1-260

1-260

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 1er AVRIL 1999

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 1 APRIL 1999

(Vervolg-Suite)

PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 13 AVRIL 1995 RELATIVE AU CONTRAT D'AGENCE COMMERCIALE (ÉVOCATION)

Vote

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over het geheel van het geamendeerde wetsontwerp.

Nous devons nous prononcer maintenant sur l'ensemble du projet de loi amendé.

De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan over het geheel van het wetsontwerp.

Il est procédé au vote nominatif sur l'ensemble du projet de loi.

60 leden zijn aanwezig.

60 membres sont présents.

40 stemmen ja.

40 votent oui.

20 onthouden zich.

20 s'abstiennent.

Derhalve is het geamendeerde wetsontwerp aangenomen.

En conséquence, le projet de loi amendé est adopté.

Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden teruggezonden.

Il sera transmis à la Chambre des représentants.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Daras, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, M. Delcroix, Mme Dua, MM. Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, MM. Jonckheer, Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Merchiers, Milquet, MM. Moens, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, M. Tobback, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Anciaux, Bock, Buelens, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, De Decker, Desmedt, Destexhe, Devolder, Foret, Goris, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Van Hauthem, Vautmans, Vergote et Verreycken.

De voorzitter. ­ Ik verzoek de leden die zich hebben onthouden, de reden van hun onthouding mede te delen.

Les membres qui se sont abstenus sont priés de faire connaître les motifs de leur abstention.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, we hebben ons onthouden omdat we er niet mee akkoord gaan dat deze wet niet van kracht wordt op 1 januari 1999. Dit betekent dat een heleboel bankagenten zonder bescherming blijven.

Bovendien zijn we er niet van overtuigd dat de uitschakeling van de verzekeringsagenten op lange termijn in hun belang is. Ik weet wel dat ze er zelf om hebben gevraagd, maar ben er ook van overtuigd dat ze op lange termijn hiervan terugkomen.