Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-59

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 509 van de heer Anciaux d.d. 17 oktober 1997 (N.) :
Erkende beveiligingsondernemingen. Verschillende lijsten die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Belgisch Verbond der Verzekeringsondernemingen worden gehanteerd.

De wet van 10 april 1990 regelt de activiteiten van de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. Deze wet werd recentelijk nog aangepast. De klanten van een beveiligingsonderneming kunnen in drie sectoren onderverdeeld worden : particulieren, ondernemingen en openbare rechtspersonen. Als een beveiligingsonderneming activiteiten wenst te ontplooien dient zij erkend te worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Indien iemand bijvoorbeeld beroepshalve een alarmsysteem wenst te plaatsen dient men dus een beroep te doen op de lijst van erkende alarminstallateurs. Momenteel zijn er, naar ik verneem, een 900-tal erkende alarminstallateurs.

Groot is dan ook mijn verwondering toen ik vernam dat het BVVO (Belgisch Verbond der Verzekeringsondernemingen) eveneens een dergelijke lijst hanteert. Deze wijkt echter in grote mate af van deze die door het ministerie van Binnenlandse Zaken werd opgesteld. Het is dus totaal niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld een onderneming zich baseert op de lijst van Binnenlandse Zaken om een beroep te doen op een alarminstallateur en nadien geconfronteerd wordt met een verzekeringsmaatschappij die weigert een polis af te sluiten aangezien de alarminstallateur in kwestie niet opgenomen is op de door de BVVO opgestelde lijst.

Van de geachte minister had ik dan ook graag op de volgende vragen een antwoord verkregen :

1. Hoeveel beveiligingsondernemingen werden erkend door het ministerie van Binnenlandse Zaken ?

2. Hoeveel beveiligingsondernemingen werden erkend door de BVVO ?

3. Waarom hanteert de BVVO een lijst die afwijkt van deze die door het ministerie van Binnenlandse Zaken werd opgesteld ?

4. Zijn er beveiligingsondernemingen die wel opgenomen zijn op de lijst van de BVVO maar die men niet aantreft op deze van Binnenlandse Zaken ? Om hoeveel ondernemingen gaat het hier ? Wat is de verklaring hiervoor ?

5. Is de geachte minister eveneens van mening dat de bestaande toestand waarbij twee verschillende lijsten worden gehanteerd niet wenselijk is ? Welke maatregelen zal de geachte minister nemen opdat aan deze situatie een einde wordt gesteld ?