1-270

1-270

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU VENDREDI 30 AVRIL 1999

VERGADERING VAN VRIJDAG 30 APRIL 1999

(Vervolg-Suite)

PROJET DE LOI RELATIVE À LA RÉPARATION DES DOMMAGES DE GUERRE 40-45 EN APPLICATION DE LA LOI DU 6 JUILLET 1948 METTANT À CHARGE DE L'ÉTAT LA RÉPARATION DES DOMMAGES DE GUERRE AUX BIENS NÉCESSAIRES À UN SERVICE PUBLIC OU À LA POURSUITE D'UNE FIN D'INTÉRÊT GÉNÉRAL (ÉVOCATION)

Vote

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over het geheel van het wetsontwerp.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'ensemble du projet de loi.

Het woord is aan de heer Vandenberghe voor een stemverklaring.

De heer Vandenberghe (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, de CVP-fractie van de Senaat zal tegen dit wetsontwerp stemmen omdat het volgens ons in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet die het gelijkheidsbeginsel beschermen.

Op de eerste plaats wordt voor bepaalde vorderingen tot vergoeding van oorlogsschade die verjaard zijn, de verjaring opgeheven. Er wordt echter niet aangegeven waarom de vorderingen verjaard zijn en waarom de personen niet in de mogelijkheid zouden zijn geweest om binnen de wettelijke termijn een vordering in te stellen. Iedereen weet dat de verjaring tijdens de gerechtsprocedure niet langer loopt wanneer men tijdig zijn eis stelt. Het wetsontwerp motiveert met andere woorden niet waarom het afwijkt van het gelijkheidsbeginsel, dat inhoudt dat de verjaringsregels voor alle burgers op dezelfde wijze moeten worden toegepast.

Vervolgens worden bepaalde vorderingen van de verjaring ontheven, namelijk de vorderingen ten voordele van bepaalde openbare besturen. Dit wil zeggen dat de privé-personen die oorlogsschade leden en die zich in dezelfde omstandigheden bevinden als de openbare besturen, niet de voordelen van dit ontwerp kunnen genieten.

Om deze twee redenen zal de CVP-fractie tegenstemmen.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

65 leden zijn aanwezig.

65 membres sont présents.

33 stemmen ja.

33 votent oui.

20 stemmen neen.

20 votent non.

12 onthouden zich.

12 s'abstiennent.

Derhalve is het wetsontwerp aangenomen.

En conséquence, le projet de loi est adopté.

Aangezien we het ontwerp ongewijzigd hebben aangenomen, wordt de Senaat geacht beslist te hebben het wetsontwerp niet te amenderen. Het ontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de koninklijke bekrachtiging.

Le Sénat ayant adopté ce projet sans modification, il est censé avoir décidé de ne pas l'amender. Le projet sera transmis à la Chambre des représentants en vue de la sanction royale.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Bock, Busquin, G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. De Decker, Mme Delcourt-Pêtre, MM. Desmedt, Destexhe, Erdman, Foret, Happart, Hatry, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, MM. Moens, Nothomb, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, M. Urbain, Mme Van der Wildt, M. Van Wallendael et Mme Willame-Boonen.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Anciaux, Bourgeois, Buelens, Caluwé, Mme Cantillon, M. Ceder, Mme de Bethune, MM. Delcroix, D'Hooghe, Loones, Olivier, Raes, Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Vandenberghe, Vandenbroeke, Van Hauthem, Verreycken et Weyts.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Boutmans, Coveliers, Daras, Mme Dardenne, M. Devolder, Mme Dua, M. Goris, Mmes Leduc, Milquet, Nelis-Van Liedekerke, MM. Vautmans et Vergote.