1-242

1-242

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 4 FÉVRIER 1999

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 4 FEBRUARI 1999

(Vervolg-Suite)

VRAAG OM UITLEG VAN MEVROUW THIJS AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN OVER « PRESENTIEGELDEN BIJ VERKIEZINGEN »

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE MME THIJS AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INTÉRIEUR SUR « LES JETONS DE PRÉSENCE LORS DES ÉLECTIONS »

De voorzitter. ­ Aan de orde is de vraag om uitleg van mevrouw Thijs.

Het woord is aan mevrouw Thijs.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, zoals iedereen weet, vinden de verkiezingen voor Kamer, Senaat, Gewest- en Gemeenschapsraden en Europees Parlement gelijktijdig plaats op 13 juni 1999. Bij elke verkiezing wordt ook geld uitgetrokken voor de praktische organisatie. Zo worden onder andere de leden van de kiesbureaus vergoed.

Volgens het Kieswetboek van 12 april 1894 voor de federale verkiezingen worden het presentiegeld en de reisvergoeding waarop de leden van de kiesbureaus aanspraak kunnen maken door de Koning bepaald. Krachtens het koninklijk besluit van 14 september 1976 tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reiskosten voor de leden van de kiesbureaus, gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 juni 1992, gelden volgende bedragen : 1 400 frank voor de voorzitter van de kieskringhoofdbureaus en 1 000 frank voor de leden en de secretarissen van deze bureaus; 250 frank voor de voorzitter, leden en secretarissen van de stemopnemingsbureaus, 250 frank voor de voorzitters van de stembureaus en 200 frank voor de leden en secretarissen van deze bureaus.

De bedragen werden al jaren niet aangepast, zelfs niet geïndexeerd. Vooral het bedrag dat de voorzitter, de leden en de secretarissen van de stembureaus ontvangen, is bijna symbolisch, alsof ze niet erg worden gewaardeerd. Nochtans zijn die personen op de verkiezingsdag al aanwezig vóór acht uur en blijven ze tot na 13 uur. Voor sommigen onder hen wordt het nog veel later. Het wordt ook steeds moeilijker personen te vinden die bereid zijn hun voormiddag daarvoor op te offeren. Toch is het voor de democratie van belang dat alle verrichtingen nauwkeurig gebeuren.

Wat is het totale bedrag aan presentiegelden uitgekeerd aan de leden van de kiesbureaus ? Is de vice-eerste minister van plan de presentiegelden te verhogen ? Indien niet, waarom ?

De voorzitter. ­ Het woord is aan vice-eerste minister Van den Bossche.

De heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. ­ Mijnheer de voorzitter, ik zal die lange vraag kort beantwoorden.

De totale kostprijs van de presentiegelden bedroeg bij de verkiezing van 21 mei 1995 voor de federale wetgevende kamers en de raden 39 606 437 frank, postkosten voor de uitbetaling inbegrepen.

Het is de bedoeling het bedrag van 250 frank dat wordt betaald aan de voorzitter, leden en secretarissen van de stemopnemingsbureaus en aan de voorzitters van de stembureaus, alsook het bedrag van 200 frank voor de leden en de secretarissen van de stembureaus te verhogen tot 1 000 frank. De bedragen voor de leden van de hoofdbureaus zullen eveneens worden aangepast. Hierover zal worden beslist bij de budgetcontrole.

Hiermee heb ik de eerste twee vragen van mevrouw Thijs beantwoord en door mijn antwoorden valt haar derde vraag weg.

De voorzitter. ­ Het woord is aan mevrouw Thijs.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, ik ben blij te horen dat de bedragen worden aangepast. De situatie in de stemopnemingsbureaus is geen probleem. Er wordt daar graag naar de politici gekeken. Maar voor een aalmoes een hele dag zitten, dat wordt niet geapprecieerd. De betrokken personen zullen tevreden zijn.

De voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.