2-3

2-3

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

WOENSDAG 14 JULI 1999 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Benoeming van het Vast Bureau

De voorzitter. - Overeenkomstig artikel 8 van ons Reglement gaat de Senaat, door afzonderlijke stemming, over tot de benoeming:

1. van een voorzitter;
2. van een eerste ondervoorzitter;
3. van een tweede ondervoorzitter;
4. van een derde ondervoorzitter;
5. van drie quaestoren.

De benoeming van de quaestoren geschiedt bij geheime lijststemming.

Volgens de bepalingen van artikel 9 wordt de voorzitter slechts verkozen verklaard indien hij de volstrekte meerderheid der stemmen van de aanwezige leden behaalt.

Conform ditzelfde artikel geschieden al deze benoemingen met inachtneming van de in artikel 84 bepaalde evenredige vertegenwoordiging van de fracties, overeenkomstig artikel 82.

Ik heb met de voorzitters van de verschillende fracties een gesprek gehad om te kunnen tegemoetkomen aan de bepalingen van het alleszins ingewikkelde en onduidelijke artikel 8 van ons reglement, dat moet worden gelezen samen met de artikelen 9, 52 en 54. Ik heb getracht een consensus te bereiken voor de aanwijzing van de leden van het Vast Bureau. Ik meen dat we daarin min of meer zijn geslaagd, indien tenminste iedereen zich houdt aan wat hij mij daarstraks heeft toegezegd.

We zullen zo dadelijk de voorzitter verkiezen. Ik zal de PRL vragen een voorzitter voor te stellen. Ik zal aan de CVP vragen om een eerste ondervoorzitter voor te stellen, aan de PS om een tweede ondervoorzitter voor te stellen, aan het Vlaams Blok om een derde ondervoorzitter voor te dragen, aan de VLD, de SP en Ecolo om elk een quaestor voor te stellen. Op die manier wordt beantwoord aan de bepalingen van het reglement en wordt de voorgeschreven proportionaliteit gerespecteerd. Ik geef toe dat er discussies mogelijk zijn over de volgorde, maar ik stel voor dat de nieuwe voorzitter dat probleem tracht uit te klaren. Hij zal zich daarmee de komende vier jaar kunnen bezighouden en ik zal hem daarbij graag observeren.

Wij gaan nu over tot de verkiezing van de voorzitter.

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Je propose la candidature de M. Armand De Decker.

De voorzitter. - Aangezien hij de enige kandidaat is, verklaar ik de heer Armand De Decker gekozen tot voorzitter van de Senaat. (Applaus)

Wij gaan over tot de verkiezing van de eerste ondervoorzitter.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Ik draag de kandidatuur voor van mevrouw Sabine De Bethune.

De voorzitter. - Aangezien zij de enige kandidaat is, verklaar ik mevrouw Sabine De Bethune gekozen tot eerste ondervoorzitter van de Senaat. (Applaus)

Wij gaan over tot de verkiezing van de tweede ondervoorzitter.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je propose la candidature de M. Jean-Marie Happart.

De voorzitter. - Aangezien hij de enige kandidaat is, verklaar ik de heer Jean-Marie Happart gekozen tot tweede ondervoorzitter van de Senaat. (Applaus)

Wij gaan over tot de verkiezing van de derde ondervoorzitter.

De heer Wim Verreycken (Vl. Blok). - Ik draag de kandidatuur voor van de heer Joris Van Hauthem.

De voorzitter. - Aangezien hij de enige kandidaat is, verklaar ik de heer Joris Van Hauthem gekozen tot derde ondervoorzitter van de Senaat. (Applaus)

Wij gaan over tot de verkiezing van drie quaestoren.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Ik draag de kandidatuur voor van de heer Jacques Devolder.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (SP). - Ik draag de kandidatuur voor van de heer Guy Moens.

Mme Marie Nagy (Ecolo). - Je propose la candidature de M. Josy Dubiť.

De voorzitter. - Aangezien het aantal voorgedragen kandidaten gelijk is aan het aantal te begeven mandaten, verklaar ik de heren Jacques Devolder, Guy Moens en Josy Dubiť gekozen tot quaestoren van de Senaat. (Applaus)

Ik herinner eraan dat, naast deze pas benoemde leden, ook de voorzitters van de negen fracties die zijn vertegenwoordigd in de vaste commissies, van het Bureau deel zullen uitmaken.

Hiermee is het vast bureau samengesteld. Ik dank het personeel en de beide griffiers die me bijstonden in mijn zware taak.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Ik wil na deze samenstelling van het Bureau heel even het woord vragen.

Naast de vandaag gekozen leden van het Bureau maken hiervan ook deel uit de voorzitters van de 9 fracties die in de commissies vertegenwoordigd zijn. Ik spreek hier namens drie senatoren die een beetje verweesd achterblijven. Wij zijn de enigen die op geen enkele manier in het Bureau vertegenwoordigd zijn en die geen stemrecht hebben in de commissies. Ik weet natuurlijk dat wij dit probleem vandaag niet kunnen oplossen, maar wil de Senaat vragen hiervoor in de nabije toekomst een oplossing te zoeken. Wij zijn van mening dat ook de kleinste fractie van de Senaat stemrecht moet krijgen in de commissies.

Ik wil hieraan nog de bedenking vastknopen dat ook de dotaties voor de wetenschappelijke medewerkers voor deze drie senatoren gehalveerd worden. Het argument hiervoor is dat onze fractie geen stemrecht heeft in de commissies. De logica hiervan ontgaat mij volkomen, aangezien wij als kleine fractie harder zullen moeten werken om al de werkzaamheden van de Senaat te kunnen volgen. Ik verzoek het Bureau om ook aan deze kwestie de nodige aandacht te besteden.

Ten slotte stel ik als nieuwe senator tot mijn spijt vast dat de commissies hun werkzaamheden in beslotenheid verrichten. Voor ons is de openbaarheid niet meer dan vanzelfsprekend.

De voorzitter. - Ik sta op het punt mijn macht als voorzitter over te dragen aan het nieuwe Bureau en kan daar dus niet veel over zeggen. Dit soort opmerkingen en discussies horen thuis op het Bureau en de Quaestuur van de Senaat en op de andere daartoe geŽigende organen en plaatsen. Mij rest alleen de aangename plicht de plaats te ruimen voor de door de Senaat unaniem verkozen voorzitter, de heer Armand De Decker.