Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-6

12 DECEMBER 1995

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 17 van de heer Boutmans d.d. 8 september 1995 (N.) :
Grenscontroles. Luchthaven Zaventem. Inzameling van informatie.

Op een parlementaire vraag van mevrouw Vogels over de werking van de rijkswachtcomputer antwoordde de toenmalige Justitie-minister : Naar aanleiding van de grenscontrole in Zaventem wordt daarenboven, ten behoeve van de Openbare Veiligheid van de Staat, in opdracht van de minister van Justitie, bijkomende informatie ingezameld met betrekking tot alle passagiers voor bepaalde landen van bestemming of herkomst.

Wordt in de luchthaven van Zaventem tijdens de grenscontrole nog steeds informatie ingezameld over alle of sommige passagiers met betrekking tot bepaalde landen van bestemming of herkomst ? Zo ja, op welke legale grond en op wiens verzoek, voor welke landen, op welke wijze ?

Gebeurt dit ook op de regionale luchthavens ? Indien niet, waarop berust dan dit onderscheid ?

Op 8 augustus 1995 stelde ik dezelfde vragen aan de minister van Justitie (vraag nr. 32) die mij het volgende antwoordde : Het bestuur van de Openbare Veiligheid werd op 31 december 1993 gesplitst in de Veiligheid van de Staat en de Vreemdelingendienst. Op de luchthaven van Zaventem, noch op de regionale luchthavens, wordt er tijdens de grenscontrole informatie ingezameld door de diensten van de Veiligheid van de Staat over passagiers met betrekking tot bepaalde landen van bestemming of herkomst.

Bijgevolg richt ik mij tot u met dezelfde vragen met betrekking tot de Vreemdelingendienst of enig andere dienst die onder het ministerie van Binnenlandse Zaken ressorteert.


Antwoord : Het geachte lid kan hierna de antwoorden vinden op de verschillende vragen.

Omtrent de inzameling van informatie ten behoeve van de Veiligheid van de Staat kan ik volledig het antwoord van de minister van Justitie bevestigen. Ook ten behoeve van de Dienst vreemdelingenzaken of enig andere dienst wordt geen bijkomende informatie tijdens de grenscontrole ingezameld over passagiers met betrekking tot bepaalde landen van bestemming of herkomst.

Dit neemt echter niet weg dat met de grensinspectiedienst van de Dienst vreemdelingenzaken de noodzakelijke informaties, die inherent zijn aan de grenscontroletaken, zowel op de luchthaven van Zaventem als op de regionale luchthavens, worden uitgewisseld. De wettelijke basis hiervoor is onder meer terug te vinden in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.