Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-13

26 MAART 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 79 van de heer Boutmans d.d. 12 januari 1996 (N.) :
COREPER. ≠ Custom Information System.

Op 26 juli 1995 heeft COREPER, de permanente vertegenwoordigers van de EU, de Customs Information System-conventie ondertekend.

1. Wat is de Custom Information System ? Wat houdt deze conventie precies in ? Kan ik ze ontvangen ?

2. Op welke wijze houdt deze CIS-conventie verband met het European Information System ? Moeten de niet-Schengen EU-lidstaten hierdoor de voorwaarden van het Schengen Information System overnemen en accepteren ?

3. Was het niet aangewezen over deze conventie het Parlement vooraf te informeren, zoals artikel 168 van de Grondwet voorschrijft ?


Antwoord : Het geachte lid kan hierna het antwoord vinden op zijn vragen.

1. De Conventie over het gebruik van informatica op het vlak van de douane (DIS), gebaseerd op artikel K3 van het Verdrag van de Europese Unie, ontwikkelt een informatiesysteem.

Dit systeem is een werkmiddel waardoor de samenwerking tussen de lidstaten zoals bepaald in de Conventie voor de wederzijdse bijstand tussen de douanebesturen, zijnde de Conventie van Napels, ondertekend te Rome op 7 september 1967, versterkt wordt.

De doelstelling van het douane-informatiesysteem DIS (in het Engels, Custom Information System ≠ CIS) bestaat erin de ernstige inbreuken op de nationale wetgeving te helpen voorkomen, opsporen en vervolgen door, met een snellere informatieverspreiding, de efficiŽntie van de samenwerkings- en controleprocedures van de douanebesturen te versterken.

Deze nationale wetten betreffen meer bepaald de onwettige drughandel en het verbod of beperking inzake invoer, uitvoer of doorvoer van goederen bedoeld in de artikelen 36 en 223 van het EG-Verdrag.

Het DIS bepaalt procedures waardoor de douanebesturen gezamenlijk kunnen optreden en persoonlijke of andere gegevens uitwisselen, gekoppeld aan de onwettige handel, door het gebruik van de nieuwe technologieŽn inzake beheer en overdracht van dit soort informatie, onder voorbehoud van de bepalingen van de Conventie van de Raad van Europa voor de bescherming van personen ten aanzien van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, ondertekend te Straatsburg op 28 januari 1981.

Het geeft de gegevens weer betreffende goederen, transportmiddelen, ondernemingen, personen, de fraudetendensen en beschikbare bevoegdheden.

De akte van de Raad van 26 juli 1995 van de Europese Unie waarbij deze conventie wordt opgericht, werd gepubliceerd in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen , referentie JO C 316, van 27 november 1995.

2. Het Europees informatiesysteem EIS heeft geen enkel rechtstreeks verband met het systeem DIS waarvan hiervoren sprake.

Het EIS heeft inderdaad tot doel de openbare orde en veiligheid te vrijwaren, de toepassing van het principe van het vrije personenverkeer te vergemakkelijken en de toepassing van de Conventie betreffende de buitengrenzen mogelijk te maken.

3. Artikel 168 van de Grondwet voorziet dat het Parlement geÔnformeerd wordt, van bij het begin der onderhandelingen over elke herziening van de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en van de verdragen en akten waarbij deze verdragen gewijzigd of aangevuld zijn. Volgens de bevoegde diensten op het niveau van het ministerie van Buitenlandse Zaken wijzigt de Conventie over het gebruik van de informatica op het vlak van de douane noch de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen noch de verdragen die de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, gewijzigd of aangevuld hebben.

Artikel 168 van de Grondwet was derhalve niet van toepassing.