Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-9

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 279 van mevrouw de Bethune d.d. 21 december 1999 (N.) :
Gelijke-kansenbeleid. Ter beschikking gestelde middelen. Begroting 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 277 aan de vice-eerste minister en minister van Consumenten zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 353).

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op zijn vraag te vinden wat betreft de instellingen van openbaar nut die onder mijn bevoegdheid staan.

Fonds voor arbeidsongevallen

Binnen de begroting van het Fonds voor arbeidsongevallen is er voor het jaar 2000 geen afzonderlijke rubriek voorzien voor de gelijke kansen van mannen en vrouwen.

Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

Naargelang de aard ervan zullen de positieve acties in 2000 in het kader van de begrotingen van de sociale dienst, van de dienst opleiding en andere uitgevoerd worden. Tot op heden heeft het ontbreken van een specifieke begroting voor gelijke kansen tussen de mannen en de vrouwen van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie de uitvoering van de maatregelen nooit afgeremd.

Fonds voor de beroepsziekten

Op de begroting 1999 werd een bedrag van 200 000 frank voorzien voor de kinderopvang en deelname aan vakantiekampen.

Daar de praktische modaliteiten evenwel niet vastgesteld konden worden werd geen enkel bedrag uitgegeven en hetzelfde bedrag werd op de begroting 2000 ingeschreven.

Rijksdienst voor sociale zekerheid

De rijksdienst heeft geen specifieke middelen in de begroting 2000 ingeschreven voor de verwezenlijking van de gelijke kansen van mannen en vrouwen.

Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

De hulpkas heeft geen specifieke middelen in de begroting 2000 ingeschreven voor de verwezenlijking van de gelijke kansen van mannen en vrouwen.

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

De rijksdienst heeft geen specifieke middelen in de begroting 2000 ingeschreven voor de verwezenlijking van de gelijke kansen van mannen en vrouwen.

Rijksdienst voor pensioenen

De begroting 2000 van de RVP bevat geen kredieten ter verwezenlijking van de gelijke kansen van mannen en vrouwen.

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers

In de begroting van 2000 werden geen specifieke middelen ingeschreven ter verwezenlijking van nieuwe initiatieven inzake gelijke kansen van mannen en vrouwen.

De eventuele kosten van de bestaande acties worden niet geboekt op een afzonderlijke post in de begroting maar zullen zoals in het verleden worden gedragen door de verschillende diensten die voor de acties verantwoordelijk zijn.

Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Bevorderen van gelijke kansen is in eerste instantie een kwestie van mentaliteit en open houding. Deze openheid is zeker in de instelling aanwezig en wordt gestimuleerd door de actieve aanwezigheid van een meerderheid vrouwen bij het personeel. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de schaalgrootte van de instelling, het personeel bestaat uit 6 mannen en 12 vrouwen.

De Hulp- en Voorzorgskas heeft dus geen bijzondere middelen ingeschreven in de begroting voor het jaar 2000 ter verwezenlijking van de gelijke kansen van mannen en vrouwen in het beleid.

Dienst voor de overzeese sociale zekerheid

In de begroting van 2000 van de DOSZ zijn geen middelen voorzien ter verwezenlijking van de gelijke kansen van vrouwen en mannen.

Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

In de begroting voor het jaar 2000 van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen zijn geen specifieke middelen ter verwezenlijking van de gelijke kansen van vrouwen en mannen opgenomen. Het is zo dat binnen de globale begroting en meer in het bijzonder onder de rubriek Beroepsopleiding de nodige middelen voorhanden zijn om in de eventuele behoeften inzake het gelijke-kansenbeleid te voorzien.

Kruispuntbank van de sociale zekerheid

De Kruispuntbank van de sociale zekerheid heeft steeds belang gehecht aan het gelijke-kansenbeleid in haar werkprincipes. Het lijkt mij dan ook nuttig om het antwoord op de parlementaire vraag nr. 114 van 20 juni 1997 (Vragen en Antwoorden, Senaat, nr. 1-53, van 9 september 1997, blz. 2702) te herinneren, wat de hoofdlijnen van het beleid van de Kruispuntbank betreft.

Er wordt benadrukt dat de reeds beschreven werkingsprincipes worden weergegeven in de algemene begroting van de instelling voor 2000, in het bijzonder in de begrotingsartikelen met betrekking tot de personeelskosten in de ruime zin. Hoewel er in de begroting geen specifieke posten zijn voorzien voor bijzondere uitgaven in het kader van het gelijke-kansenbeleid, kunnen de kosten voortvloeiend uit acties op dat vlak steeds worden gedekt door de beschikbare bedragen. De boeking van de kosten gebeurt in overeenstemming met de begrotingsstructuur.

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

In de begroting 2000 van de uitkeringsverzekering werden de volgende meeruitgaven voorzien (aangaande de invloed van de maatregel inzake de geleidelijke gelijkschakeling van de pensioenleeftijd tussen mannen en vrouwen, zie antwoord op uw vraag nr. 241 van 17 december 1999) :

Algemene regeling : primaire ongeschiktheid : 128,6 miljoen frank; invaliditeit : 1 430,7 miljoen frank.

Zelfstandigen : primaire ongeschiktheid : 7,8 miljoen frank; invaliditeit : 157,8 miljoen frank.