2-17

2-17

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 1999 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Discussion des articles

(Pour le texte adopté par la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives, voir document 2-202/4.)

M. le président. - À l'intitulé, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 63 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

M. le président. - À l'intitulé, M. Verreycken propose l'amendement n° 2 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

- Le vote sur les amendements est réservé.

M. le président. - Mme Staveaux-Van Steenberge propose l'amendement n° 4 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

- Le vote sur l'amendement est réservé.

M. le président. - L'article 2 est ainsi libellé:

Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 62 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

Au même article, M. Ceder propose l'amendement n° 81 (voir document 2-202/5) ainsi libellé:

De heer Jurgen Ceder (VL. BLOK). - Het amendement strekt ertoe het wetsontwerp conform het Verdrag van Schengen te maken. Dit verdrag bepaalt dat de controle aan de binnengrenzen wordt afgeschaft, maar dat er afspraken moeten worden gemaakt aangaande de controle aan de buitengrenzen. Voor België betekent dit dat wij er ons tegenover de andere verdragsluitende landen toe verbinden onze grenzen te bewaken en de personen terug te wijzen die niet aan de voorwaarden van het Verdrag van Schengen beantwoorden.

Artikel 23 van het Verdrag van Schengen bepaalt dat de vreemdeling die niet aan de opgelegde voorwaarden voldoet, het grondgebied onmiddellijk dient te verlaten en indien het vrijwillige vertrek van de vreemdeling niet plaatsvindt of indien het vermoeden bestaat dat dit vertrek niet zal plaatsvinden, de vreemdeling dient te worden verwijderd van het grondgebied van de staat waar hij werd aangehouden. Deze bepaling is duidelijk. Schengen voorziet nochtans in een uitzondering. In bepaalde omstandigheden kunnen volgens artikel 5 vreemdelingen een verblijfsvergunning van hoogstens drie maanden krijgen.

Het onderhavige wetsontwerp verleent echter een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur. Bovendien zijn de voorwaarden veel ruimer dan de limitatief opgesomde voorwaarden van artikel 5, paragraaf 2 van het Verdrag van Schengen. In de commissie heb ik een grondige juridische analyse gegeven over het gebrek aan overeenstemming van dit wetsontwerp met het Verdrag van Schengen. De minister heeft mij toen zeer laconiek geantwoord dat het Verdrag van Schengen niets voorschrijft over verblijfsvergunningen van langere duur en dus niet van toepassing is. Dit is natuurlijk absurd. Schengen voorziet in voorwaarden voor een verblijf van korte duur. Voor een verblijf van langere duur moet dus minstens aan dezelfde voorwaarden worden voldaan. Het wetsontwerp stelt minder zware eisen voor het verblijf van onbepaalde duur dan het Verdrag van Schengen voor een verblijf van drie maanden.

Dit amendement en het volgende strekken ertoe het wetsontwerp te doen overeenstemmen met het Verdrag van Schengen. Indien ze niet worden aanvaard, zal ik morgen gebruik maken van mijn persoonlijk klachtenrecht bij de Europese Commissie en erop aandringen dat deze een procedure tegen België opstart wegens schending van een verdrag.

M. le président. - Au même article, Mme Staveaux-Van Steenberge a déposé l'amendement n° 8 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

Au même article, Mme Staveaux-Van Steenberge propose l'amendement n° 6 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

- Le vote sur les amendements est réservé.

M. le président. - M. Creyelman propose l'amendement n° 17 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

- Le vote sur l'amendement est réservé.

M. le président. - Mme Staveaux-Van Steenberge propose l'amendement n° 19 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

- Le vote sur l'amendement est réservé.

(M. Armand De Decker, président, prend place au fauteuil présidentiel.)

M. le président. - L'article 3 est ainsi libellé:

À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 64 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

Mme Erika Thijs (CVP). - Je renvoie à cet égard à notre amendement relatif à l'article 2, qui tend à modifier la loi du 15 décembre 1980.

