2-147/4

2-147/4

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

2 DECEMBER 1999


Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet


Evocatieprocedure


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet van 5 mei 1999 betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers ten aanzien van de aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen, blijven bij de Kamers de hieronder opgesomde ontwerpen van wet aanhangig :

Wetsontwerp tot beteugeling van bepaalde vormen van bedrog met de kilometerstand van voertuigen

(ontwerp overgezonden door de Kamer op 22 april 1999 ­ Stuk Senaat, nr. 1-1403/1);

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7, § 2bis , 3ŗ, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten

(ontwerp overgezonden door de Senaat op 7 december 1998 ­ Stuk Kamer, nr. 1862/1);

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 4 van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand

(ontwerp overgezonden door de Kamer op 22 april 1999 ­ Stuk Senaat, nr. 1-1408/1);

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand

(ontwerp overgezonden door de Kamer op 22 april 1999 ­ Stuk Senaat, nr. 1-1409/1);

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 59 van de nieuwe gemeentewet

(ontwerp overgezonden door de Kamer op 22 april 1999 ­ Stuk Senaat, nr. 1-1410/1);

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet

(ontwerp overgezonden door de Kamer op 28 april 1999 ­ Stuk Senaat, nr. 1-1422/1);

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

(ontwerp overgezonden door de Kamer op 29 april 1999 ­ Stuk Senaat, nr. 1-1425/1);

Wetsontwerp tot toekenning van de morele eretitel van militair aan bepaalde Belgische burgers

(ontwerp overgezonden door de Kamer op 22 april 1999 ­ Stuk Senaat, nr. 1-1395/1);

Wetsontwerp tot opheffing van de artikelen 10 en 19 van het koninklijk besluit van 24 juli 1997 tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking, met toepassing van artikel 3, § 1, 1ŗ, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van Belgiė aan de Europese Economische en Monetaire Unie

(ontwerp overgezonden door de Kamer op 22 april 1999 ­ Stuk Senaat, nr. 1-1397/1);

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbaar is voor overdracht of beslag

(ontwerp overgezonden door de Senaat op 7 april 1999 ­ Stuk Kamer, nr. 2133/1);

Wetsontwerp tot invoering van een getuigschrift van bekwaamheid en geschiktheid om te adopteren

(ontwerp overgezonden door de Kamer op 1 april 1999 ­ Stuk Senaat, nr. 1-1345/1 en geėvoceerd op 23 april 1999);

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 21ter in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering

(ontwerp overgezonden door de Kamer op 1 april 1999 ­ Stuk Senaat, nr. 1-1346/1 en geėvoceerd op 30 april 1999);

Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen

(ontwerp overgezonden door de Kamer op 1 april 1999 ­ Stuk Senaat, nr. 1-1348/1 en geėvoceerd op 30 april 1999);

Wetsontwerp houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek

(ontwerp overgezonden door de Kamer op 1 april 1999 ­ Stuk Senaat, nr. 1-1361/1 en geėvoceerd op 30 april 1999);

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen

(ontwerp overgezonden door de Kamer op 5 februari 1999 ­ Stuk Senaat, nr. 1-1267/1 en geėvoceerd op 23 februari 1999);

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend

(ontwerp overgezonden door de Kamer op 22 april 1999 ­ Stuk Senaat, nr. 1-1382/1);

Wetsontwerp met betrekking tot de retroactieve toepassing van de vrijstellingen die zijn bepaald in de zetelakkoorden met de internationale intergouvernementele organisaties inzake inkomstenbelastingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

(ontwerp overgezonden door de Kamer op 22 april 1999 ­ Stuk Senaat, nr. 1-1388/1);

Wetsontwerp betreffende de inschrijving van Belgiė op de algemene kapitaalverhoging van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties

(ontwerp overgezonden door de Kamer op 29 april 1999 ­ Stuk Senaat, nr. 1-1426/1);

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 34, §1, en 39 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

(ontwerp overgezonden door de Kamer op 22 april 1999 ­ Stuk Senaat, nr. 1-1389/1);

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen

(ontwerp overgezonden door de Kamer op 29 april 1999 ­ Stuk Senaat, nr. 1-1424/1);

Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie

(ontwerp overgezonden door de Kamer op 28 april 1999 ­ Stuk Senaat, nr. 1-1419/1);

Wetsontwerp tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen

(ontwerp overgezonden door de Senaat op 3 mei 1999 ­ Stuk Kamer, nr. 2215/1).

Art. 3

Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.