Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-26

13 AUGUSTUS 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 105 van de heer Boutmans d.d. 5 maart 1996 (N.) :
Politie. ­ Gewelddadige dood van een illegaal.

Journalist Chris De Stoop beschrijft in zijn boek Haal de was maar binnen , blz. 260-272 en blz. 284-286, hoe Peter, een Ghanese illegaal, in Antwerpen in comateuze toestand geraakte en uiteindelijk overleed na de door de politie toegebrachte zware slagen en verwondingen en een medisch foute behandeling. Op de overlijdensakte hebben de artsen trouwens « gewelddadige dood » ingevuld. Bij de begrafenis van deze Ghanees ontstond er spontaan een protestbetoging bij de vele aanwezige Afrikanen. Enkele dagen later werden velen hiervan opgepakt en uitgewezen.

­ Is de geachte minister enig onderzoek bekend (gerechtelijk, administratief of door het Controlecomité voor de politie) over deze gewelddadige dood en de eventuele betrokkenheid daarbij van politiemensen ?

­ Werd er tijdens deze protestbetoging informatie verzameld over de eventuele illegale aanwezigen om ze later te kunnen oppakken en uitwijzen ? Zo ja, op welke wijze en door wie ?

Aanvullend antwoord : Aansluitend op mijn antwoord d.d. 16 april 1996 (bulletin van Vragen en Antwoorden , Senaat, nr. 16 van 30 april 1996, blz. 806) kan ik het geachte lid het volgende meedelen.

1. In verband met de vragen van het geachte lid heeft de burgemeester van Antwerpen mij het volgende meegedeeld.

Naar aanleiding van het overlijden van de heer Peter Quarson op 14 januari 1995 in het Stuivenbergziekenhuis werd een proces-verbaal opgesteld dat verzonden werd aan de procureur des Konings te Antwerpen. Uit het verslag van de commissaris van politie/city blijkt tevens dat een nieuw onderzoek ten gronde werd gevoerd door de leden van het Comité P.

Inzake de betoging van 26 januari 1995 deelt de burgemeester mee dat er geen incidenten waren tijdens deze betoging, waaraan een 200-tal personen deelnamen.

Wel had er vóór deze betoging een incident plaats tussen een agent en een demonstrant, die noch heeft geleid tot arrestaties of identificaties, noch tot gekwetsten.

De burgemeester vermeldt verder dat naar aanleiding van het feit dat een groep niet de gelegenheid had gekregen om de overledene te groeten, met toestemming van de procureur en de betrokken diensten, de kist werd heropend om daartoe gelegenheid te geven.

Dit had plaats voor de eigenlijke aktie aan de kerk Sint-Eligius.

Het ging dus niet over een spontaan ontstane protestbetoging naar aanleiding van de begrafenis van de bedoelde Ghanese illegaal.

Op 24 januari 1995 ontving de burgemeester voor de betoging een aanvraag, gedateerd 23 januari 1995. Toelating werd verleend mits een aanpassing van het parcours. Volgens de burgemeester werd tijdens deze manifestatie geen informatie ingezameld over eventuele illegale aanwezigen om ze later te kunnen oppakken en uitwijzen.

2. De voorzitter van het Comité P heeft mij intussen laten weten dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de gebeurtenissen waarvan sprake in de parlementaire vraag.

Van zodra ik hierover meer informatie heb zal ik het geachte lid daarvan op de hoogte brengen.