Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-28

24 SEPTEMBER 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 137 van de heer Anciaux d.d. 2 mei 1996 (N.) :
Beleid voor allochtonen in de verschillende politiediensten.

Uit een onderzoek opgesteld door enkele mensen uit de gemeentelijke en regionale politieschool in Brussel blijkt dat de weinige allochtone politieagenten die er zijn, enorm klagen over de vaak racistische en onverdraagzame houding van hun collega's en van het publiek.

Dit ontlokte de ernstige bedenking van het Centrum voor racismebestrijding en gelijkheid van kansen dat het ę niet voldoende is alleen allochtonen binnen te halen bij de politiediensten, maar dat men ze ook moet binnenhouden Ľ.

Niettegenstaande het feit dat recrutering van allochtonen bij politie en rijkswacht een punt is uit het regeerakkoord, blijken de resultaten tot op heden toch zeer pover te zijn.

Kan de geachte minister meedelen of hij de onderzoeken zelf heeft laten toetsen ? Hoeveel allochtonen zij er op heden opgenomen bij de politiediensten en de rijkswacht ? Over hoeveel allochtonen gaat het ? Van welke afkomst zijn deze allochtonen en sinds welke generatie leven ze in BelgiŽ ?

Welke stappen zal de minister ondernemen om de integratie en beroepskansen van deze allochtonen positief te versterken binnen de politiediensten ?

Hoe zal het aantal allochtonen kunnen opgetrokken worden binnen deze politiediensten ?

Hoe is de geografische verspreiding van deze allochtonen en dit per politie- en rijkswachtdienst ?


Antwoord : In antwoord op zijn vragen kan ik het geachte lid het volgende meedelen.

De resultaten van het onderzoek, waarnaar door u verwezen wordt, werden niet door mijn diensten getoetst. Ik beschik over geen gegevens wat het aantal allochtonen bij de gemeentepolitie betreft.

De rijkswacht telt 220 allochtonen. Als allochtoon wordt bij de rijkswacht beschouwd elk lid van de rijkswacht dat niet over de Belgische nationaliteit beschikte op het moment van zijn geboorte, onafgezien van de geboorteplaats. Naar nationaliteit opgesplitst geeft dit volgend resultaat : Nederland 22, Luxemburg 2, Duitsland 3, ItaliŽ 105, Portugal 1, Groot-BrittanniŽ 4, Spanje 7, Frankrijk 23, Griekenland 3, Polen 27, Noorwegen 1, JoegoslaviŽ 1, Litouwen 1, Marokko 8, Zwitserland 1, Algerije 1, Mauritius 1, Hongarije 6, IndiŽ 2, TunesiŽ 2, Korea 4, Turkije 1.

Met het oog op het intensifiŽren van de aanwerving en integratie van allochtonen in de politiediensten werd op de InterministeriŽle Conferentie voor immigratie van 19 september 1995 een werkgroep met deze materie belast. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Justitie, het ministerie van Arbeid, de regionale ministers bevoegd voor beroepsopleiding, het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, de rijkswacht en de politiekorpsen van de vijf grootsteden. Gelet op de beperkte financiŽle middelen ter beschikking gesteld door het Fonds voor migrantenbeleid, werd besloten om drie pilootprojecten inzake vooropleiding op te starten. De vooropleiding heeft tot doel de deelnemers voor te bereiden op de selectieproeven georganiseerd door de rijkswacht en de gemeentepolitie. Ter ondersteuning van deze projecten zullen drie coŲrdinatoren door mijn departement aangeworven worden. Zij staan in voor het informeren en sensibiliseren van de beoogde doelgroep, naast de planning en begeleiding van het ganse project.

Om de aanwerving van allochtonen te stimuleren, heeft de rijkswacht een actieplan opgesteld waarvan de hoofdlijnen de volgende zijn :

≠ Een actieve ondersteuning aanbieden van initiatieven inzake vooropleiding;

≠ Verstrekken van informatie inzake een carriŤre bij de rijkswacht aan de migrantenbevolking;

≠ Een positief imago van de rijkswacht bij de jonge bevolkingsgroepen ontwikkelen vnl. in agglomeraties door middel van gerichte acties;

≠ Een doorlichting van de selectietesten om de specifieke moeilijkheden voor allochtone kandidaten te bepalen;

≠ Het verfijnen van de statistische gegevens inzake aanwerving en selectie van allochtonen, meer bepaald door het opstellen van een duidelijkere definitie van het begrip allochtoon.

Verder werden in dit kader door de rijkswacht reeds maatregelen genomen, maatregelen die men probeert verder aan te houden. Het gaat hierbij om :

≠ De integratie van de multiculturele dimensie in de brochures voor de aanwerving;

≠ De samenwerking van de rijkswacht met de VZW Cefig Bruxelles/Centre de formation insertion Le Grain aan een initiatief voor vooropleiding;

≠ Samenhorigheidsacties met jonge allochtonen in de Brusselse regio, zoals bijvoorbeeld georganiseerde bezoeken aan de algemene reserve.

Wat de basisopleiding van agenten van de gemeentepolitie betreft, werd door de Algemene Directie van de algemene rijkspolitie een werkgroep opgericht, samengesteld uit docenten van de diverse politiescholen die met deze thematiek belast zijn in het kader van de lessen deontologie en/of maatschappelijke vorming. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) staat in voor advies, begeleiding en coŲrdinatie. Deze werkgroep onderzoekt in welke mate de opleiding kan bijgestuurd worden met betrekking tot de migrantenthematiek.

Met het oog op een betere integratie heeft de rijkswacht verschillende maatregelen genomen aangaande de begeleiding van de aangeworven allochtonen. Eveneens werden maatregelen genomen om de multiculturele dimensie te integreren in de bedrijfscultuur, meer bepaald door verschillende sensibiliseringsacties van het personeel en door middel van de basis- en voortgezette opleiding van het personeel.

Behalve over het gegeven dat ťťn derde van de allochtonen bij de rijkswacht geaffecteerd zijn in het territoriaal ressort van de groep Brabant-Brussel, beschik ik verder niet over gegevens met betrekking tot de geografische spreiding van allochtonen bij de bovenvermelde politiediensten.