Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-9

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 297 van mevrouw de Bethune d.d. 21 december 1999 (N.) :
Kinderrechten. ≠ Aandacht in het beleid in 1999.

Sinds 15 januari 1992 is in BelgiŽ het UNO-Verdrag inzake de rechten van het kind van kracht. BelgiŽ is er dan ook toe gehouden de nodige maatregelen te nemen om de rechten van kinderen daadwerkelijk te realiseren.

Deze opdracht vergt een volgehouden politieke wil en ook het vrijmaken van de nodige financiŽle middelen.

Daarom had ik graag van u een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u sinds uw aantreden in de regering in juli 1999 genomen, ter bevordering van de rechten van het kind, en met welk resultaat ?

2. Hoeveel middelen werden ingeschreven in de begroting van 1999 binnen uw bevoegdheidsdomein, in globo en per post, ter verwezenlijking van de kindvriendelijke dimensie binnen uw bevoegdheidsdomein ?

3. Hoeveel werd in 1999 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de rechten van het kind binnen uw bevoegdheidsdomein ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden met betrekking tot de aangekondigde beleidsinitiatieven in het kader van het jaar van het kind en meer bepaald betreffende :

1. Concrete beleidsmaatregelen ter bevordering van de rechten van het kind

In 1999 werden nog tijdens de vorige legislatuur een reeks maatregelen genomen betreffende de verplichte hospitalisatie van kinderen in E-(pediatrie) en K-diensten (neuropsychiatrie voor kinderen), betreffende de opstelling van een protocol ter bevordering van de algemeen kindvriendelijke mentaliteit en klimaat in het ziekenhuis, betreffende de spelbegeleiding en de psycho-sociale begeleiding van gehospitaliseerde kinderen en betreffende het samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen met en zonder E-dienst.

Het ontwerp van koninklijk besluit werd voor advies voorgelegd aan de Raad van State, ondertekend door de Koning op 29 april 1999 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 1999.

2. Vrijgemaakte middelen in de begroting van 1999 ter verwezenlijking van bovenvermelde dimensie in het beleid

In samenwerking met de vorige minister van Sociale Zaken, mevrouw De Galan, werden de middelen ter realisering van bovenstaande beleidsinitiatieven ingeschreven in de begroting van 1999. Voor de organisatie van de spelbegeleiding werd 73,3 miljoen frank gereserveerd, voor psychosociale begeleiding 93,1 miljoen frank, voor de doelgroep adolescenten werd afzonderlijk nog eens 8,5 miljoen frank ter beschikking gesteld en voor de pilootprojecten kindvriendelijke spoedgevallendiensten werd 20,8 miljoen frank ingeschreven.

3. Effectieve uitgaven in 1999 ter bevordering van bovenvermelde dimensie in het beleid

Gezien de korte periode na de jaarwisseling kan momenteel nog geen overzicht van de uitgaven over 1999 ter beschikking worden gesteld. Vanzelfsprekend zal dit in het eerste trimester van 2000 wel het geval zijn.