2-18

2-18

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 16 DÉCEMBRE 1999 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Ingrid van Kessel au ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sur «la problématique du personnel dans le secteur des soins» (n° 2-71)

Mevrouw Ingrid van Kessel (CVP). - Hoe langer hoe meer merken we een tekort op aan verpleegkundigen, niet alleen in de ziekenhuizen maar ook in de thuiszorgsectoren. Jammer genoeg oefent de zorgsector minder aantrekkingskracht uit. Bovendien neemt de zorgvraag sterk toe, speelt ook de verloning een rol en wordt de zorgbehoefte steeds groter.

Tijdens de vorige legislatuur heb ik het verhaal van de verpleegkundigen gevolgd in de commissie voor de Volksgezondheid van de Kamer en nu maak ik deel uit van het Vlaams Parlement. Ik stel deze vraag als gemeenschapssenator, omdat we de Vlaamse minister van Onderwijs in de vorige legislatuur soortgelijke vragen hebben gesteld en bij de verpleegkundigen nog steeds een grote mate van onzekerheid bestaat.

Naar aanleiding van de rondetafelconferentie kondigde minister Colla een grootschalige hervorming van de verpleegkunde en een uniforme titel verpleegkundige aan. De vroegere gebrevetteerden zijn nu gediplomeerden, waarvoor gelukkig maatregelen werden genomen in het koninklijk besluit nummer 78, dat een leemte opvulde. Naast de gegradueerde, of de uniforme verpleegkundige, wilde de minister de gediplomeerde verpleegkundigen in de richting van verpleeghulpen laten evolueren.

Hierover bestond toen evenwel nog geen zekerheid, wel talrijke vragen. Intussen hebben we nog niet de gelegenheid gekregen de minister te polsen naar haar inzichten. Ik had van haar dan ook graag vernomen of zij de intentie heeft de beroepstitel van de verpleegkundigen te hervormen en hoe ze staat tegenover de opsplitsing tussen verpleegkundigen en verpleeghulpen. Omdat dit in overeenstemming moet zijn met de opleiding van de verpleegkundigen is de vraag cruciaal of de minister overleg zal plegen of reeds overleg heeft gepleegd met de Vlaamse minister van Onderwijs.

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Er bestaat inderdaad een ernstig probleem op het vlak van recrutering van verpleegkundigen. In de verpleegscholen stelt men een scherpe daling vast van het aantal geïnteresseerden, wat me ten zeerste bekommert.

Mijn voorganger had inderdaad de intentie een enkele verpleegopleiding over te houden. Persoonlijk ben ik evenwel een andere mening toegedaan. Mij lijkt het verstandiger zowel de ASBO-opleiding als de A1-opleiding te behouden. De redenen hiervoor zijn evident. Ten eerste, trekt de ASBO-opleiding meer leerlingen aan dan de A1-opleiding van gegradueerde verpleegkundigen. Ten tweede, lijkt het mij geen goede optie een opleiding te ontnemen aan leerlingen die uit het beroepsonderwijs komen, precies een groep die het al moeilijk heeft om werk te vinden.

Ik pleeg over deze kwesties overleg met mijn collega's van de Vlaamse regering. Volgende donderdag ontmoet ik de Vlaamse minister van Volksgezondheid en ik zal ook de minister van Onderwijs zien, maar hiervoor werd nog geen datum vastgelegd.

De ASBO-afgestudeerden verdienen een heel stuk minder dan de verpleegkundigen met een A1-opleiding. Op het openblik kan ik terzake nog geen concrete maatregelen aankondigen. Het lijkt mij duidelijk dat de loonverschillen tussen de twee opleidingen overbrugd moeten worden. Het loon van ASBO-afgestudeerden die moeilijke technische taken vervullen, moet worden opgetrokken. Dat vereist wel meer middelen en die zijn in de begroting 2000 niet ingeschreven. We zijn met deze kwestie bezig en er is een werkgroep opgericht, waarin het kabinet van de minister van Sociale Zaken vertegenwoordigd is omdat ook het RIZIV betrokken partij is.

Mevrouw Ingrid van Kessel (CVP). - Ik dank de minister voor haar antwoord. Het is belangrijk dat ze vlug bekendmaakt dat ze de ASBO-opleiding wil behouden. Ik heb daar in de pers nog niet veel over gelezen. Wie die opleiding volgt en ook de pas afgestudeerden moeten snel zekerheid krijgen.

Ook voor verpleegkundigen geldt gelijk loon voor gelijk werk. Ik hoop dat de loonverschillen tussen de twee categorieën met de tijd kleiner worden. Dan is er nog het probleem van de beroepstitel. Als de loonverschillen overbrugd worden, zal dat misschien gemakkelijker worden geregeld. Hieraan moet in elk geval worden gewerkt.

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Mevrouw van Kessel merkt terecht op dat zekerheid moet worden geschapen. Daarvoor moeten echter alle elementen zijn uitgeklaard. Ik denk in dit verband aan afspraken met de gemeenschappen, onder meer met betrekking tot opleiding en dergelijke.

Ik denk bijzonder duidelijk te zijn geweest, ook in de commissie voor Volksgezondheid van de Kamer toen men daar naar mijn intenties vroeg. Een mededeling aan de pers voorzie ik eerder voor einde januari, wanneer het overleg is afgerond.