Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-12

12 MAART 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 73 van mevrouw Lizin d.d. 11 januari 1996 (Fr.) :
Islamitische hoofddoek.

Kan de geachte minister mij meedelen of, en zo ja op welke grond, hij het dragen van een (volledige) Islamitische hoofddoek toestaat op foto's die dienen als officieel identiteitsbewijs ?

Welke procedure moet worden in acht genomen voor de bestuurs- en controlehandelingen (ook aan de loketten) waarbij de identificatie van de persoon die zich meldt, noodzakelijk is ? Moet de tsjadoor, die elke identificatie onmogelijk maakt, worden gelijkgesteld met een vermomming ?


Antwoord : De algemene onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister raden, voor de afgifte van de identiteitskaarten van Belg, de gemeentebesturen dringend aan een strikte houding aan te nemen wat de specificaties van de foto's en hun behandeling betreft. Er wordt een foto vereist, die van voren en zonder hoofddeksel genomen werd.

Om ontegenzeglijk medische of godsdienstige redenen, kan een foto met bedekt hoofd toegestaan worden, op voorwaarde dat het gezicht volledig vrij is, dat wil zeggen het voorhoofd, de wangen, de ogen, de neus en de kin moeten volledig vrij zijn. Het is wenselijk maar niet vereist dat het haar en de oren eveneens vrij zijn.

De foto dient overeen te stemmen met het gewoon uitzicht van de persoon zodat deze kan geīdentificeerd worden; het is uitgesloten dat het gelaat verborgen of gesluierd wordt door een kledingstuk, welk het ook moge wezen.