Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-6

12 DECEMBER 1995

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid)

Vraag nr. 10 van mevrouw Delcourt-Ptre d.d. 31 oktober 1995 (Fr.) :
Dringende geneeskundige hulpverlening. Tarief voor het vervoer per ziekenwagen.

Het koninklijk besluit van 7 april 1995, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1995, wijzigt, vanaf die datum, het tarief voor het vervoer per ziekenwagen van de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening.

De nieuwe tarieven bedragen meer dan het dubbele van de tarieven van vr 22 augustus.

Ik zou het op prijs stellen te vernemen wat de reden is van een dergelijke verhoging, die zwaar zal doorwegen voor de te vervoeren personen en voor de ziekenfondsen die instaan voor een deel van deze uitgaven door de aanvullende bijdrage.