1-988/6

1-988/6

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

26 FEBRUARI 1999


Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector


ONTWERP GEAMENDEERD DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (1)


Onderzoekstermijn : 15 dagen (artikel 81, derde lid, en artikel 79, eerste lid, van de Grondwet) (*).
Uiterste datum : 15 maart 1999.

(*) Art. 61.1. Reglement van de Senaat : het wetsontwerp dat door de Kamer van volksvertegenwoordigers aan de Senaat wordt teruggezonden met toepassing van artikel 79, eerste lid, of van artikel 81, derde lid, van de Grondwet is bij de Senaat slechts aanhangig wat betreft de bepalingen die door de Kamer werden geamendeerd of toegevoegd en die nieuw zijn in vergelijking met het aanvankelijk door de Kamer aangenomen wetsontwerp en wat betreft andere bepalingen, alleen om de redactie te verbeteren of de tekst in overeenstemming te brengen met het geheel en zonder nieuwe inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

(1) Op de in artikelen 3 tot 8 voorgestelde bepalingen werden nieuwe amendementen aangenomen.