Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-16

30 APRIL 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 102 van mevrouw Delcourt-PÍtre d.d. 1 maart 1996 (Fr.) :
Gemeentelijk referendum.

Titel XV van de nieuwe gemeentewet handelt over het gemeentelijk referendum.

Krachtens artikel 120bis van dezelfde wet kan de gemeenteraad adviesraden oprichten.

Kan de geachte minister mij via het bulletin van Vragen en Antwoorden van de Senaat laten weten of de kiezers van de gemeenten een referendum kunnen vragen over de oprichting van de een of andere adviesraad ?


Antwoord : Uit de parlementaire voorbereidingen van de wet van 10 april 1995 die aan de nieuwe gemeentewet een nieuwe titel XV betreffende de gemeentelijke volksraadpleging heeft toegevoegd, blijkt dat de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief, hetzij op aanvraag van ten minste 10 pct. van de gemeenteraadskiezers, kan beslissen een volksraadpleging te houden over elke materie van gemeentelijk belang.

Het is waar dat noch artikel 120 van de nieuwe gemeentewet, betreffende de commissies die door de gemeenteraad in zijn midden worden opgericht, noch artikel 120bis van dezelfde wet, betreffende de modaliteiten voor de samenstelling en de werking van de adviesraden ingesteld door de gemeenteraad, worden vermeld in de lijst van de artikelen die worden opgesomd in artikel 318 en die betrekking hebben op de materies die het voorwerp kunnen uitmaken van een gemeentelijke volksraadpleging.

Toch moet men hieruit niet afleiden dat de opportuniteit om een of andere adviesraad op te richten ontsnapt aan het toepassingsgebied van de volksraadpleging.

In dat opzicht moet een ander lot worden voorbehouden aan artikel 120 enerzijds en aan artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet anderzijds.

De wetgever heeft met opzet de oprichting van commissies binnen de raad uitgesloten van het toepassingsgebied van de gemeentelijke volksraadpleging. De gemeenteraad oordeelt inderdaad op soevereine wijze of het aangewezen is of niet dergelijke commissies op te richten en het past niet dat de gemeentelijke kiezers hierover een oordeel kunnen uitspreken.

Wat daarentegen de gemeentelijke adviesraden betreft, moet worden opgemerkt dat het voormelde artikel 120bis hun oprichting, welke ontegensprekelijk een materie van gemeentelijk belang uitmaakt in de zin van artikel 117 van de nieuwe gemeentewet, niet behandelt, doch wel de modaliteiten voor de samenstelling en de werking van de voormelde raden, wanneer de gemeenteraad heeft beslist de ene of de andere op te richten.

De vraag gesteld door het geacht lid noodzaakt tot slot een positief antwoord.