Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-11

20 FEBRUARI 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 28 van mevrouw Dardenne d.d. 25 september 1995 (Fr.) :
Kerncentrales van Chooz B1 en B2.

De nieuwe kerncentrales van Chooz (B1 en B2) zullen binnenkort op het net worden aangesloten. Zoals u weet zijn deze centrales Frans-Belgisch op het gebied van de investering en zijn ze geografisch zodanig gelegen dat ze praktisch in België gevestigd zijn.

De provinciale overheid heeft voorzien in een nood- en interventieplan dat weldra in werking moet treden.

De bijzondere geografische toestand van Chooz doet het probleem rijzen van de Frans-Belgische samenwerking in geval van ongelukken.

Kunt u mij zeggen :

­ Binnen welke termijn dit provinciaal plan aan de bevoegde Franse overheden zal worden voorgesteld en wat het vooropgestelde eindpunt van deze handelwijze is;

­ Hoe en binnen welke termijn men een evenwicht verwacht te bereiken tussen de alarmniveaus op elk grondgebied ?

U zult wel begrijpen dat de huidige onevenwichtige toestand de Belgische bevolking kan verontrusten, want zij is veel meer dan de Franse bevolking betrokken bij de gevolgen van een eventueel incident of ongeluk te Chooz (heersende winden en loop van de Maas).


Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden op haar vraag nr. 28 :

1. ­ Het provinciaal plan van de provincie Namen voor de kerncentrale van Chooz werd opgesteld in uitvoering van het koninklijk besluit van 27 september 1991 tot vaststelling van het noodplan voor nucleaire risico's voor het Belgisch grondgebied (Belgisch Staatsblad van 21 januari 1992).

­ Het plan werd bij ministerieel besluit van 25 september 1995 goedgekeurd voor de duur van twee jaar en het werd officieel voorgesteld door de heer gouverneur van de provincie Namen.

­ Het provinciaal plan werd uitgewerkt door de diensten van de provincie Namen in overleg met de « Préfecture des Ardennes », waardoor de informatieverstrekking aan de locale Franse autoriteiten verzekerd is.

­ Het provinciaal plan werd voorgesteld aan de nationale Franse autoriteiten in het kader van de Frans-Belgische werkgroep « bescherming van de bevolking » voor de centrales van Chooz.

2. ­ In het kader van de uitwisseling van informatie, wordt overeenkomstig punt 4 van het advies van de Europese Commissie van 14 december 1994, overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag, in verband met de lozingsvoorstellen voor radioactieve effluenten van de kerncentrale Chooz B (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen , van 31 december 1994), de gelijkwaardigheid van de meldingsniveaus momenteel onderzocht door een Frans-Belgische « ad hoc »-werkgroep.