Ons amendement heeft tot doel te benadrukken dat er sprake moet zijn van echte integratie van de vreemdelingen uit de categorieën één en vier van wie sprake in artikel 2. Volgens het wetsontwerp kan men de integratie afleiden uit sociale bindingen. Er blijkt geen eenduidigheid te bestaan over wat deze sociale bindingen precies inhouden. Daarom zou de regularisatiecommissie een bewijs van integratie moeten vragen. Dit moet, naargelang het geval, bestaan uit het bewijs van kennis van één van de drie landstalen of het bewijs dat de kinderen regelmatig aanwezig zijn op school. De vreemdelingen uit categorie 4 die dit integratiebewijs niet kunnen leveren, moeten nog één jaar de kans krijgen alsnog aan de voorwaarden te voldoen.

Met deze striktere criteria willen wij ook aan de illegalen een zekerheid bieden. Nu heeft men immers bij veel illegalen het idee geschapen dat er een automatische collectieve regularisatie zal plaatsvinden. Er dreigt dan ook een totale chaos te ontstaan.

- Le vote sur l'amendement est réservé.

M. le président. - L'article 4 est ainsi libellé:

À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 65 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

Au même article, M. Dallemagne et Mme. Nyssens proposent l'amendement n° 53 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

Au même article, M. Dallemagne et Mme Nyssens proposent l'amendement n°60 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

Au même article, M. Ceder propose l'amendement n° 80 (voir document 2-202/5) ainsi libellé:

- Le vote sur les amendements est réservé.

M. le président. - L'article 5 est ainsi libellé:

À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 66 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

- Le vote sur l'amendement est réservé.

M. le président. - L'article 6 est ainsi libellé:

À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 67 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

- Le vote sur l'amendement est réservé.

M. le président. - L'article 7 est ainsi libellé:

À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 68 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

- Le vote sur l'amendement est réservé.

M. le président. - L'article 8 est ainsi libellé:

À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 69 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

- Le vote sur l'amendement est réservé.

M. le président. - L'article 9 est ainsi libellé:

À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 70 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

Au même article, M. Dallemagne et Mme Nyssens proposent l'amendement n° 56 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

Au même article, Mme Nyssens et M. Dallemagne proposent l'amendement n° 82 (voir document 2-202/5) ainsi libellé:

- Le vote sur les amendements est réservé.

M. le président. - L'article 10 est ainsi libellé:

À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 71 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

- Le vote sur l'amendement est réservé.

M. le président. - L'article 11 est ainsi libellé:

À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 72 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

- Le vote sur l'amendement est réservé.

M. le président. - L'article 12 est ainsi libellé:

À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 73 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

Au même article, M. Dallemagne et Mme Nyssens proposent l'amendement n° 57 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

- Le vote sur les amendements est réservé.

M. le président. - L'article 13 est ainsi libellé:

À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 74 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

- Le vote sur l'amendement est réservé.

M. le président. - L'article 14 est ainsi libellé:

À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 75 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

Au même article, M. Dallemagne et Mme Nyssens proposent l'amendement n° 58 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

- Le vote sur les amendements est réservé.

M. le président. - L'article 15 est ainsi libellé:

À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 76 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

- Le vote sur l'amendement est réservé.

M. le président. - L'article 16 est ainsi libellé:

À cet article, Mmes de Bethune, Thijs et De Schamphelaere proposent l'amendement n° 77 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

- Le vote sur l'amendement est réservé.

M. Raes propose l'amendement n° 38 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

- Le vote sur l'amendement est réservé.

M. le président. - L'article 17 est ainsi libellé:

À cet article, M. Van Hauthem propose l'amendement n° 44 (voir document 2-202/2) ainsi libellé:

- Le vote sur l'amendement est réservé.

- Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble du projet de loi.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Mijnheer de voorzitter, is het mogelijk de vergadering even te schorsen alvorens over te gaan tot het volgende punt van de agenda?

M. le président. -Je n'y vois pas d'objection, monsieur Vandenberghe.

(La séance, suspendue à 19 h 20, est reprise à 19 h 40.)