Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-4

7 NOVEMBER 1995

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 13 van de heer Boutmans d.d. 8 augustus 1995 (N.) :
Internationale contacten inzake ordehandhaving.

Politiediensten kunnen voor de ordehandhaving in het kader van de Europese Unie, de Raad van Europa en bilaterale akkoorden internationaal informatie uitwisselen. Zo werd b.v. in juni 1990 door TREVI het « 1992 programme of action » goedgekeurd, waarvan § 8 de samenwerking in het kader van de ordehandhaving behandelt. Sinds het in werking stellen van het Maastricht-verdrag is TREVI vervangen door het overkoepelend K4-comité.

1. Waarover werd er reeds concreet sinds 1992 internationaal in het kader van de ordehandhaving informatie uitgewisseld ? Hoe dikwijls en bij welke gebeurtenissen is dit reeds gebeurd ?

2. In welke mate, op welke wijzen, via welke procedures en onder wiens controle werd deze internationale informatie-uitwisseling in het kader van de ordehandhaving gerealiseerd ? Gebeurde dit op basis van bilaterale en/of multilaterale akkoorden ? Welke rol speelt het K4-comité en zijn subcomité hierin ?

3. Welke Belgische politie- en veiligheidsdiensten werden op welke wijze in deze internationale informatie-uitwisseling betrokken ? Heeft de rijkswacht of Staatsveiligheid ook rechtstreeks informatie uitgewisseld met een buitenlandse dienst ?

4. Werd er in het kader van de ordehandhaving ook informatie uitgewisseld over personen ? In welke concrete gevallen ? Was dit informatie uit de rijkswachtcomputer en/of de manuele bestanden over subversieve personen ? Door wie en hoe wordt dit gecontroleerd ?

Hebben het Comité P, het Comité I en/of de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een controlebevoegdheid in deze aangelegenheden ? Hebben zij die al uitgeoefend en zo ja op welke wijze ? Hebben ze onregelmatigheden vastgesteld ?


Antwoord : Het geachte lid vindt hierna de antwoorden op zijn vragen.

1. a) De Algemene Politiesteundienst (APSD) is het contactpunt waarlangs sedert 1 april 1995 de internationale informatie omtrent ordehandhaving tussen de politiediensten uitgewisseld wordt. Dit sluit de mogelijkheid tot rechtstreekse contacten evenwel niet uit.

b) Sedert 1 april 1995 hebben de algemene politiediensten (rijkswacht en gemeentepolitie) informatie uitgewisseld via de APSD :

(1) Van België naar het buitenland over :

­ Vier manifestaties;

­ Acht sportevenementen;

(2) Van het buitenland naar België over :

­ Acht manifestaties;

­ Drie sportevenementen;

­ Twee bedreigingen;

­ Twee te beschermen personen;

­ Vijf feiten die bij wijze van informatie, gerelateerde aanslagen meedelen.

2. a) Informatiekanalen

Er bestaan twee informatiekanalen :

(1) Buiten de rechtstreekse contacten worden de verbindingen tot stand gebracht via de BDL, een per land, binnen de EU;

(2) Via de Belgische verbindingsofficieren die op post zijn in het buitenland (zelden);

b) Controle

De inhoud van de berichten wordt gecontroleerd :

(1) Door de hiërarchie van de afzender;

(2) Door de Algemene Politiesteundienst voor de politionele contacten;

(3) Door het ministerie van Binnenlandse Zaken, algemene rijkspolitie.

c) De informatie-uitwisseling vindt plaats binnen de EU. Voor de verbindingsofficieren betreft het een politie-opdracht die ze ten dienste van België moeten vervullen. In de andere gevallen gaat het om gerichte afspraken gekoppeld aan preciese gebeurtenissen (voetbalmatches) die nuttig zijn voor België.

d) Comité K4 heeft geen controlerol op de informatie-uitwisseling. Een van de deelwerkgroepen poogt een model van gemeenschappelijke vragenlijst op te stellen voor de sportevenementen.

3. a) De algemene politiediensten (gemeentepolitie, rijkswacht) zijn betrokken bij deze informatie-uitwisseling inzake openbare orde.

b) De rijkswacht en de gemeentepolitie zijn gemachtigd om rechtstreeks informatie uit te wisselen met hun buitenlandse homologen ter verbetering van de coördinatie tussen operaties.

4. a) Er wordt zelden informatie uitgewisseld over personen; de uitgewisselde informatie heeft betrekking op :

­ De identificatie van de te beschermen persoon : twee gevallen : een Vietnamees minister en een Grieks partijhoofd;

­ De identificatie van personen die zeker een gevaar betekenen voor de openbare veiligheid en rust (één geval : een Duits verzoek waarover wij geen antwoordelement mede te delen hebben);

­ De identificatie van een te contacteren persoon om een gebeurtenis te beheersen (één geval : informatie verstrekt op initiatief van Frankrijk).

De overige omtrent personen uitgewisselde gegevens laten geen individuele identificatie toe.

b) De personen over wie informatie wordt uitgewisseld, worden niet als subversief bestempeld.

c) De controle wordt uitgevoerd door :

­ de hiërarchie van de afzender

­ de Algemene Politiesteundienst

­ het ministerie van Binnenlandse Zaken, algemene rijkspolitie.

5. In fine

a) Comité P heeft terzake een bevoegdheid ten aanzien van de politiekorpsen. De commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft een bevoegdheid ter zake voor zover de informatie opgenomen is in een bestand zoals bij wet bepaald.

Het hoort mij niet toe het geachte lid te informeren over het verloop van de activiteiten van deze organen daar zij hun bevoegdheid uitoefenen onder toezicht van het Parlement.