Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-47

10 JUNI 1997

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 214 van de heer Anciaux d.d. 28 maart 1997 (N.) :
Nederlands-onkundige brandweer van Battice voor de Vlaamse gemeente Voeren.

Op 10 november 1996, stelde ik u onder nr. 51 de volgende vraag betreffende het in rand vermelde onderwerp .

Een Nederlandse dame uit 's Gravenvoeren werd bij een brandmelding niet geholpen door de brandweer van Battice. Meer nog, de vrouw, die geen Frans spreekt, kreeg het volgende te horen : Comprends pas ! . De telefoon werd vervolgens gewoon dichtgegooid.

Dit ernstig verzuim om hulp te bieden is misdadig.

Kan de geachte minister deze feiten bevestigen ?

Welke maatregelen werden door de geachte minister genomen om het betrokken personeelslid te sanctioneren ?

Welke maatregelen heeft hij intussen genomen om dergelijke onaanvaardbare toestanden te vermijden ?

Tot op heden mocht ik dienaangaande nog geen antwoord ontvangen. Derhalve ben ik zo vrij deze vraag opnieuw aan u voor te leggen. Mag ik aandringen op een spoedige mededeling van uw standpunt ?


Antwoord : Ik heb de eer het geacht lid te laten weten dat sinds 18 februari 1997 de hulpoproepen vanuit Voeren in de 100-centrale van Hasselt toekomen en dat alle nodige maatregelen werden getroffen om aan de wettelijke bepalingen ter zake te voldoen.