Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-45

13 MEI 1997

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 218 van de heer Verreycken d.d. 4 april 1997 (N.) :
Gemeenteraadscommissies.

In het boek Praktisch Handboek voor Gemeenterecht waaraan u uw wetenschappelijke medewerking verleende, wordt op bladzijde 183 gestipuleerd over de gemeenteraadscommissies : « zo kan de gemeenteraad vaste commissies, bijvoorbeeld een commissie voor financiėn of ad hoc-commissies om bepaalde beleidsdossiers voor te bereiden instellen. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om in zijn reglement van orde de samenstelling en werking van deze commissies te bepalen. Vermeld artikel 120, paragraaf 1 (van de nieuwe gemeentewet) verplicht de gemeenteraad wel de commissies evenredig uit de verschillende politieke fracties, vertegenwoordigd in de raad, samen te stellen ».

Op 25 maart 1997 werd door de gemeenteraad van Antwerpen een subcommissie opgericht ter voorbereiding van de wijze waarop de gelden van het Sociaal Impulsfonds zullen worden verdeeld. In de reglementsaanvulling van zelfde datum wordt ook de naam « Sociaal Impulsfonds » gebruikt om de taak van de bewuste commissie te omschrijven.

De omschrijving subcommissie is in het praktisch handboek niet terug te vinden en gezien de specifieke taaktoewijzing betreft het hier dus ontegensprekelijk een ad hoc-commissie, zoals bedoeld in de geciteerde paragraaf uit het handboek. Toch werd voor de samenstelling van deze commissie niet de evenredigheid als samenstellingssleutel weerhouden. Mijns inziens is dit dus strijdig met de gemeentewet en moet door de gemeenteraad dit huiswerk worden overgedaan.