Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-95

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen

Vraag nr. 1512 van de heer Olivier d.d. 1 december 1998 (N.) :
Verstrekking van informatie over geneesmiddelen en de verkoop van geneesmiddelen via Internet.

Ingevolge de snelle ontwikkeling van het Internetmedium, gaan heel wat gebruikers via dit net ook op zoek naar informatie over medicatie. Hiertegenover staat dat er totaal geen garantie wordt geboden inzake de correctheid van de informatie, die via Internet verstrekt wordt. Het geven van verkeerde of onvolledige informatie kan zelfs een bedreiging vormen voor de volksgezondheid.

Daarnaast is er het probleem van de verkoop van voorschrijfplichtige geneesmiddelen via Internet. In een aantal gevallen verloopt de distributie via ongecontroleerde kanalen waar er geen garantie is op de kwaliteit van de geneesmiddelen. Het gevaar van medicatiegebruik zonder het raadplegen van een arts, is dan ook niet irreŽel.

Graag had ik de geachte minister volgende vragen voorgelegd :

1. Welke stappen zal hij nemen om de informatieverstrekking over geneesmiddelen via Internet onder controle te houden en op hun juistheid te controleren ?

2. Welke maatregelen zal hij nemen om de verkoop van geneesmiddelen via Internet onder controle te houden en misbruiken te voorkomen ?

Antwoord : In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte lid volgende gegevens mee te delen.

1 en 2. Een firma die in BelgiŽ geneesmiddelen verkoopt via Internet en daarvoor reclame maakt op het Internet, dient dezelfde wettelijke bepalingen te respecteren als andere firma's.

In de eerste plaats dient ieder geneesmiddel dat in de handel wordt gebracht, geregistreerd te zijn. Deze bepaling is de omzetting van een Europese richtlijn en bijgevolg geldt dezelfde bepaling in de hele Europese Gemeenschap.

Wat betreft de reclame inzake geneesmiddelen, is overeenkomstig een Europese richtlijn elke reclame verboden voor een geneesmiddel dat enkel verkrijgbaar is op medisch voorschrift. Voor de andere geneesmiddelen geldt dat de reclame dient te voldoen aan de vereisten van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik en bijgevolg gecontroleerd is door een erkende verantwoordelijke voor de voorlichting aangeduid binnen iedere farmaceutische firma die geneesmiddelen verkoopt.

Bovendien kan in BelgiŽ een geneesmiddel slechts afgeleverd worden door een apotheker en maakt eenieder die hierop inbreuk zou uitoefenen zich schuldig aan het onwettig uitoefenen van de artsenijbereidkunde.

In BelgiŽ zijn geen firma's bekend die geneesmiddelen verkopen via Internet.

Voor het overige dient te worden opgemerkt dat dit probleem op internationaal niveau dient te worden aangepakt. In dat verband werd in mei 1998 een resolutie aangenomen door de algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie teneinde de misbruiken op internationaal vlak te bestrijden.