Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-3

17 OKTOBER 1995


Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 17 van de heer Boutmans d.d. 8 september 1995 (N.) :
Grenscontroles. Luchthaven Zaventem. Inzameling van informatie.

Op een parlementaire vraag van mevrouw Vogels over de werking van de rijkswachtcomputer antwoordde de toenmalige Justitie-minister : Naar aanleiding van de grenscontrole in Zaventem wordt daarenboven, ten behoeve van de Openbare Veiligheid van de Staat, in opdracht van de minister van Justitie, bijkomende informatie ingezameld met betrekking tot alle passagiers voor bepaalde landen van bestemming of herkomst.

Wordt in de luchthaven van Zaventem tijdens de grenscontrole nog steeds informatie ingezameld over alle of sommige passagiers met betrekking tot bepaalde landen van bestemming of herkomst ? Zo ja, op welke legale grond en op wiens verzoek, voor welke landen, op welke wijze ?

Gebeurt dit ook op de regionale luchthavens ? Indien niet, waarop berust dan dit onderscheid ?

Op 8 augustus 1995 stelde ik dezelfde vragen aan de minister van Justitie (vraag nr. 32) die mij het volgende antwoordde : Het bestuur van de Openbare Veiligheid werd op 31 december 1993 gesplitst in de Veiligheid van de Staat en de Vreemdelingendienst. Op de luchthaven van Zaventem, noch op de regionale luchthavens, wordt er tijdens de grenscontrole informatie ingezameld door de diensten van de Veiligheid van de Staat over passagiers met betrekking tot bepaalde landen van bestemming of herkomst.

Bijgevolg richt ik mij tot u met dezelfde vragen met betrekking tot de Vreemdelingendienst of enig andere dienst die onder het ministerie van Binnenlandse Zaken ressorteert.