1-180

1-180

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 23 AVRIL 1998

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 23 APRIL 1998

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER VAUTMANS AAN DE MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN OVER « DE BENOEMINGEN BIJ DE REGIE DER GEBOUWEN »

QUESTION ORALE DE M. VAUTMANS AU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE SUR « LES NOMINATIONS À LA RÉGIE DES BÂTIMENTS »

De voorzitter . ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Vautmans aan de minister van Ambtenarenzaken.

Het woord is aan de heer Vautmans.

De heer Vautmans (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, er bestaat een ongeschreven traditie voor de benoemingen voor de Regie der Gebouwen. Om beurt wordt er namelijk een architect en een ingenieur aangeworven. In Antwerpen is de directeur al sinds april van vorig jaar met pensioen. Deze betrekking werd echter nog steeds niet voor een nieuwe benoeming opengesteld omdat het nu de beurt aan een ingenieur zou moeten zijn. Blijkbaar talmt men met deze benoeming, omdat men de benoeming van een ingenieur voor een andere regio, namelijk de regio van de minister, wil voorbehouden.

Ik wil de minister de volgende vragen stellen. Om welke redenen werd de betrekking in Antwerpen nog steeds niet opengesteld ? Hoe wordt deze leemte tot op heden ingevuld ? Tegen wanneer wordt de benoeming verwacht ? Gaat men inderdaad eerst iemand in Waals-Brabant benoemen ? Zo ja, om welke reden ? Is dit een voorbeeld van de nieuwe politieke cultuur waarover iedereen het heeft ?

De voorzitter. ­ Het woord is aan de minister Flahaut.

De heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken. ­ Mijnheer de voorzitter, ik heb de vraag van de heer Vautmans met veel aandacht gelezen en ik kan hem bevestigen dat de thans aan de gang zijnde bevorderingsprocedures volledig correct worden afgewerkt. Rekening houdend met de nieuwe personeelsformatie en de goedkeuring van de andere reglementaire besluiten ­ personeelsreglement, taalkaders, weddeschalen bijzondere graden enzovoort ­ werden bij de Regie der Gebouwen een aantal bevorderingsprocedures gestart voor de vacante betrekking van niveau 1 en andere niveaus. Tot die groep behoort ook de nieuwe betrekking van directeur bij de provinciale directie van Waals-Brabant.

De betrekking van directeur in Antwerpen daarentegen, die vacant werd ten gevolge van de opruststelling van de vorige titularis, werd vanaf 1 januari 1998 na een interne mutatie bezet, namelijk door een ingenieur-directeur. Wel is het zo dat de betrokkene tijdelijk afwezig is uit de dienst, aangezien hij op een ministerieel kabinet is gedetacheerd. Hij wordt daarom vervangen door een andere ambtenaar uit de dienst, met een hogere functie. Het is echter mogelijk dat de huidige titularis, na de volledige afhandeling van de lopende bevorderingsprocedures, een nieuwe mutatie aanvraagt naar een van de betrekkingen die in zijn graad vacant zullen worden. Mocht die situatie zich voordoen ­ ik verneem dat daar een grote kans toe is ­ dan zal ik het nodige doen opdat ook voor Antwerpen onmiddellijk een bevorderingsprocedure voor ingenieur-directeur wordt opgestart.

Ik hoop dat mijn uitleg de heer Vautmans heeft overtuigd van mijn inzet om alle diensten die onder mijn bevoegdheid vallen gelijk te behandelen, in welke regio ze zich ook bevinden.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Vautmans voor een repliek.

De heer Vautmans (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik zal deze twee benoemingen op de voet volgen.

De voorzitter . ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.