Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-8

16 JANUARI 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 34 van de heer Anciaux d.d. 5 oktober 1995 (N.) :
Elektronisch stemmen.

Bij de laatste algemene verkiezingen voor de federale Kamers en de regionale parlementen werd op ruime schaal gebruik gemaakt van het elektronisch stemmen. Klaarblijkelijk is het de bedoeling om geleidelijk aan verder te gaan in de uitvoering zodat het elektronisch stemmen uiteindelijk het traditioneel stemmen met het potlood en de stembrief zal vervangen.

Kan de geachte minister me meedelen welke timing voorzien is in het vervangen van het traditioneel stemmen ? Welke maatregelen worden in de toekomst overwogen om het elektronisch stemmen nog gebruiksvriendelijker te maken ? Welke controles bestaan er op het bewust manipuleren van het elektronisch stemmen ? Is een manipulatie door deskundige programmeurs uitgesloten ? Kan er gemanipuleerd worden tijdens het overbrengen van de geregistreerde stemmen van het stembureau naar het telbureau ? Worden de gebruikte programma's beveiligd tegen virussen, handige programmeurs of piraten die aangestipte stemmen voor persoon X of partij X kunnen laten registreren bij persoon Y of partij Y ? Heeft het elektronisch stemmen niet tot gevolg dat minder personen hun stem komen uitbrengen ?


Antwoord : In het begin van 1996 zullen werkgroepen opgericht worden om :

≠ Een gedetailleerde evaluatie op te maken van het systeem dat gebruikt werd voor de geautomatiseerde stemming, voornamelijk in het licht van hetgeen de verkiezingen van 21 mei 1995 ons geleerd hebben. Deze verkiezingen zijn de meest ingewikkelde geweest die BelgiŽ ooit heeft gehouden en zij hebben trouwens ernstige problemen gesteld voor het traditioneel stemmen, vooral bij de stemopnemingsverrichtingen;

≠ Te onderzoeken of er alternatieve geautomatiseerde systemen bestaan en hun waarde te vergelijken met het systeem dat gebruikt werd in 1994 en 1995;

≠ Voorstellen te doen betreffende een verdere uitbreiding. De financiŽle en organisatorische aspecten zijn hierbij zeker niet te verwaarlozen.

De conclusies van deze werkgroepen moeten vůůr het einde van 1996 ter kennis gebracht worden van de regering en het Parlement zodat, in voorkomend geval, een beslissing tot uitbreiding genomen wordt, die operationeel kan zijn voor de volgende verkiezingen (in principe in 1999).

Het spreekt vanzelf dat de werkgroepen die zullen opgericht worden zich zullen moeten uitspreken over de problemen waarover het geachte lid zich bekommert, in het bijzonder de gebruiksvriendelijkheid, de beveiliging van de programmatuur en de gegevens en het risico van absenteÔsme.

Wat de systemen betreft die in 1994 en 1995 gebruikt werden, zijn de experten het erover eens dat de genomen veiligheidsmaatregelen zeker voldoende waren, zonder dat evenwel mogelijkheid uitgesloten wordt om verbeteringen aan te brengen; anderzijds werd geen absenteÔsme van betekenis vastgesteld. Het meest opmerkelijke voordeel was onmiskenbaar de snelheid en de betrouwbaarheid van de stemopneming en van de totalisatie van de uitslagen.