Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-3

17 OKTOBER 1995


Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 9 van de heer Boutmans d.d. 8 augustus 1995 (N.) :
Schengen. Informatie-systeem (SIS). Toegang.

Sinds enkele maanden is het Schengen-informatie-systeem operationeel.

1. Welke informatie uit het SIS wordt in een strafdossier opgenomen ?

2. In hoever kan bij een strafrechtelijke procedure de advocaat van de verdediging toegang tot het SIS hebben ? Kan de rechter opdracht geven SIS-informatie vrij te geven ?

3. In hoever kan bij een strafrechtelijke procedure de advocaat van de verdediging kennis krijgen van het feit dat de betrokken gegevens via SIS ingewonnen werden ? Moet dit verplicht vermeld worden ?

4. In hoever kunnen bij een strafrechtelijke procedure de rechtbank en de verdediging nagaan of de betrokken, via het SIS ingewonnen gegevens, volgens de Belgische wettelijke procedures verkregen werden ?

5. In hoever worden de rechten van de verdediging niet geschonden, doordat deze niet dezelfde mogelijkheden als het openbaar ministerie gekregen heeft ?