Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-47

10 JUNI 1997

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid)

Vraag nr. 45 van mevrouw Lizin d.d. 24 mei 1996 (Fr.) :
Biologische gevolgen van elektromagnetische stralingen op kinderen.

Sedert enkele jaren hebben onderzoekers uit verschillende landen bij levende organismen (embryonaal en prepuberaal stadium) schadelijke effecten vastgesteld die verband houden met een blootstelling aan elektromagnetische straling afkomstig van kathodeschermen van computers en televisietoestellen.

Onderzoek dat in Frankrijk nog aan de gang is, zou uitwijzen dat er een delateralisatie van de hersenhelften optreedt die een dyslexie van meerdere uren veroorzaakt bij kinderen van 5 jaar na blootstelling van 40 minuten aan een kathodescherm.

Die schadelijke effecten zouden niet optreden wanneer de cathodeschermen uitgerust zijn met beveiligingsvoorzieningen.

Is de Belgische regering op de hoogte van dat onderzoek ? Welke maatregelen is zij van plan te nemen, indien zou blijken dat elektromagnetische straling schadelijk is, om in Belgiė de veiligheid en de gezondheid van gebruikers van computers en van televisietoestellen en met name van kinderen te verzekeren ?


Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mede te delen.

De elektromagnetische straling die door televisie en videoschermen wordt uitgezonden is wel bekend. In afnemende orde van belangrijkheid gaat het om :

1. zichtbaar licht;

2. elektrostatische velden;

3. de ELF (extra lage frequentie) en VLF (zeer lage frequentie) elektrische en magnetische velden;

4. de UV- en röntgenstralen.

De X-stralen en de UV-stralen hebben in het verleden reeds voor problemen gezorgd, te wijten aan zeer hoge spanningen die nodig waren voor de kathodestraalbuis. De halfgeleidertechnologie die sedert 1985 wordt toegepast, heeft dit probleem zo goed als uit de wereld geholpen.

Het best gekende effect van de elektrostatische velden is het videoscherm dat stof aantrekt maar, vanuit het oogpunt van de gezondheid zijn deze velden te verwaarlozen, en dit dankzij het feit dat een zekere afstand tot het televisiescherm wordt bewaard.

Bovendien wordt er thans op de schermen een flinterdunne geleidende laag aangebracht die met de aarde wordt verbonden, dit om het aantrekken van stofdeeltjes te weren maar met het gevolg dat ook korter bij het scherm kan worden gewerkt. De monitor kan ook worden uitgerust met een tweede scherm met als doel reflecties tegen te gaan; zodoende wordt het werken gedurende langere tijd prettiger. Deze schermen, soms uitgerust met een dunne metalen coating die geaard is, kunnen zowel het aantrekken van stof verlagen als het residuele elektrostatische veld. Dienaangaande wil ik er het geachte lid nogmaals op wijzen dat een bepaald aantal van deze apparaten regelmatig op de markt verschijnen, zonder dat hun doeltreffendheid duidelijk werd aangetoond.

Op een afstand van 30 cm vertonen de ELF en VLF elektrische velden van TV-schermen, monitors, en dergelijke, als typische waarden respectievelijk 5 volt/meter en 0,05 µtesla. De natuurlijke waarden van deze velden in ons milieu bedragen 150 volt/meter en 50 µtesla. De intensiteit van de door de televisie-schermen, monitors en dergelijke, voortgebrachte straling ligt bijgevolg respectievelijk 30 tot 1 000 maal lager dan die van de natuurlijke velden waaraan elk levend wezen is blootgesteld.

Om elk risico te vermijden en ter versterking van de politiek gericht op de bescherming van de volksgezondheid, hebben bepaalde internationale organisaties (IRPA, CENELEC, IEEE, ...) het opportuun bevonden om grenswaarden vast te stellen, die geacht worden zonder risico te zijn. Deze waarden zijn respectievelijk 600 volt/meter en 2 000 µtesla.

Tot slot wil ik een passage aanhalen uit een document C95.1.1991 van de IEEE : « Er bestaat geen enkele betrouwbare wetenschappelijke test om aan te tonen dat bepaalde delen van de bevolking een groter gevaar lopen dan andere, evenmin kan worden aangetoond dat modulatie (impulsen) van geringe intensiteit enige invloed uitoefenen op de gezondheid van de mens. »