Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-40

11 MAART 1997

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie (Telecommunicatie)

Vraag nr. 120 van de heer Anciaux d.d. 31 januari 1997 (N.) :
Onveiligheid van voetpadkasten bestemd voor de voeding van televisiedistributie.

In 1995 werd Electrabel Distributie Noord verplicht om in haar sector noodzakelijke herstellingen uit te voeren aan de teledistributiekasten. De herstellingen kostten in totaal ongeveer 150 miljoen frank. De verplichte werken werden enkel opgelegd aan EDN. Nochtans wees en wijst veel erop dat de nalatigheden zich niet beperken tot deze streek. In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag van 20 maart 1996 stelt u dat er in het kader van het hoog toezicht een onderzoek zou starten waarbij de veiligheid van de installaties van alle openbare teledistributiebedrijven zal worden onderzocht.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord verkregen op volgende vragen :

1. Is het onderzoek naar de veiligheid van de voetpadkasten reeds gestart ?

2. Zo ja, wat zijn de (voorlopige) resultaten van het onderzoek ?

3. Werden er ook opnieuw controles uitgevoerd in het gebied dat valt onder Electrabel Distributie Noord ?

4. Hoe worden de plaatsen waar gecontroleerd wordt uitgekozen ? Gebeurt dit op toevallige basis ? Indien neen, hoe dan wel ?

5. Hoeveel ambtenaren zijn gemachtigd om de effectieve controles te doen ?

6. Om hoeveel controles ging het (voorlopig) ?

7. Waren de controles evenwichtig verspreid over het gebied waar Electrabel instaat voor de elektriciteitsvoorziening ?

8. Werden nu ook de installaties van de andere openbare teledistributiebedrijven gecontroleerd ?

9. Werden de nodige herstellingen, indien er sprake was van nalatigheden, reeds uitgevoerd ? Indien neen, wat zal de geachte minister doen om ervoor te zorgen dat dat wel gebeurt ?