Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-26

13 AUGUSTUS 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 124 van de heer Anciaux d.d. 29 maart 1996 (N.) :
Verblijfsrecht.

In uitzonderlijke gevallen kan de minister van Binnenlandse Zaken gebruik maken van zijn discretionaire bevoegdheid om personen een verblijfsrecht in België toe te kennen wanneer deze geen aanspraak kunnen maken op gezinsvereniging, op een statuut van student of op het statuut van politiek vluchteling.

Kan de geachte minister mij, per taalrol, mededelen :

­ Hoeveel aanvragen in die zin werden ingewilligd gedurende de laatste vijf jaar;

­ Hoeveel procent van de aanvragen dit betreft ?


Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid de volgende inlichtingen te verstrekken.

1, 2 en 3. De dienst vreemdelingenzaken beschikt slechts over gedetailleerde cijfergegevens vanaf 1 februari 1995.

Bij deze gegevens dient echter de volgende opmerking gemaakt te worden. Artikel 9, lid 3, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen is immers in eerste instantie een procedureregel. Als procedureregel wordt artikel 9, lid 3, toegepast voor het bekomen van een definitieve regularisatie omwille van humanitaire motieven maar ook, in zeer uitzonderlijke gevallen, voor het bekomen van een tijdelijke regularisatie in afwachting van een arbeids- of beroepskaart. De hierna weergegeven cijfers bevatten dan ook beide categorieën.

Cijfergegevens voor wat betreft
de Nederlandse taalrol

Aantal ingewilligde aanvragen
­
Nombre de demandes acceptées
Percentage van de aanvragen
­
Pourcentage des demandes
1995 278 37
Van 1 januari 1996 tot 31 mei 1996. ­ Du 1er janvier 1996 au 31 mai 1996 105 23

Cijfergegevens voor wat betreft
de Franse taalrol

Aantal ingewilligde aanvragen
­
Nombre de demandes acceptées
Percentage van de aanvragen
­
Pourcentage des demandes
1995 542 43
Van 1 januari 1996 tot 31 mei 1996. ­ Du 1er janvier 1996 au 31 mai 1996 296 39

Tenslotte wens ik er het geachte lid op te wijzen dat ik aan mijn administratie de opdracht heb gegeven om soepel op te treden bij de ambtshalve behandeling van dossiers van asielzoekers die hun asielaanvraag in de jaren 1989 en 1990 hebben ingediend voor wie nog geen uitvoerbare beslissing werd genomen. Hierbij dienen een aantal criteria met betrekking tot de familiale situatie, de duur van het verblijf, de mate van integratie, enz. in aanmerking genomen te worden. Als gevolg van dit ambtshalve onderzoek van deze dossiers werden tijdens de eerste helft van 1996 reeds 372 positieve beslissingen inzake het verder toestaan van het verblijf, onafhankelijk van de asielprocedure, getroffen.