Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-13

26 MAART 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 82 van de heer Verreycken d.d. 19 januari 1996 (N.) :
Prijs identiteitskaart. Ongelijkheid.

Uit een kranteartikel van 14 december 1995 leer ik dat in Tienen een onderscheid bestaat tussen de bedragen die moeten worden betaald voor een identiteitskaart. Tienenaars zouden 200 frank betalen voor de aflevering van de eerste kaart, terwijl voor een eerste duplicaat 225 frank moet worden betaald, voor elk volgende 250 frank. Daarentegen zouden vreemdelingen 40 frank betalen voor de aflevering van een nieuwe identiteitskaart, 50 frank voor het eerste en elk volgend duplicaat.

Kan de geachte minister mij verklaren waarom hier een onderscheid wordt gemaakt ?

Is de geachte minister ervan op de hoogte dat er misschien in andere gemeenten dezelfde tegenstelling zou bestaan ?


Antwoord : Momenteel zijn de identiteitskaarten voor de Belgen en deze voor de vreemdelingen totaal verschillende documenten, zowel wat de reglementering als wat de aanmaakprocedure betreft. De verschillen in prijs tussen de identiteitskaarten voor Belgen en vreemdelingen bestaan bijgevolg in principe in alle Belgische gemeenten.

Het onderscheid inzake de prijs tussen de identiteitskaarten voor Belgen en vreemdelingen is op dit ogenblik nog gerechtvaardigd door de verschillen in ondermeer geldigheidsduur, aanmaakprocedure en prijs van de respectieve kaarten.

Ik heb opdracht gegeven aan mijn administratie de uitgifte voor te bereiden van een identiteitskaart, gelijkaardig aan de kaarten die afgegeven worden aan de Belgen en die aangemaakt zou worden volgens dezelfde procedure voor de vreemdelingen die beschikken over een recht op vestiging op het grondgebied. Zodra met de uitgifte van deze nieuwe identiteitskaarten voor vreemdelingen wordt gestart, is er in principe geen reden meer voor de gemeentebesturen om een verschillende prijs aan te rekenen.