Vragen en Antwoorden


Bulletin 1-55

Belgische Senaat

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 248 van de heer Anciaux d.d. 8 augustus 1997 (N.) :
Hulpcentrum 100. Overbrenging naar ziekenhuizen. Toepassing taalwetgeving.

Op 6 september 1996 stelde ik u onder nr. 173 (bulletin van Vragen en Antwoorden, Senaat, nr. 30 van 22 oktober 1996) de volgende vraag betreffende het in rand vermelde onderwerp :

Mijn aandacht wordt gevestigd op het feit dat personen die gewond werden bij een verkeersongeval dat zich voordeed op het grondgebied van de gemeente Kortenberg (Leuvensesteenweg), door diensten van de 100 overgebracht werden naar het Franstalige AZ Sint-Lucas te Woluwe.

Graag vernam ik van de geachte minister :

Welke richtlijnen werden en worden gegeven aan het hulpcentrum 100 bij het vervoer van gewonden naar een ziekenhuis;

Welke richtlijnen van toepassing zijn in gemeenten met taalfaciliteiten;

Welke richtlijnen van toepassing zijn in Brussel.

Hoe kan in verband met het ongeval dat zich voordeed in de gemeente Kortenberg verantwoord worden dat de gewonden naar het AZ Sint-Lucas in Woluwe werden overgebracht en niet naar een (overigens dichterbij gelegen) Leuvens ziekenhuis.

Welke criteria hanteert de operator van het hulpcentrum van de zone 02 om te bepalen naar welk ziekenhuis de gewonden dienen vervoerd te worden ?

Zijn de geachte minister nog gevallen bekend waarbij door toedoen van de operator Nederlandstaligen naar Franstalige ziekenhuizen werden gedirigeerd om er te worden opgenomen en dit binnen zone 02 ?

Is de geachte minister niet van mening dat een sluitende regelgeving dient opgesteld te worden en ook dient nageleefd te worden er zorg voor dragend dat Nederlandstaligen in een Nederlandstalig ziekenhuis opgenomen en verzorgd kunnen worden.

Tot op heden mocht ik dienaangaande nog geen antwoord ontvangen. Derhalve ben ik zo vrij deze vraag opnieuw aan u voor te leggen. Mag ik aandringen op een spoedige mededeling van uw standpunt ?