Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-4

7 NOVEMBER 1995


Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 25 van de heer Anciaux d.d. 21 september 1995 (N.) :
Bestrijding van de mensenhandel.

Bij wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en de kinderpornografie werden aan de federale overheid hernieuwde middelen gegeven in deze noodzakelijke strijd tegen de maffia in vrouwenhandel.

Bovendien werd duidelijk dat men deze maffia maar daadwerkelijk kan bestrijden indien er informatie vanuit het milieu en van de slachtoffers van de vrouwenhandel zelf kan komen. Bij ministeriėle omzendbrief werd dan ook de mogelijkheid geboden om slachtoffers een blijvende verblijfsvergunning toe te kennen indien ze verklaringen in het kader van de bestrijding van de vrouwenhandel afleggen. Op deze wijze kan men beletten dat belangrijke getuigen door hun gedwongen terugkeer naar hun land niet plots « verdwijnen » of teruggevonden worden als drijvende lijken op een rivier.

Kan de geachte minister mij meedelen hoeveel vaststellingen van mensenhandel men sinds de nieuwe wet heeft kunnen noteren ? Is het juist dat men slechts in het arrondissement Antwerpen vaststellingen heeft gedaan ? Hoe is het te verklaren dat in andere (ook stedelijke) arrondissementen men niet tot vaststellingen komt ? Welke resultaten zijn er door justitie en politie/rijkswacht gehaald in de strijd tegen de Nigeriaanse maffia in Antwerpen ? Is de geachte minister zich bewust van deze Nigeriaanse maffia ? Welke maatregelen worden genomen tegen het kunstmatig verhogen van de leeftijd van minderjarigen bij de aanvraag tot het bekomen van een asielaanvraag ? Wordt het principe dat minderjarigen niet mogen worden uitgewezen niet geschonden door een blind geloof in de leeftijdsopgave bij de verklaring tot asielaanvraag ? Hoeveel Nigeriaanse vrouwen of meisjes werden sinds de wetswijziging uitgewezen ? Hoeveel van hen werden door de jeugdrechtbanken geplaatst in een instelling ? Hoeveel werden er hiervan sinds de wetswijziging uitgewezen ? Zal de geachte minister nog voorstellen uitwerken in het kader van de bestrijding van de mensenhandel ?