Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-13

26 MAART 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken

Vraag nr. 18 van mevrouw Cornet d'Elzius d.d. 1 maart 1996 (Fr.) :
Vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen die behoren tot de niveaus 1 en 2+.

In het Belgisch Staatsblad van 30 december 1995 verscheen het koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen die behoren tot de niveaus 1 en 2+.

Kan de geachte minister in verband met deze hervorming de volgende punten toelichten :

1. Waarom is er zoveel tijd verstreken tussen de bekrachtiging door de Koning en de publikatie in het Belgisch Staatsblad ?

2. a) Waarom werd de vlakke loopbaan voor informatici en voor vertalers-revisoren afgeschaft ?

b) Zijn er plannen om andere bijzondere vlakke loopbanen te schrappen (bijvoorbeeld van inspecteur van FinanciŽn, van adviseur Ambtnarenzaken, van actuaris, enz.) ?

c) Is een dergelijke afschaffing geen eenzijdige verbreking van het contract vanwege de Staat ten aanzien van een deel van het personeel aan wie een vlakke loopbaan werd beloofd ?

3. Wat is de budgettaire weerslag van deze hervorming voor de overheidsfinanciŽn ?


Antwoord : 1. De periode tussen het ondertekenen door de Koning van het koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen die behoren tot de niveaus 1 en 2+ (10 april 1995) en de bekendmaking van dit besluit (30 december 1995) werd aangewend om de administratieve en geldelijke hervormingen die voortvloeien uit het koninklijk besluit van 14 september 1994 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van de rijksbesturen die tot de niveaus 2, 3 en 4 behoren verder te concretiseren in de verschillende reglementaire teksten (koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen der bijzondere graden, koninklijk besluit betreffende de hiŽrarchische indeling der graden, ministerieel besluit betreffende het organiek reglement, koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie, koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders).

2. a) Het afschaffen van het principe van de vlakke loopbaan is ťťn van de krachtlijnen van de algemene weddeherziening van de 5 niveaus van het federaal administratief openbaar ambt. Deze maatregel werd genomen met het oog op een grotere doeltreffendheid : enkel de meest verdienstelijke ambtenaren kunnen bevorderingen krijgen. De afschaffing van de vlakke loopbaan voor de informatici of de vertalers-revisors is dus geen alleenstaand feit.

b) De afschaffing van het principe van de vlakke loopbaan heeft betrekking op alle loopbanen van het federaal administratief openbaar ambt, met uitzondering van die van onafhankelijke bijzondere korpsen, zoals de inspecteurs van FinanciŽn, de advieseurs van het Openbaar Ambt, de adviseurs van de Thesaurie.

c) Daar de bij deze hervorming betrokken ambtenaren zich in een statutaire regeling bevinden kan er niet verwezen worden naar het begrip ę eenzijdige contractbreuk Ľ.

3. De kosten van het niet-lineaire luik van de algemene herziening van de weddeschalen der verschillende niveaus van het federaal administratief openbaar ambt komen neer op een verhoging van 3,2 pct. van de loonmassa voor 1991.