Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-81

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 1197 van mevrouw Cornet d'Elzius d.d. 7 juli 1998 (Fr.) :
Binnensmokkelen van drugs in de gevangenissen.

Kan de geachte minister mij meedelen welke maatregelen zijn genomen en uitgevoerd om een einde te maken aan het binnensmokkelen van drugs in de gevangenissen ?

Antwoord : Ik kan het geachte lid meedelen dat er vanaf 1970 ministeriŽle omzendbrieven zijn uitgevaardigd die aan de gevangenisdirecties onderrichtingen geven in verband met de controle op het binnenbrengen van drugs in de gevangenissen.

Deze onderrichtingen betreffen onder andere de volgende te nemen maatregelen :

≠ de controle van de persoonlijke voorwerpen die gedetineerden van buiten meebrengen;

≠ de controle van de briefwisseling (nakijken van de inhoud van de enveloppen);

≠ celinspecties;

≠ fouilleringen van de gedetineerden bij het binnenkomen van de inrichting of na het bezoek;

≠ voor gedetineerden die in het bezit van drugs zijn of die betrokken zijn bij drughandel, worden de gepaste disciplinaire maatregelen genomen en wordt het parket ingelicht.

Ook tegen bezoekers en personeelsleden die betrokken zijn bij het binnenbrengen van drugs wordt klacht neergelegd bij de bevoegde instanties en worden verdere veiligheidsmaatregelen genomen zoals het verbod tot toegang van de gevangenis.

Ondanks deze maatregelen zijn de gevangenissen niet volledig drugsvrij te houden. Het is trouwens een illusie te denken dat men de verdovende middelen uit de gevangenissen kan weren, net zoals dit een illusie is voor de vrije samenleving. Een humane en een op reÔntegratie gerichte strafuitvoering binnen de gevangenis vereist namelijk dat de contacten van de gedetineerden met de buitenwereld worden bevorderd.

Op dit moment is een centrale stuurgroep drugs binnen het directoraat-generaal Strafinrichtingen bezig met het uitwerken van een penitentiair drugbeleid en met het herzien van de controlemaatregelen. Eťn van de te onderzoeken thema's van die stuurgroep is precies de controle van het binnenkomen van verdovende middelen in de gevangenis.