nogal wat fiscale wanpraktijken zijn. De restaurantkosten van de restaurants die een extra inspanning doen, zouden 100% kunnen worden afgetrokken, deze van de andere restaurants niet.

(Voorzitter: de heer Armand De Decker.)

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Le ministre n'a répondu qu'à une de mes trois questions.

Je le remercie de sa réponse concernant la difficulté d'indexer les frais de garde d'enfants, de même que pour les précisions qu'il apporte à propos de la problématique de la réduction de TVA et de la Commission européenne.

En revanche, il n'a pas explicitement admis que la suppression progressive de la contribution spéciale de crise pour tous les revenus ne serait effective qu'en 2005, soit dans six ans, ce qui est un délai un peu plus long que la législature actuelle.

Enfin, au cours de son exposé, il a, à plusieurs reprises, attaqué le gouvernement précédent. Vous êtes maintenant dans la majorité, monsieur le ministre, vous êtes ministre des Finances, vous pouvez agir librement, comme vous le voulez. Plus personne ne peut vous mettre des bâtons dans les roues et vous ne devez pas commencer vos réponses en attaquant le gouvernement précédent. C'est le passé, c'est vous qui êtes ministre maintenant.

M. Didier Reynders, ministre des Finances. - Sur le point précis des frais de restaurant, ce que j'ai évoqué avec l'assentiment de la Fédération des restaurateurs - que j'ai reçue - ce n'est pas l'idée d'un label pour respect de la loi, mais celle d'un code de bonne conduite. Un certain nombre d'éléments peuvent être retenus, à savoir au minimum le respect des législations sociales, fiscales et sanitaires. Vous savez comme moi que l'on a beaucoup débattu ces derniers mois dans notre pays de la sécurité alimentaire.

Il convient de déterminer les engagements pouvant être pris, notamment en matière d'emploi et d'activité économique. Le but d'une mesure comme celle qui est envisagée est non seulement d'en revenir à une logique de déductibilité des frais professionnels réels, mais aussi de soutenir l'activité économique et de lutter dans une certaine mesure contre le travail au noir. Nous verrons s'il est possible d'intégrer ce débat dans la réflexion plus générale sur le travail au noir. Comme je l'ai dit en commission, le débat sur cette question est en cours au sein du gouvernement. Jusqu'à présent, j'ai avancé deux propositions quant à la déductibilité des frais relatifs au personnel employé par les particuliers et à la problématique spécifique du secteur de la restauration, mais d'autres points peuvent encore être envisagés.

En ce qui concerne la réplique de Mme Willame, il est exact que j'ai réagi à propos de l'indexation. Nous interviendrons par arrêté royal, en modifiant chaque fois le montant. Si on intégrait cela dans les systèmes d'indexation existants, des arrondis beaucoup trop exceptionnels devraient être mis en place.

Pour ce qui concerne la suppression de la contribution de crise, le tableau y relatif figure dans le rapport des travaux de la Chambre. Je n'exclus pas que le rythme de réduction soit accéléré et je serais ravi d'avoir le soutien d'un certain nombre de groupes à ce propos.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Vous avez parlé de la fin de la législature, ce qui nous mène à 2003.

M. Didier Reynders, ministre des Finances. - Tout à fait et je ne désespère pas que l'on puisse y arriver plus tôt, d'autant que je vous rappelle que, dès octobre de l'année prochaine, nous débattrons d'une réforme fiscale. Je n'exclus dès lors pas d'intégrer la suppression de la contribution de crise de manière définitive dans cette réforme et dans les mécanismes que nous mettrons en place.

Pour le reste, je vous remercie de me rappeler que j'ai été désigné à des fonctions de ministre des Finances. J'en suis ravi et j'espère que cela vous fait autant plaisir que vous le dites. Vous ne devez pas vous offusquer lorsque je cite des éléments de référence au passé. Vous êtes maintenant dans l'opposition et vous ne devez pas nécessairement vous acharner à défendre un ancien gouvernement.

Mevrouw Mimi Kestelyn-Sierens (VLD). - Ik wil de minister graag nog een vraag stellen over de fiscale aftrek van restaurantkosten en huishoudpersoneel. Is hij van plan deze op te nemen in de algemene fiscale hervorming?

M. Didier Reynders, ministre des Finances. - J'espère pouvoir présenter des solutions définitives avant le contrôle budgétaire. Nous examinerons au sein du gouvernement s'il est possible de les faire entrer en vigueur avant la réforme fiscale, sinon j'aurais annoncé que tout cela fera partie de la réforme fiscale proprement dite.

De heer Ludwig Caluwé (CVP). - Kan de minister me zeggen of de notificatie over de sleepvaart al besproken werd binnen de regering dan wel of het hier om een persoonlijk initiatief van hem gaat?

De heer Didier Reynders, minister van Financiën. - De regering heeft hierover al een akkoord bereikt. Uiteraard zal die notificatie pas gebeuren na de goedkeuring van het ontwerp door de Senaat.

De heer Ludwig Caluwé (CVP). - Er is dus nog geen notificatie vertrokken?

De heer Didier Reynders, minister van Financiën. - Neen, we wachten op goedkeuring door de Senaat.

De heer Ludwig Caluwé (CVP). - Een tweede vraag betreft het amendement-Verhofstadt. Ik heb daar nog geen antwoord op gehoord.

De heer Didier Reynders, minister van Financiën. - Het gaat allicht om het amendement-Verhofstadt-Hatry. Ik heb daarover reeds mijn mening gezegd in de commissie.

Ce débat pourra être mené lors de l'examen d'un ensemble de problèmes en matière d'impositions indirectes. Pour l'instant, nous avons fait des choix en faveur d'une réduction de la TVA en matière de construction et de petites réparations. Il n'est pas exclu que d'autres mesures soient envisagées. Je viens d'en proposer pour le secteur de la restauration et je fais réaliser une étude sur la TVA relative aux constructions neuves. Cette question pourra peut-être être intégrée dans la réflexion, mais elle n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant.

- De algemene bespreking is gesloten.