Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-9

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 308 van de heer Vandenbroeke d.d. 21 december 1999 (N.) :
Ziekteverzekering. ­ Echtscheiding. ­ Dekking van de kinderen (kleine risico's).

Het gebeurt wel meer dat, na echtscheiding, de partner aan wie het hoederecht van de kinderen werd toevertrouwd, zich enkel verzekert voor grote risico's. Is het in voorkomend geval mogelijk dat de andere partner de verzekering voor kleine risico's (bijvoorbeeld dokterskosten en andere) op zich neemt ? Wat zegt de wetgeving hieromtrent ?

Antwoord : Ik kan het geachte lid vooreerst meedelen, dat een verzekerde slechts ten laste van één titularis kan worden ingeschreven.

Verder is het zo, dat wat de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging betreft, de reglementering bepaalt dat indien een kind ten laste van verschillende gerechtigden, die niet onder hetzelfde dak wonen, kan worden ingeschreven, het kind in de eerste plaats moet worden ingeschreven ten laste van die gerechtigde, die recht heeft op alle geneeskundige verstrekkingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Indien de gerechtigden recht hebben op eenzelfde stelsel van verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ­ bijvoorbeeld in het geval beide ouders gerechtigden zijn in de algemene regeling, of beiden gerechtigden zijn in de regeling van de zelfstandigen en leden van een kloostergemeenschap ­ dan wordt het kind ingeschreven ten laste van de gerechtigde die instaat voor zijn of haar onderhoud, waarbij men rekening houdt met de criteria van samenwoning, ontvangst van de kinderbijslag en hoederecht van het kind. Indien de gerechtigden tegelijk blijken in te staan voor het onderhoud, dan zal het kind worden ingeschreven ten laste van de oudste gerechtigde.